By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for by- og boligudvikling

Solr√łd Kommune er i overvejende grad en bos√¶tningskommune. Det skal v√¶re det bedste sted at leve og bo i hovedstadsomr√•det.

En god og velfungerende offentlig service skal sammen med gode muligheder for fritidsaktiviteter og friluftsliv g√łre det attraktivt at bo i kommunen. Lige som Solr√łd Kommune √łnsker at bidrage til en styrkelse af borgernes hverdagsliv og mulighed for deltagelse i bylivet.

Temaet har generelt fået flere retningslinjer, men disse er hentet fra hovedstrukturen i kommuneplanen fra 2013 og er også justerede i forhold til Byrådets opdaterede mål.

Herunder kan du se, hvilke retningslinjer der g√łr sig g√¶ldende for by- og boligudviklingen i Solr√łd Kommune. Redeg√łrelsen fremg√•r enten under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Placering af boliger i byzone (RL 1.1)

Nye boliger skal placeres i udlagte boligområder eller i centerområder og må ikke placeres i de udpegede erhvervsområder.

For placering af boliger i landzone se retningslinjerne for byggeri og anlæg i landzone.

Redeg√łrelse til RL 1.1

Et af Byr√•dets m√•l er at omdanne blandede bolig- og erhvervsomr√•der til rene erhvervs- eller boligomr√•der. Derfor skal nye boliger placeres i udpegede boligomr√•der. √Üldre- og plejeboliger skal i √łvrigt s√łges placeret i n√¶rheden af service- og indk√łbsfaciliteter og med god adgang til kollektiv transport.

Hvilke områder der er udlagt til henholdsvis boliger, centerformål samt erhverv fremgår af rammerne for de enkelte områder i kommunen. Se rammerne her.

Denne kommuneplan √•bner op for, at den nordlige del af erhvervsomr√•det Cordozasvinget (rammeomr√•de 416 A), Cordozaparken (rammeomr√•de 417) samt rammeomr√•de 225 i Havdrup (nord for Havdrup Skole) kan anvendes til boliger.

Brugen af kollektiv trafik b√łr som udgangspunkt t√¶nkes ind i bystrukturen - is√¶r ved planl√¶gning af nye bydele.

Se i √łvrigt RL 2.1.4 om adskillelse af erhverv og boliger under Retningslinjer for erhverv.

Byudvikling skal if√łlge Fingerplanen ske i sammenh√¶ng med eksisterende bysamfund, og der skal sikres en klar gr√¶nse mellem by og land.

Se mere om Landsbyerne under det åbne land.

Kystnærhedszonen

If√łlge Planlovens ¬ß 11 f, stk. 4, skal der for de kystn√¶re dele af byomr√•det ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningsh√łjder, med henblik p√•, at:

  • Ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed
  • Der tages hensyn til bevaringsv√¶rdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser p√• de omgivende arealer
  • Der tages hensyn til n√łdvendige infrastrukturanl√¶g, herunder havne
  • Offentligheden sikres adgang til kysten

Bortset fra anl√¶g, der er underlagt VVM-pligt, skal der i redeg√łrelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anl√¶g i de kystn√¶re dele af byzonerne, der vil p√•virke kysten visuelt, g√łres rede for p√•virkningen. S√•fremt bebyggelsen afviger v√¶sentligt i h√łjde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i omr√•det, skal der gives en begrundelse herfor.

Se i √łvrigt reglerne for det kystn√¶re landomr√•de under Redeg√łrelse i √łvrigt for det √•bne land.

Kystn√¶rhedszonen er en 3 km zone fra kysten og ind i landet, som omfatter sommerhus-, landzone- og byzoneomr√•der. Solr√łd Kommune har ingen sommerhusomr√•der, men et st√łrre landzoneomr√•de og byomr√•de inden for kystn√¶rhedszonen. Se kort over kystn√¶rhedszonen her.

Perspektivarealer til boliger (RL 1.2)

Der udlægges perspektivarealer til boliger, som vist på retningslinjekort for by- og boligudvikling.

Redeg√łrelse til RL 1.2

Solr√łd Kommune er n√¶sten fuldt udbygget med en boligudbygning, som stort set er f√¶rdigudbygget fra 2019 (if√łlge Boligudbygningsplan & befolkningsprognose 2016) og kun f√• erhvervsarealer tilbage. Samtidig er Solr√łd Kommune underlagt landsplandirektivet Fingerplan 2017, som ikke giver mulighed for udl√¶g af yderligere omr√•der til byudvikling. Byudvikling skal s√•ledes handle om fort√¶tning inden for de eksisterende byomr√•der ‚Äď eller af mindre omfang i tilslutning til eksisterende bysamfund (lokal karakter jf. Fingerplanen) og efter Erhvervsstyrelsens n√¶rmere godkendelse.

Solr√łd Kommune f√•r i de kommende √•r derfor sv√¶rt ved at opfylde √łnsket om mere byudvikling i form af ibrugtagning af nye arealer til byudvikling (b√•de til boliger og erhverv).

Perspektivarealerne i denne kommuneplan er √łnsker, der ikke kan planl√¶gges for i indev√¶rende planperiode, men som kommunen vil arbejde videre med i n√¶ste periode under visse foruds√¶tninger ‚Äď eksempelvis revideres Fingerplan 2017 igen i l√łbet af 2018.

Planloven er √¶ndret (moderniseret) medio 2017, men da Solr√łd Kommune ogs√• er underlagt Fingerplanen, kan √¶ndringerne i Planloven ikke finde anvendelse, medmindre Fingerplanen ogs√• giver mulighed herfor.

Solr√łd Kommune er i dialog med Erhvervsstyrelsen om f√łlgende perspektivarealer til boliger:

  • Hele det nordvestlige hj√łrne af Havdrup (har v√¶ret udpeget som perspektivareal i kommuneplanen siden 2009) og p√• et areal √łst for Havdrup mod Tykmosevej, ‚ÄĚ√ėrnes√¶det‚ÄĚ, matr.nr. 8a Ulvemose, Havdrup (har ogs√• tidligere v√¶ret udpeget som perspektivareal), arbejder Solr√łd Kommune for en byv√¶kst som perspektivareal.
  • Omr√•det imellem Jersie Landsby og Jersie skole (syd for √Ösvej) er fortsat udpeget som perspektivareal til boligudvikling (har ogs√• v√¶ret udpeget siden 2009). 

Se i √łvrigt ogs√• perspektivarealer til erhverv (RL 2.1.8) under Retningslinjer for erhverv.

Byrum og parker med flere funktioner (RL 1.3)

Ved omdannelse af byrum og byn√¶re rekreative arealer skal der s√• vidt muligt planl√¶gges for at skabe gode rammer for rekreation, m√łdesteder og bev√¶gelse.

Redeg√łrelse til RL 1.3

Som et led i at skabe mere attraktive centeromr√•der og samtidig opfordre kommunens borgere til at f√łre et aktivt hverdagsliv, arbejder Solr√łd Kommune for at etablere inspirerende installationer, der opfordrer til fysisk aktivitet og i h√łjere grad indbyder til ophold p√• pladser i centergader og centralt beliggende parkeringspladser. Det er intentionen at kommunens centre og byrum skal invitere til l√¶ngere ophold og summe af aktivitet og liv ‚Äď ogs√• efter butikkernes √•bningstid.

I den kommende planperiode fokuseres s√¶rligt p√• Solr√łd og Havdrup, idet Solr√łd Kommune medvirker til at realisere helhedsplanerne for bymidterne. Retningslinjer og anbefalinger fra helhedsplanerne skal s√•ledes vurderes og indarbejdes i den fremtidige planl√¶gning for omr√•derne.

Se Helhedsplanen for Solr√łd Center og Helhedsplanen for Havdrup Bymidte her.

Solr√łd Kommune vil ogs√• arbejde for at implementere multifunktionelle, b√¶redygtige og klimatilpassede rekreative l√łsninger i vores byrum og offentlige arealer (som eksempelvis Kilen), for at styrke attraktionsniveauet og dermed skabe grobund for mere byliv, f√¶llesskab og lyst til ophold.

Det er ogs√• et politisk m√•l at fremme tilg√¶ngelighed og n√¶rhed til idr√¶tsfaciliteter/installationer og gr√łnne lokaliteter, herunder udvikle og styrke de spontant tilg√¶ngelige aktivitetsmuligheder - og dermed fremme et godt og aktivt hverdagsliv for borgere i alle aldre.
Det kan blandt andet g√łres ved at etablere inspirerende installationer og byrumsinventar p√• strategiske egnede steder, der opfordrer til leg, bev√¶gelse og ophold (eventuelt som midlertidige faciliteter) ‚Äď og ved at indt√¶nke bev√¶gelsesfremmende indretning i forbindelse med byomdannelsesprojekter.

Solr√łd Kommune arbejder for at forbedre faciliteterne ved de eksisterende forbindelser mellem by og strand (fx ved strandparkerne).
Se mere om stranden og strandparkerne her under friluftsområder i det åbne land.

Endvidere skal der tages stilling til muligheden for at indarbejde klimatilpasningstiltag i forbindelse med omdannelse af kommunens rekreative arealer og byrum.

R√¶kkef√łlge for by og boligudvikling (RL 1.4)

Planl√¶gningen for 2 st√łrre boligomr√•der, rammeomr√•derne 603 (Trylleskov Strand) og 206 (Havdrup Vest), forventes f√¶rdigudbygget i 1. planperiode (√•rene 2017-2020).

Rammeområde 417 (Cordozaparken) forventes udbygget i 1. planperiode (årene 2017-2020), og rammeområderne 225 og 416 A forventes udbygget i 2. planperiode (årene 2021-2024).

Redeg√łrelse til RL 1.4

R√¶kkef√łlgebestemmelserne giver kommunen mulighed for at styre, hvor v√¶ksten skal ske og med hvilken hastighed.

Kommuneplanens tidsperspektiv er 12 √•r, fordelt p√• tre planperioder af hver 4 √•r. Solr√łd Kommune l√¶gger op til at st√łrre udbygning finder sted i de to f√łrste planperioder (dvs. i l√łbet af de kommende otte √•r). Der er ikke fastlagt r√¶kkef√łlge for perspektivarealer.

If√łlge Fingerplan 2017 skal kommuneplanl√¶gningen sikre, at der fastl√¶gges en r√¶kkef√łlge for byudvikling - i byfingrene for gennemf√łrelsen af byudvikling og byomdannelse af regional betydning. Udbygning af stationsn√¶re arealer og byomr√•der, der er velintegrerede i byen, skal i den forbindelse fremmes. Uden for byfingrene ‚Äď i det √łvrige hovedstadsomr√•de ‚Äď skal der if√łlge Fingerplanen fastl√¶gges en r√¶kkef√łlge for ny byudvikling. R√¶kkef√łlgen skal sikre, at byudvikling her kun sker af lokal karakter, i sammenh√¶ng med de eksisterende byomr√•der, og bidrager til at fastholde en klar gr√¶nse mellem by og land.

Denne kommuneplan muligg√łr omdannelse af rammeomr√•derne 225 (Havdrup Industriomr√•de √ėst, Ulvedal), 416 A (den nordlige del af Cordozasvinget) og 417 (Cordozaparken) fra erhverv til boliger. Rammeomr√•derne 416 A og 417 er beliggende i byfingeren (inden for det stationsn√¶re omr√•de), hvor rammeomr√•de 225 er beliggende i det √łvrige hovedstadsomr√•de.

Herudover indeholder rammerne for lokalplanl√¶gning en r√¶kke begr√¶nsede muligheder for byudvikling af lokal karakter. Disse muligheder er stort set overf√łrt u√¶ndret siden sidste kommuneplan med f√• undtagelser, s√•som fx ramme 391 G ved Solr√łd Landsby (mulighed for op til 10 nye boliger).
Se rammerne for lokalplanlægning her.

Byrådet har endvidere peget på Cordozaparken som udviklingsprojekt for fremtidens bæredygtige boliger i sin budgetaftale for 2018. Se Budgetaftalen for 2018 her.

Generel redeg√łrelse for by og boligudvikling

Solr√łd Kommunes byudvikling er underlagt Fingerplanen, som er et landsplandirektiv for hovedstadsomr√•dets planl√¶gning. Fingerplanen er senest revideret i 2017 (Fingerplan 2017) og er nu atter under revision i Erhvervsstyrelsen. Revisionen forventes gennemf√łrt i 2018. Fingerplanen fastl√¶gger, at der ikke m√• foreg√• byspredning i det √•bne land.  Boliger og arbejdspladser skal koncentreres i ‚ÄĚbyfingrene‚ÄĚ, s√•ledes at S-togsnettet udnyttes bedst muligt.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Solr√łd Kommune har to st√łrre byudviklingsomr√•der Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Trylleskov Strand ligger ved Karlstrup Strand og omr√•det er nu (pr. november 2017) n√¶sten fuldt udbygget med boliger, daginstitution og butikscenter (1 dagligvarebutik). Derudover er der reserveret plads til en eventuel kommende s-togstation med tilh√łrende stationsplads.
Havdrup Vest er under udbygning og kommer til at rumme op til 250 boliger. Omr√•det er planlagt som et samlet byomr√•de med mange forskellige boligtyper og boligst√łrrelser. Trafikstrukturen og de rekreative str√łg skal sikre, at byomr√•det kommer til at h√¶nge sammen med resten af Havdrup by. Arealreservation til daginstitution og f√¶lleshus vil ogs√• kunne bidrage positivt til det gode liv i Havdrup by og Solr√łd Kommune.

Banedanmark skal h√łres ved byudvikling i n√¶rheden af banearealer.

Herunder er redegjort yderligere for mulighederne for at fort√¶tte i udvalgte omr√•der i kommunen, og der er redegjort for befolkningsudviklingen i Solr√łd Kommune.

Ligeledes arbejder Solr√łd Kommune for at realisere helhedsplanerne for Havdrup og Solr√łd. Du kan l√¶se mere om helhedsplanerne i menuen herunder.

Stationsnærhed og fortætning i de stationsnære områder

I strandomr√•det (Karlstrup (herunder Trylleskov Strand), Solr√łd og Jersie Strand) er der mulighed for at arbejde med fort√¶tning i stationsn√¶re omr√•der, som fx t√¶t boligbyggeri, jf. Fingerplan 2017.
Fingerplan 2017 redeg√łr for de stationsn√¶re omr√•der, som illustreret p√• kortet over stationsn√¶rhed.

Det er også i de stationsnære områder med kort afstand til byfunktioner (såsom butikker, kollektiv transport og kulturelle tilbud), at det vil være fordelagtigt at planlægge for en række mindre boliger (fx 1- eller 2-rums boliger), som vil være velegnede for både yngre, ældre og små familier m.m.

Se også afsnittet herunder om yderligere fortætningsmuligheder.

Fort√¶tningsmuligheder i udvalgte boligomr√•der mellem Strandvejen og K√łge Bugt Motorvejen

I de √•bne lave boligomr√•der (parcelhusomr√•derne) mellem Strandvejen og K√łge Bugt Motorvejen vil Solr√łd Kommune arbejde for, at der kan ske fort√¶tning, hvis forholdene taler herfor (fx grundet store grundst√łrrelser eller lignende).

Eksempelvis kan 2 nabogrunde p√• hver 700 m2 kunne g√• sammen og lave en f√¶lles udstykning mellem sig, s√•ledes at de eksisterende 2 grunde hver bliver p√• 500 m2, og den udstykkede bliver p√• 400 m2. Udstykningen vil v√¶re ideel for beboere, der √łnsker en mindre bolig og samtidig √łnsker at blive boende i det omr√•de, de altid har boet i. De eksisterende familieboliger kan blive eftertragtede for dem, der kun √łnsker en lille have. I disse tilf√¶lde vil det ogs√• v√¶re muligt at bygge i skel, hvis bygningerne kan brandsikres.

Lokalplan 317.3 (for Fasanvej) √•bnede fx op for, at der kunne udstykkes grunde med en st√łrrelse ned til 400 m2 p√• baggrund af en f√¶lles bebyggelsesplan efter Byr√•dets n√¶rmere godkendelse samt efter principperne som vist herunder:

Skitse for fortætning

Skitse for fortætning

Skitse for fortætning

Det kan ogs√• v√¶re en mulighed, at se p√• om store parcelhuse kan opdeles i to mindre boliger, eller at opk√łbe og nedrive 3-4 parcelhuse, hvorefter en lokalplan udarbejdes for en lille t√¶t-lav bebyggelse.

Fortætningsmulighederne vil kræve, at der udarbejdes nye lokalplaner.

Befolkningsudvikling

Solr√łd kommune oplever en befolkningstilv√¶kst som f√łlge af den store boligudbygning, der har fundet og fortsat finder sted i kommunen (s√¶rligt i Trylleskov Strand samt Havdrup Vest). Fx er antallet af b√łrn steget markant, hvilket har betydning for Solr√łd Kommunes fremadrettede planl√¶gning af daginstitutioner og skoler. Ligeledes er antallet af erhvervsaktive i alderen 17-64 √•r samt antallet af √¶ldre steget.

For at fastholde en befolkningstilv√¶kst er Solr√łd Kommune afh√¶ngig af dels at udnytte vores eksisterende byomr√•der med omtanke (fx fort√¶tning eller omdannelse til boliger) og dels af muligheden for at inddrage nyt land til byudvikling.

Se Boligudbygningsplan & befolkningsprognose 2016 her.

Pr. 1. januar 2016 var befolkningstallet 21.788 ‚Äď til sammenligning er tallet steget med godt 400 indbyggere pr. 1. januar 2017.

Helhedsplan for Havdrup Bymidte

Havdrup Bymidte fungerer umiddelbart som center for Havdrup by og opland. Udbygningen af den nye bydel Havdrup Vest vil underst√łtte kundeunderlaget for centeret.

If√łlge Helhedsplanen for Havdrup spiller centret endvidere en vigtig rolle i bylivet. For at styrke bymidten b√łr der s√¶ttes fokus p√• at udvikle de uudnyttede potentialer for at kombinere handel og byliv. Bymidten skal v√¶re et sted Havdrups borgere er stolte af og skal have lyst til at g√• en tur og tage ophold. Et vigtigt element er at sikre liv i bymidten hele dagen ‚Äď ogs√• n√•r der ikke er et naturligt flow af handlende.

I forl√¶ngelse af helhedsplanen for Havdrup er Stationspladsen under udvikling. Her arbejdes med trafikregulering og etablering af √©t samlet byrum. Trafikken omkring Stationspladsen skal v√¶re mindre dominerende og mere struktureret. Parkeringsforholdende vil ogs√• f√• et l√łft. Endeligt arbejdes der p√• at skabe en bedre forbindelse over banen for at udbedre den manglende sammenh√¶ng i Havdrups stisystem samt √łge den trafikale sikkerhed.

Det foresl√•s ogs√• at iv√¶rks√¶tte et gennemg√•ende trafikd√¶mpende indgreb i Hovedgaden, der samtidig skaber et gr√łnnere og mere rekreativt rum imellem bygningerne.

 Se Helhedsplanen for Havdrup Bymidte her.

Helhedsplan for Solr√łd Center

Solr√łd Bymidte best√•r af Solr√łd Center og en del af Solr√łd Strandvej, n√¶rmest centret.

Solr√łd Center spiller en vigtig rolle i bylivet. For at styrke bymidten b√łr der if√łlge helhedsplanen s√¶ttes fokus p√• at udvikle de uudnyttede potentialer for at kombinere handel og byliv. Bymidten skal v√¶re et sted kommunens borgere er stolte af og skal have lyst til at g√• en tur og tage ophold. Centret skal v√¶re et sted, borgerne har lyst til at vise frem, n√•r de har g√¶ster. Et vigtigt element er at sikre liv i bymidten hele dagen ‚Äď ogs√• n√•r der ikke er et naturligt flow af handlende. Derfor skal der if√łlge helhedsplanen fokuseres p√•, at f√• mere ud af de aktiviteter, der ogs√• kan finde sted om aftenen (fx caf√©- restaurations-, fitness- og kulturliv).

I forl√¶ngelse af helhedsplanen for Solr√łd Center er der anlagt ny cykelparkering ved Solr√łd Strand Station. Det nye anl√¶g er en del af en opgradering af undergangen der l√łber under stationen, og det er meningen at dette nye tiltag skal muligg√łre en mere lys og rumlig gennemgang. 

Derudover er der i Helhedsplanen for Solr√łd ogs√• fokus p√• at omdanne en r√¶kke pladser og byrum i centergaden, s√• den inviterer til ophold og aktiviteter, herunder ogs√• en omdannelse af stationspladsen og busholdepladsen med henblik p√• at f√• integreret en r√¶kke funktioner i centret.

Se Helhedsplanen for Solr√łd Center her.

Solr√łd Kommune

Teknik og Milj√ł
Solr√łd Center 1
2680 Solr√łd Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies