By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for erhverv

Erhvervslivet i Solr√łd Kommune er pr√¶get af mange mindre og mellemstore virksomheder og erhvervsomr√•derne er kendetegnet ved at best√• af lettere industri- og h√•ndv√¶rksvirksomheder. Solr√łd Kommune er desuden en udpr√¶get iv√¶rks√¶tterkommune.

Herunder kan du se, hvilke retningslinjer der g√łr sig g√¶ldende for byudvikling til erhverv.

Redeg√łrelsen fremg√•r enten under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Afstandskrav til kraftværker m.v. (RL 2.1.1)

Omkring eksisterende og planlagte kraftv√¶rker, kraftvarmev√¶rker og fjernvarmev√¶rker over 100 MW i indfyret effekt samt omkring virksomheder, der er omfattet af ¬ß 4 og ¬ß 5 i risikobekendtg√łrelsen, m√• der ikke udl√¶gges arealer til forureningsf√łlsom anvendelse inden for en afstand af 500 m, medmindre det kan godtg√łres, at det ikke er forbundet med milj√łm√¶ssige problemer.

For anlæg mellem 30 MW og 100 MW er den tilsvarende afstand 200 m.

Redeg√łrelse til RL 2.1.1

Solr√łd Kommune har en r√¶kke kollektive anl√¶g, der bidrager til el- og varmeproduktion rundt omkring i kommunen.  Som energikilde anvendes dels fossile br√¶ndsler (is√¶r naturgas), og dels i stigende omfang vedvarende energikilder (halm, biogas og solenergi).

I Solr√łd Strand findes et mindre kedelanl√¶g p√• naturgas ved Trylleskoven p√• 0,3 MW (Hovg√•rds Alle). I bygninger p√• Lerb√¶kvej, tilh√łrende Solr√łd Fjernvarme amba, har VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) to kedler p√• hver 12 MW. Den ene er i 2016 ombygget til fyring med biogas, medens den anden fortsat er beregnet p√• naturgas. Samme sted har VEKS etableret et motoranl√¶g p√• 3 MW, som producerer elektricitet og varme p√• biogassen fra Solr√łd Biogas A/S.

I Havdrup ejer Solr√łd Fjernvarme amba et motoranl√¶g og kedelanl√¶g, som producerer b√•de el og varme p√• naturgas med en kapacitet p√• i alt 1,6 MW (M√łlleparken). Endvidere bidrager en lille naturgasfyret blokcentral til varmen i bydelen √ėrnes√¶det i Havdrup.

I Gammel Havdrup har landsbyboerne i samarbejde med Solr√łd Fjernvarme amba bygget et ny halmfyret fjernvarmeanl√¶g p√• 0,4 MW. Anl√¶gget blev etableret i 2014.

Til oversigten over de kollektive forsyningsanl√¶g h√łrer ogs√• et solcelleanl√¶g i Havdruphallerne, som sammen med et varmepumpeanl√¶g leverer varme til stedet (Skolevej).)
 
Der er pr. 1. februar 2017 ingen virksomheder omfattet af risikobekendtg√łrelsen i Solr√łd Kommune.

Retningslinjen her er overf√łrt fra Regionplan 2005, som foruds√¶tning for regionplanens oph√¶velse i 2009.

Placering og udvidelse af erhvervsvirksomheder (RL 2.1.2)

Nye st√łrre virksomheder skal placeres i udpegede erhvervsomr√•der, som vist p√• retningslinjekort for erhverv.

Eksisterende lovligt etablerede erhvervsvirksomheder uden for eksisterende erhvervsomr√•der, skal ved udvidelse s√łges placeret i erhvervsomr√•derne for at adskille erhvervsvirksomheder fra anvendelsesf√łlsomme omr√•der som fx boliger og det √•bne land.

For placering af erhverv i landzone se retningslinjerne for byggeri og anlæg i landzone.

Redeg√łrelse til RL 2.1.2

Solr√łd Kommune var under kommuneplanforslagets udarbejdelse omfattet af landsplandirektivet Fingerplan 2013, der bet√łd, at der ikke kunne etableres nye erhvervsarealer i landzone. Derfor skulle erhvervsomr√•derne i Solr√łd Kommune fastholdes og udvikles indenfor eksisterende rammer.

De eksisterende erhvervsomr√•der er prim√¶rt beliggende p√• Silovej, Motelvej og Engvangen i Solr√łd Strand, nord for Cordozavej i Jersie Strand, samt i den nordlige del af Havdrup. St√łrre ledige arealer findes kun i den nord√łstlige del af Havdrup og i Cordozaparken. Erhvervsomr√•derne i Solr√łd Kommune medf√łrer attraktive arbejdspladser i pendlings- og bos√¶tningsm√¶ssig forstand for det √łvrige Sj√¶lland.

Fingerplanen har gennemg√•et en revision, og Fingerplan 2017 (vedtaget medio 2017) √•bner mulighed for anvendelse af et indeklemt areal mellem K√łge Bugt Motorvejen og den nye jernbaneforbindelse K√łbenhavn-Ringsted, svarende til det som er udpeget som perspektivareal for erhverv i denne kommuneplan. Den egentlige udpegning af arealet (til transport- og logistikerhverv) kan f√łrst finde sted ved efterf√łlgende kommuneplantill√¶g eller revision af kommuneplanen.

Virksomheder skal adskilles fra anvendelsesf√łlsomme omr√•der som f.eks. boliger og det √•bne land af gensidig hensyn. 

Placering af erhverv i landzone er behandlet under tema om det åbne land.

Se i √łvrigt RL 2.1.6 (om planl√¶gning for erhverv i OSD-omr√•der m.m.) og RL 2.1.4 (om placering af erhverv inden for turisme, fritid, underholdning og oplevelser) her p√• siden.

Placering af erhverv inden for turisme, fritid, underholdning og oplevelser (RL 2.1.3)

Underholdningserhverv m.m. skal placeres i erhvervsomr√•der eller centeromr√•der, hvor de trafikale forhold underst√łtter placeringen og i tilknytning til kollektiv trafik.

Se ogs√• retningslinjer om ferielejligheder og Bed & Breakfast (RL 3.8.15), vandrehjem (RL 3.8.16) og autocampere (RL 3.8.17) under Byggeri og anl√¶g i landzone.

Redeg√łrelse til RL 2.1.3

Byr√•det besluttede i forbindelse med Planstrategi 2015 og Den Gr√łnne Dagsorden at se p√• potentialerne for turismeerhvervet (herunder lejrpladser for autocampere og andre overnatningsmuligheder), underholdnings- og oplevelseserhvervet og fritidserhvervet. Derfor er der i denne kommuneplan indarbejdet nye retningslinjer, henholdsvis under det √•bne land og her i teamet om erhverv.

Retningslinjen her omhandler prim√¶rt placering af erhverv indenfor underholdning og oplevelser ‚Äď dvs. publikumsorienterede og/eller kulturelle erhverv. Da erhverv foruds√¶tter en vis tilstr√łmning af publikum/brugere, stiller vi som krav, at de trafikale forhold skal v√¶re i orden ‚Äď dvs. med gode trafikale forhold (til- og frak√łrsel, parkeringsmuligheder m.v.) samt opkobling p√• kollektiv trafik.

Kravet om placering i erhvervs- eller centeromr√•der er stillet med baggrund i en formodning om, at erhvervet vil medf√łre en √łget aktivitetsgrad, hvilket g√łr at placering i fx boligomr√•der eller i forbindelse med anden st√łjf√łlsom anvendelse ikke er hensigtsm√¶ssig.

Ferieboliger, Bed & Breakfast o. lign. kan dog indrettes i egen bolig i byzone p√• lige vilk√•r med liberalt erhverv i egen bolig ‚Äď se RL 2.1.5 her p√• siden.

Erhvervsområderne fremgår af Retningslinjekort for erhverv, og centerområderne fremgår af Retningslinjekort for detailhandel.

Adskillelse af erhverv og boliger (RL 2.1.4)

Planl√¶gning og revision af erhvervsomr√•der skal sikre, at erhverv og boliger adskilles ‚Äď undtagen i centeromr√•der med centerorienterede erhverv/detailhandel og boliger.

Der skal i planlægningen sikres afskærmning mellem erhvervs- og boligområder.

Eksisterende blandede bolig- og erhvervsomr√•der skal s√łges omdannet til enten rene bolig- eller erhvervsomr√•der.

Redeg√łrelse til RL 2.1.4

I mange af Solr√łd Kommunes erhvervsomr√•der er der blandet bolig og erhverv i omr√•det. Det giver af og til anledning til st√łjgener for beboerne i omr√•det, samtidig med at det giver gener for virksomhederne, der f√•r vanskeliggjort deres produktion.

Erhvervsomr√•der skal derfor etableres adskilt fra anvendelsesf√łlsomme omr√•der som f.eks. boliger og det √•bne land af gensidig hensyn.

Ved revision af lokalplaner for blandende bolig- og erhvervsomr√•der, skal funktionerne (bolig og erhverv) s√łges adskilt, og boliger i udlagte erhvervsomr√•der s√łges nedlagt.

Fx giver denne kommuneplan mulighed for at rammeområde 417 (Cordozaparken) kan omdannes fra erhvervsområde til rent boligområder. Dog skal plangrundlaget rettes til ved udarbejdelsen af lokalplan for ny planlægning (enten til erhverv eller bolig). Dette sker ved kommuneplantillæg, hvor alternativ anvendelse bortfalder.

Solr√łd Kommune har siden 2009 overvejet, hvorvidt rammeomr√•de 416 (Cordozasvinget) kunne omdannes til enten rent erhvervs- eller boligomr√•de. Derfor er der nu indarbejdet mulighed for, at den nordlige del kan s√łges omdannet til et samlet boligomr√•de. Dette begrundet i at omr√•det st√łder op til boligbebyggelse og at der kan skabes en ny og bedre afsk√¶rmning mod syd (ved Cordozasvinget) mellem boliger og erhverv.

Erhverv i egen bolig (RL 2.1.5)

I boligerne m√• der drives liberalt erhverv, som almindeligvis udf√łres i boligomr√•der under foruds√¶tning af:

  • At virksomheden drives af den, der bebor den p√•g√¶ldende bolig uden fremmed medhj√¶lp i form af ansatte medarbejdere. Der er dog mulighed for medhj√¶lp i form af regnskabsassistance, reng√łring o. lign.,
  • At virksomheden drives p√• en s√•dan m√•de, at karakteren af beboelse ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og omr√•dets karakter af boligomr√•de ikke brydes,
  • At virksomheden ikke medf√łrer ulempe for de omkringboende,
  • At virksomheden ikke medf√łrer behov for parkering, udover hvad der er plads til p√• den p√•g√¶ldende parcel.

Derudover må boligerne ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed.

Såfremt virksomheden ikke rummes indenfor en bolig, skal den placeres i et erhvervs- eller centerområde.

Redeg√łrelse til RL 2.1.5

For at skabe mulighed for at etablere mindre virksomheder i egen bolig (dvs. i boligområder) og samtidig tage hensyn til områdets karakter og anvendelse til boligområde, har vi opstillet en række forudsætninger for, hvordan erhverv i egen bolig kan etableres, så der samtidig tages hensyn til de omkringliggende boliger.

Denne retningslinje skal fremadrettet indarbejdes i lokalplaner for områder udlagt til boligformål.

Placering af st√łrre kontor og servicevirksomheder (RL 2.1.6)

Inden for det stationsn√¶re kerneomr√•de i Solr√łd Center ved Solr√łd Strand Station kan der fort√¶ttes til kontor- og servicevirksomheder over 1.500 m2, dog max ca. 7000 m2.

Redeg√łrelse til RL 2.1.6

I Fingerplan 2017, ¬ß 11, er det fastsat, at kontorbyggeri med over 1500 m2 etageareal og dermed mange ansatte fortrinsvis skal lokaliseres i de stationsn√¶re kerneomr√•der, dvs. omkring Solr√łd Strand og Jersie stationer (op til 600 m gangafstand fra stationerne). I det √łvrige stationsn√¶re omr√•de (mellem ca. 600 m og 1200 m gangafstand fra stationerne) kan der planl√¶gges for kontorbyggeri over 1500 m2 etageareal, hvis der sikres trafikale effekter svarende til i det stationsn√¶re kerneomr√•de.

Se redeg√łrelseskort over stationsn√¶rhed her.

Solr√łd Kommune giver mulighed for kontor- og servicevirksomheder over 1.500 m2 op til ca. 7000 m2 i Solr√łd Center, fordelt p√• rammeomr√•derne 301, 301 A og 302 - alle beliggende t√¶ttere end 600 m til Solr√łd Strand Station (knudepunktsstation). If√łlge Fingerplanens ¬ß 11, stk. 4, forbeholdes de stationsn√¶re omr√•der ved knudepunktsstationer (i Solr√łd Kommune g√¶lder dette Solr√łd Strand station) til byggemuligheder for regionale funktioner, herunder kontorerhverv.

Det er også muligt at placere kontor- og servicevirksomheder under 1.500 m2 i rammeområde 417 (Cordozaparken), som er inden for 1.200 meters zonen fra Jersie Station. Dette har fremgået af rammerne siden 2009, men forudsætter dog, at området udlægges udelukkende til erhverv eventuelt med detailhandel.

Planlægning for erhverv i OSD områder m.m. (RL 2.1.7)

Omr√•der udpeget som OSD-omr√•der, nitratf√łlsomme omr√•der (NFI) eller indvindingsoplande til den almene vandforsyning skal friholdes for erhvervsvirksomheder eller anl√¶g, der kan udg√łre en fare for grundvandet.

Undtagelse fra ovenn√¶vnte kan ske, n√•r alternative placeringer er unders√łgt og fundet umulige, og n√•r faren for forurening kan forebygges.

Det skal fremgå af lokalplanlægningen eller landzonetilladelsen, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.

Redeg√łrelse til RL 2.1.7

Kommunen skal i sin planl√¶gning inddrage hensynet til drikkevandet.St√łrstedelen af Solr√łd Kommune er beliggende i omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor s√¶rligt grundvandstruende aktiviteter som udgangspunkt ikke m√• placeres. Som s√¶rligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanl√¶g og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opl√łsningsmidler, pesticider og olieprodukter.

I forbindelse med kommune- og lokalplanl√¶gning er der er r√¶kke lovbestemte formaliteter, der skal overholdes, hvis der planl√¶gges inden for OSD-omr√•der og indvindingsomr√•der.

Loven er √¶ndret i 2017 og der skal administreres efter Bekendtg√łrelse om krav til kommuneplanl√¶gning inden for omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, (BEK nr. 1697).

Af bekendtg√łrelsen fremg√•r bl.a.: "Kommunalbestyrelsen skal i kommuneplanl√¶gningen friholde omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse for virksomhedstyper eller anl√¶g, der medf√łrer en v√¶sentlig fare for forurening af grundvandet".

Forbuddet g√¶lder ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anl√¶g. Her administreres efter den almindelige milj√łbeskyttelseslovgivning.

Det er muligt at fravige, n√•r en r√¶kke foruds√¶tninger er opfyldt. Den praktiske udm√łntning af dette skal s√łges i den tilh√łrende Vejledning om krav til kommuneplanl√¶gning inden for omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.

Bekendtg√łrelsen har fokus p√• erhvervsomr√•der. Boligomr√•der betragtes ikke l√¶ngere som grundvandstruende, idet der er kommet regler for privates anvendelse af pesticider i villahaver. Nu fokuseres p√• erhvervsform√•l i nye og eksisterende arealer. Her skal planl√¶gningen tage h√łjde for virksomhedstyper, der s√¶dvanligvis har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet.

Nitratf√łlsomme omr√•der (NFI)
De nitratf√łlsomme indvindingsomr√•der indeholder omr√•der, hvor der er fundet nitrat, eller hvor der er risiko for nitratnedsivning. I Solr√łd Kommune er udpegningen hovedsageligt foreg√•et i omr√•der, hvor der er risiko for nitratnedsivning pga. d√•rlig naturlig beskyttelse af grundvandsressourcen.

Etablering af nye grundvandstruende aktiviteter kan således kun ske på skærpede vilkår. Ved skærpede vilkår stilles krav til indretning, drift og kontrol, så risikoen for uheld minimeres, og så eventuelle udslip umiddelbart kan lokaliseres og fjernes.

Perspektivarealer til erhverv (RL 2.1.8)

Der udlægges perspektivarealer til erhverv som vist på Retningslinjekort for erhverv.

Redeg√łrelse til RL 2.1.8

Solr√łd Kommune er n√¶sten fuldt udbygget med en boligudbygning, som stort set er f√¶rdigudbygget fra 2019 (if√łlge Boligudbygningsplan & befolkningsprognose 2016) og kun f√• erhvervsarealer tilbage. Samtidig er Solr√łd Kommune underlagt landsplandirektivet Fingerplan 2017, der kun i beskedent omfang giver mulighed for at udl√¶gge yderligere omr√•der til byudvikling. Byudvikling skal s√•ledes handle om fort√¶tning inden for de eksisterende byomr√•der ‚Äď eller af mindre omfang i tilslutning til eksisterende bysamfund (lokal karakter jf. Fingerplanen) og efter Erhvervsstyrelsens n√¶rmere godkendelse.

Solr√łd Kommune f√•r i de kommende √•r derfor sv√¶rt ved at opfylde √łnsket om mere byudvikling i form af ibrugtagning af nye arealer til byudvikling (b√•de til boliger og erhverv).

Perspektivarealerne i denne kommuneplan er √łnsker, der ikke kan planl√¶gges for i indev√¶rende planperiode, men som kommunen vil arbejde videre med i n√¶ste periode under visse foruds√¶tninger ‚Äď eksempelvis er Fingerplanen blevet revideret - senest med Fingerplan 2017, som √•bner mulighed for at inddrage et indeklemt areal til erhverv - og endnu en revision forventes gennemf√łrt i l√łbet af 2018. Hvis den statslige planl√¶gning medf√łrer mulighed for, at perspektivarealerne eller dele af dem kan komme i spil, vil Solr√łd Kommune arbejde for dette.

Planloven er ogs√• √¶ndret (moderniseret) i 2017, men da Solr√łd Kommune er underlagt Fingerplanen, kan √¶ndringerne i Planloven ikke finde anvendelse i Solr√łd Kommune, medmindre Fingerplanen ogs√• giver mulighed herfor.

Solr√łd Kommune er i dialog med Erhvervsstyrelsen om f√łlgende perspektivarealer til erhverv:

Perspektivareal i indeklemt areal

Med ekspropriationen af arealet til udvidelse af K√łge Bugt Motorvejen og den nye jernbaneforbindelse K√łbenhavn-Ringsted (uden for transportkorridoren) er der opst√•et et indeklemt areal mellem de to store infrastrukturanl√¶g, som det ikke er landbrugsm√¶ssigt rentabelt at drive eller udvikle. Omr√•det er st√łjplaget og ligger indeklemt mellem motorvej og jernbane (mellem by og landskab).

Solr√łd Kommune vurderer, at arealet ikke er egnet til rekreative form√•l eller boligudvikling. Omr√•det kan derimod blive et attraktivt erhvervsareal, da placeringen er god i forhold til infrastrukturen (t√¶t p√• motorvej samt den kommende K√łge Nord Station) og indfaldskorridorerne til K√łbenhavn og √ėresundsregionen. Desuden ligger omr√•det attraktivt i forhold til det nye universitetssygehus i K√łge fx for virksomheder der har leverancer eller tilknytning til hospitalet.

Den nordligste del af omr√•det, som stort set er sammenfaldende med de etablerede regnvandsbassiner for henholdsvis motorvej og jernbane, er dog beliggende i nitratf√łlsomt omr√•de. Dette kan medf√łre s√¶rlige krav til eventuelle virksomheder af hensyn til beskyttelse af grundvandet.

Hvis arealet kan omdannes til erhvervsareal, vil dette betyde en god udnyttelse af et udfordret, indeklemt område mellem to store infrastrukturanlæg.

Arealet blev medio 2017 udpeget som muligt erhvervsareal (transport- og distributionserhverv) i Fingerplan 2017, men kan ikke udpeges med denne kommuneplan, da Fingerplan 2017 ikke var tr√•dt i kraft ved Byr√•dets behandling af kommuneplanforslaget. Arealet kan f√łrst udpeges ved et efterf√łlgende kommuneplantill√¶g eller ved revision af kommuneplanen.

En del af arealet har i dag status som fredskov. Naturstyrelsen er myndighed på fredskovsarealer.

Perspektivareal til erhverv i Havdrup

Det nordvestlige Havdrup √łnskes udlagt til byudvikling grundet den n√¶re placering til station og center/bymidte. Den nordligste del af omr√•det, som er udpeget til perspektivareal for erhverv, ligger inden for st√łjkonsekvensomr√•det for Roskilde Lufthavn (se Retningslinjekort for erhverv og Redeg√łrelseskort med st√łjkonsekvensomr√•de fra Roskilde Lufthavn, Tune).

Inden for st√łjkonsekvensomr√•det m√• der ikke planl√¶gges for form√•l, der er st√łjf√łlsomme (fx boliger). Derfor foresl√•s denne del anvendt til erhverv/industri eller visse offentlige/private institutioner.

Desuden st√łder arealet √łst for regionalbanen og vest for Sallevvej op til det eksisterende erhvervsomr√•de i Havdrup.

Perspektivareal √łst for Solr√łd Landsby

√ėst for Solr√łd Landsby √łnskes et omr√•de mellem landsbyen og den nye jernbaneforbindelse K√łbenhavn-Ringsted udlagt til byudvikling, hvorfor omr√•det udpeges som perspektivareal.

Grundet den n√¶re placering til b√•de jernbane og motorvej √łnskes arealet ikke anvendt til boliger, men til andet form√•l til gavn for landsbyen ‚Äď fx erhverv eller offentlige form√•l (idr√¶tsanl√¶g, sportshal eller lignende), kombineret med gr√łn afsk√¶rmende beplantning. Det er s√•ledes tanken, at arealet skal knytte sig til landsbyen.

Derudover er arealet beliggende netop uden for den stationsn√¶re 1.200 meters zone (fra Solr√łd Strand Station), hvilket g√łr arealet attraktivt ift. byudvikling til fx erhverv.

B√•de Solr√łd Landsby samt arealet √łst for motorvejen er beliggende i byzone.

Generel redeg√łrelse for erhverv

Virksomheder skal overholde milj√łstyrelsens vejledende gr√¶nsev√¶rdier for st√łj og m√• if√łlge Milj√łbeskyttelsesloven ikke medf√łre uhygiejniske forhold eller v√¶sentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Banedanmark skal h√łres ved byudvikling i n√¶rheden af banearealer.

Derudover er Solr√łd Kommune forpligtet til at fastl√¶gge en r√¶kkef√łlge i kommuneplanen for byudvikling af regional betydning:

R√¶kkef√łlge og behov for byudvikling til erhverv

Solr√łd Kommune har kun 2 uudnyttede erhvervsarealer tilbage, henholdsvis rammeomr√•de 417 (Cordozaparken) samt rammeomr√•de 225 (Havdrup Industriomr√•de √ėst, Ulvedal). De 2 arealer udg√łr henholdsvis ca. 4 ha og ca. 8 ha. Denne kommuneplan giver mulighed for at begge uudnyttede erhvervsarealer (rammeomr√•de 417 og 225) kan udnyttes til boligomr√•de, hvilket kan bidrage til, at erhvervsrummeligheden reduceres.

Cordozaparken er lokalplanlagt og har været det siden 2003 og arealet i Havdrup er kun udlagt i kommuneplanen. Muligheden, for at der kan ske omdannelse af disse erhvervsområder, er primært begrundet i Byrådets forpligtelse til at gennemgå arealreservationerne i kommunen i forhold til, om de er aktuelle (jf. Planlovens § 11 f, stk. 2).

I Kommuneplan 1980-92 var Cordozaparken udlagt til dels haveboliger og dels bynære friarealer, og ved revisionen i 1988 blev området konverteret til erhvervsareal (serviceerhverv). Området har således i ca. 30 år været udpeget til erhvervsareal, uden at det er blevet efterspurgt. Der blev udarbejdet lokalplan for området i 2003, der muliggjorde anvendelse til erhverv. Dvs. plangrundlaget har været fuldt til stede for etablering af erhverv i området de sidste 14 år.

Omr√•dets strategisk gode placering taget i betragtning (b√•de trafikalt og som kommunens ansigt mod syd), vurderer Solr√łd Kommune, at udpegningen udelukkende til erhverv (og pladskr√¶vende varegrupper som fx planteskole, byggemarked etc.) ikke n√łdvendigvis er aktuel l√¶ngere. Derfor b√łr muligheden for anvendelse til boligform√•l indarbejdes for at im√łdekomme behovet for flere boliger i byfingeren. Samtidig bliver planl√¶gningen mere fleksibel i form af udvidede anvendelsesmuligheder.

I Havdrup blev rammeomr√•de 225 tilsvarende udlagt til erhvervsomr√•de i Kommuneplan 1988-2000 og havde indtil da v√¶ret udlagt til s√¶rligt jordbrugsomr√•de. Siden udpegningen i for ca. 30 √•r siden har der ikke vist sig behov for at lokalplanl√¶gge omr√•det med henblik p√• at tage det i brug. S√•ledes vurderer Solr√łd Kommune, at udpegningen til erhvervsomr√•de kan udvides til boligform√•l (i forl√¶ngelse af de tilst√łdende omr√•der med skole og boliger). Samtidig skal der sikres afsk√¶rmning mod det eksisterende erhvervsomr√•de, og der skal ligeledes sikres tilfredsstillende vejbetjening til og fra omr√•det.

S√•ledes er det kun arealet i Havdrup (ramme 225), der fortsat mangler at blive lokalplanlagt. Og da arealet i Havdrup st√•r over for en mulig omdannelse til boliger, forventer Solr√łd Kommune ikke at have nogle erhvervsomr√•der tilbage. Solr√łd Kommune har derfor vurderet, det ikke er n√łdvendigt at redeg√łre for en r√¶kkef√łlge, n√•r der kun er tale om √©t muligt omr√•de.

Dog forventer Solr√łd Kommune at igangs√¶tte udarbejdelsen af plangrundlaget for det indeklemte areal, som Fingerplan 2017 giver mulighed for kan udpeges til transport- og logistikerhverv. Det indeklemte areal forventes at blive Solr√łd Kommunes 1. prioritet i forhold til r√¶kkef√łlgen for erhvervsudvikling, hvis det udpeges efterf√łlgende enten ved kommuneplantill√¶g eller revision af kommuneplanen.

Solr√łd Kommune

Teknik og Milj√ł
Solr√łd Center 1
2680 Solr√łd Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies