By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for trafik

Trafik spiller en v√¶sentlig rolle i Solr√łd Kommune, hvor √łnsket er at have let og trafiksikker tilg√¶ngelighed med gode muligheder for kollektiv trafik og sammenh√¶ngende stiforbindelser, der mindsker afh√¶ngigheden af k√łrsel i privatbil.

Nedenst√•ende retningslinjer g√łr rede for de krav planl√¶gningen for trafik skal opfylde. Redeg√łrelser fremg√•r under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Reservation til transportkorridor (RL 4.1)

Den udlagte statslige reservation til transportkorridor skal respekteres, som vist på retningslinjekort for reservationer til trafikanlæg.

Redeg√łrelse for RL 4.1

Transportkorridoren er en langsigtet arealreservation, som skal sikre placeringsmuligheder for fremtidige overordnede trafik- og forsyningsanl√¶g. Baggrunden for reservationen er erfaringer, der viser, at det er vanskeligt og forbundet med store udgifter at f√łre store infrastrukturelle str√¶kningsanl√¶g som fx jernbaner, veje og h√łjsp√¶ndingsanl√¶g gennem landskabet i landomr√•det, og gennem bebyggede og intensivt udnyttede omr√•der i byomr√•det.

Transportkorridoren er fastlagt i Fingerplanen, som du kan finde her.

Se også Planlovens § 11a.

Planlægning for nye trafikanlæg (RL 4.2)

F√łlgende nyanl√¶g og ombygninger p√• vej- og banenettet skal respekteres, som vist p√• retningslinjekort for reservationer til trafikanl√¶g:

 1. Jernbaneforbindelsen mellem K√łbenhavn og Ringsted via K√łge.
 2. Udbygning af Roskildevej p√• str√¶kningen Sall√łvkrydset - Solr√łd til 2+1 vej.
 3. S-togsstation Trylleskoven (i bydelen Trylleskov Strand) samt reservation til eventuel fremtidig stationsplads.
 4. Eventuel fremtidig omfartsvej syd om Gl. Havdrup.
Redeg√łrelse for RL 4.2

Reservation til den nye S-togsstation (Trylleskoven) er hentet fra Fingerplan 2017, ¬ß 25, stk. 1.

Den nye jernbaneforbindelse mellem K√łbenhavn og Ringsted er nu anlagt og forventes at √•bne i december 2018 (pr. november 2017).

Af Fingerplan 2017, ¬ß 26, stk. 1, nr. 20, fremg√•r reservation til udbygning af Roskildevej til 2+1 vej p√• str√¶kningen Sall√łvkrydset (Roskilde Kommune) til √Ömarken (Solr√łd Kommune).

Solr√łd Kommune har endvidere planlagt for en eventuel fremtidig omfartsvej syd om Gl. Havdrup, som vil reducere trafik gennem landsbyen og sikre bedre oversigtsforhold ved udk√łrsel til Roskildevej (statsvej). Omfartsvejens tilslutning til Roskildevej foruds√¶tter tilladelse fra Vejdirektoratet, som er myndighed for statsveje. 

Se mere i Trafikplan 2016-2020.

Der er i rammelokalplanen for Trylleskov Strand (lokalplan 603.9) reserveret areal til en eventuel stationsplads (og centerform√•l). Denne udpegning tilf√łjes denne kommuneplan for at synligg√łre, hvad Solr√łd Kommune arbejder for.

Omdannelse af terminaler og stationsområder (RL 4.3)

Kommunen skal i samarbejde med trafikselskaber ved forbedring af terminaler s√łrge for, at der planl√¶gges for cykelparkering i tilstr√¶kkeligt omfang og placeret bedst muligt i forhold til terminalernes skiftemuligheder.

Ligeledes skal der ved ombygning eller udvikling af stationsområder sikres gode muligheder for at skifte mellem transportformer, herunder mulighed for Parker-og-rejs-faciliteter med ladestationer til el-biler, cykelparkering m.m. ved s-togstationerne.

Redeg√łrelse for RL 4.3

For at g√łre de offentlige transportmidler mere attraktive, arbejdes der med at give gode forbindelsesmuligheder til andre transportformer. For togtrafikken er det blandt andet vigtigt, at der for pendlere skabes gode parkeringsforhold ‚Äď ogs√• for cykler.

Byr√•det har som m√•l at ville forbedre faciliteterne, der underst√łtter kombinationsrejser herunder mulighed for Parker-og-rejs faciliteter med ladestationer til el-biler, cykelparkering m.m. ved s-togstationerne. M√•let er fra Planstrategi 2015 og Den Gr√łnne Dagsorden og er indarbejdet i denne retningslinje.

Solr√łd Strand Station og Havdrup Station er begge omfattet af helhedsplaner med en r√¶kke anbefalinger for den fremtidige udvikling af omr√•derne, herunder stationsomr√•derne.

I forl√¶ngelse af helhedsplanen for Solr√łd Center er der anlagt ny cykelparkering ved Solr√łd Strand Station. Det nye anl√¶g er en del af en opgradering af undergangen, der l√łber under stationen. Det er meningen, at dette nye tiltag skal muligg√łre en mere lys og rumlig gennemgang, med fokus p√• bedre organiseret cykelparkering, belysning og bel√¶gning. Derudover er der i Helhedsplanen for Solr√łd ogs√• fokus p√• at omdanne en r√¶kke pladser og byrum i centergaden, s√• den inviterer til ophold og aktiviteter, herunder ogs√• en omdannelse af stationspladsen og busholdepladsen med henblik p√• at f√• integreret en r√¶kke funktioner i centret.

I forl√¶ngelse af helhedsplanen for Havdrup er Stationspladsen under udvikling. Her arbejdes med trafikregulering og etablering af √©t samlet byrum. Trafikken omkring Stationspladsen skal v√¶re mindre dominerende og mere struktureret. Parkeringsforholdende vil ogs√• f√• et l√łft. Endeligt arbejdes der p√• at skabe en bedre forbindelse over banen for at udbedre den manglende sammenh√¶ng i Havdrups stisystem samt √łge den trafikale sikkerhed.
Det foresl√•s at iv√¶rks√¶tte et gennemg√•ende trafikd√¶mpende indgreb i Hovedgaden, der samtidig skaber et gr√łnnere og mere rekreativt rum imellem bygningerne. Ved at lave huller i bel√¶gningen i kanten af vejbanen vil der kunne plantes vejtr√¶er. Vejtr√¶erne vil dermed b√•de fungere som fartd√¶mpende chikaner og tilf√łre Hovedgaden et gr√łnnere og mere rekreativ udtryk.
Vejtr√¶erne danner endvidere sm√• lommer langs Hovedgaden. Disse lommer kan bruges til parkering, gr√łnne mellemrum med plantekasser, sm√• forhaver til boliger eller udeservering.
Hovedgadens beboere og butiksdrivende ville kunne få medbestemmelse over indretningen af de små lommer og i fællesskab stå for at passe og vedligeholde dem.
Hvis der p√• sigt kommer flere boliger i Hovedgaden, vil disse mellemrum ogs√• give mulighed for, at man kan l√¶gge dele af fortovet ud i de sm√• lommer, og derved skabe en st√łrre afstand imellem husfacade og fortov/gade. Det vil v√¶re med til at l√łse den klassiske ‚Äôindkigsproblematik‚Äô ved at bo i stueetagen, da der herved ville blive mulighed for at skabe en lille mellemzone mellem forbipasserende og bolig.

Se mere i Helhedsplanen for Solr√łd og Helhedsplanen for Havdrup.

Planl√¶gning for veje i Solr√łd Kommune (RL 4.4)

Vejnettet i Solr√łd Kommune best√•r af overordnede veje (statsveje), trafikveje, lokalveje og arealudl√¶g til eventuelt fremtidige veje som vist p√• retningslinjekort for veje.

Redeg√łrelse for RL 4.4

Trafikveje best√•r af trafikveje i byerne og gennemfartsveje og fordelingsveje udenfor byerne. Trafikvejnettet b√łr v√¶re sammenh√¶ngende og overskueligt. P√• trafikveje afvikles den gennemk√łrende trafik, og der fokuseres p√• god fremkommelighed kombineret med god sikkerhed.

Lokalveje omfatter alle de √łvrige veje i kommunen. De betjener de lokale omr√•der, og de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker.
Lokalvejene tilgodeser især trafiksikkerhed for de lette trafikanter. Samtidig skal alle trafikanttyper have god tilgængelighed til disse veje kombineret med en rimelig fremkommelighed. Dette indebærer lave hastigheder af hensyn til trafiksikkerheden og mange tilslutninger af hensyn til de lette trafikanters fremkommelighed.

K√łge Bugt Motorvejen og Roskildevej, som l√łber gennem Solr√łd Kommune er statsveje, hvor Vejdirektoratet er myndighed.

Se ogs√• RL 4.2 (her p√• siden) om fremtidige arealreservationer til trafikanl√¶g.

Planl√¶gning for stier i Solr√łd Kommune (RL 4.5)

Stinettet i Solr√łd Kommune best√•r af transportstier (stirutenettet), som vist p√• retningslinjekort for transportstier, og af rekreative stier (heraf nogle regionale), som vist p√• retningslinjekortet for rekreative stier.

Kommunen skal sikre sammenh√¶ng mellem det regionale trafiknet (veje) og det regionale stinet, samt mellem det overordnede regionale rekreative stinet og det √łvrige regionale rekreative stinet.

På de regionale transportstier skal der være god fremkommelighed for cyklister, herunder velegnet belægning på cykelstien.

Der m√• ikke planl√¶gges for byggeri og anl√¶g eller foretages dispositioner, der hindrer etablering af de planlagte stier (herunder missing links).

Redeg√łrelse for RL 4.5

Stinettet best√•r overordnet af 2 typer stier, henholdsvis transportstier (stirutenettet ‚Äď velegnet til cykler) og rekreative stier (stier der forbinder by med fx det √•bne land eller kysten). Stirutenettet best√•r af regionale og kommunale stier (separate stier og stirute ad vej). Str√¶kningerne langs Strandvejen, T√•strupvej og Roskildevej er udpeget som overordnede transportstier med regional betydning (if√łlge Fingerplanen), og disse er etableret som cykelsti langs vej.
Strækningen langs Roskildevej er desuden en del af statsvejnettet, som Vejdirektoratet er myndighed for.

Det sammenh√¶ngende kommunale stirutenet (med b√•de stier og stiruter ad vej) fremg√•r af Trafikplan 2016-2020. 

Stirutenettet kan også ses her på kommunens hjemmeside.

Solr√łd Kommune har et godt og veludbygget stinet. Det betyder, at der er god fremkommelighed og sikkerhed for de lette trafikanter ‚Äď og ogs√• god sammenh√¶ng mellem veje og de regionale rekreative stier (b√•de de overordnede regionale rekreative stier, som er udpeget i Fingerplanen, samt de √łvrige regionale rekreative stier, som fx Hedebostien).

Solr√łd kommune vil fortsat arbejde p√• at fremme cyklismen i kommunen, bl.a. ved at forbedre skiltning mv. men ogs√• ved at fastholde √łnsket om et sammenh√¶ngende kommunalt og regionalt stirutenet (cykelstier) i byen, mellem by og land (herunder kysten) samt mellem kommunens landsbyer. Samtidig er centre, fritidsaktiviteter, skoler og institutioner forbundet via stisystemer  i stort set hele kommunen.

 ‚ÄĚMissing links‚ÄĚ er udpeget i Fingerplan 2017 og udg√łr de str√¶kninger i hovedstadsomr√•det, hvor der mangler tilstr√¶kkelig sammenh√¶ng i det rekreative stinet.

Generelt er udpegningerne overf√łrt uden de store √¶ndringer siden sidste kommuneplan, s√• en stor del af udpegningerne er overf√łrt fra en trykt plan til den digitale plan. Derfor kan der forekomme str√¶kninger, som ikke er udpeget tilstr√¶kkeligt detaljeret til visninger i et h√łjt zoom niveau (t√¶t p√•).

Redeg√łrelse for planlagte stier og missing links

De planlagte stier og missing links (endnu ikke planlagte sti str√¶kninger) er vist med en principiel linjef√łring.

I denne kommuneplan fastholdes udpegningen til en eventuel fremtidig stiforbindelse langs banen i Trylleskov Strand og videre over Cementvej og med opkobling til den eksisterende Banesti syd for Cementvej og videre mod Solr√łd Strand Station og Solr√łd Center.

Den tidligere planlagte stiforbindelse ad Havdrup All√© (i Havdrup Vest) udg√•r som udpegning, da der i forbindelse med gennemf√łrelse af Havdrup All√© fra Hovedgaden/Tykmosevej til Havdrup Centervej vil blive anlagt cykelsti i begge retninger som en del af vejprofilet. Stiforbindelsen bliver s√•ledes ikke en selvst√¶ndig udpeget stiforbindelse, men en del af det samlede vejprofil (med vej, cykelsti og fortov). Cykelstierne vil f√• forbindelse til eksisterende cykelstinet i Havdrup.

Redeg√łrelse for det rekreative stinet

De regionale rekreative stier best√•r af dels det overordnede regionale rekreative stinet (herunder ogs√• det nationale stinet ‚Äď i Solr√łd cykelstirute N9) og dels det √łvrige regionale stinet.

De regionale rekreative stier skal sikre adgang fra st√łrre byer til det √•bne land, til kysten og til v√¶rdifulde naturomr√•der og landskaber. De rekreative stier tilstr√¶bes generelt at v√¶re et inspirerende tilbud til b√•de cyklende og g√•ende, samtidig med at trafiksikkerheden er i fokus (sikring ved krydsning af st√łrre veje).

Solr√łd Kommune vil for at sikre sammenh√¶ng i det regionale stinet samarbejde med andre initiativtagere og ber√łrte parter (fx nabokommuner) om en videreudbygning af det overordnede, rekreative stinet, forudsat at disse har forl√łb gennem Solr√łd Kommune.

Eksisterende rekreative stier

 • National Cykelrute 9 - N9 (National rekreativ sti)
  Rute 9 g√•r fra Helsing√łr til Gedser og indg√•r desuden i The Sun Route fra Nordkap til Malta, via blandt andet K√łbenhavn og Berlin. I Solr√łd Kommune har ruten et nord-sydg√•ende forl√łb og passerer landsbyerne Karlstrup, Solr√łd, Jersie og Naurbjerg.
 • Gudernes Str√¶de (Regional rekreativ sti)
  Vandrerute med forl√łb fra Mosede Fort til Vellerup Vig. I Solr√łd Kommune forl√łber vandrestiruten forbi Karlstrup Landsby, Karlstrup Kalkgrav og gennem Havdrup Mose.
  Se mere på www.gudernesstraede.dk
 • Hedebostien (Regional rekreativ sti)
  Vandre-, cykel- og delvis ridesti med forl√łb K√łge Bugt ‚Äď Roskilde Fjord. Stien er etableret som et partnerskabsprojekt og som tv√¶rkommunalt samarbejde mellem Solr√łd, Greve og Roskilde Kommuner. Hedebostien giver g√•ende, motionister, cyklister og ridende mulighed for store naturoplevelser, samtidig med at stien formidler de kulturhistoriske spor, den krydser.
  Se mere på www.hedebosti.dk
 • Kl√łverstier (Rekreativ sti)
  Opm√•lte stiruter i by og byn√¶re omr√•der. Kl√łverstikonceptet best√•r af fire stier (ad eksisterende stier) med samme udspring (springvandet ved Solr√łd R√•dhus) og med forskellig l√¶ngde (2¬Ĺ, 5, 7¬Ĺ og min. 10 km).
  L√¶s mere om Kl√łverstierne p√• Solr√łd Kommunes hjemmeside 
 • Stirute ad eksisterende lokalveje i kommunens nordlige del (Rekreativ sti)
  Stiruten forbinder i Solr√łd Kommune Karlstrup Landsby med Karlstrup Kalkgrav og kystkilen Firemileskoven/Karlstrup-Engstrup Moser.
 • Sti/forbindelse p√• strandarealer langs K√łge Bugt, der forl√łber gennem Solr√łd fra nord til syd (Rekreativ sti)
  Str√¶kningen har tidligere v√¶ret markeret som planlagt sti, men forbindelse eksisterer allerede i dag. En del af str√¶kningen f√łres ad egentlige stier langs Trylleskoven og Staunings √ė, mens den sidste del her imellem eksisterer som en ‚ÄĚtrampesti‚ÄĚ (der er blevet formet af brugerne). Stien er en rekreativ vandresti og m√• derfor ikke anl√¶gges med fast bel√¶gning.
  Dette stiforl√łb fremg√•r ogs√• af Fingerplan 2017 (Kortbilag R).

Planlagte rekreative stier

 • Natursti langs Skensved √Ö mellem Naurbjerg og Jersie Strandvej
  √ėst for motorvejen, gennem Jersie Mose, k√¶des den planlagte rekreative sti med eksisterende rekreativ sti (natursti) gennem mosen.
  Dette stiforl√łb er udpeget som ‚ÄĚmissing link‚ÄĚ i Fingerplan 2017 (kortbilag Q). ‚ÄĚMissing links‚ÄĚ er de str√¶kninger i hovedstadsomr√•det, hvor der mangler tilstr√¶kkelig sammenh√¶ng i det rekreative stinet. Disse forbindelser sikres ved, at der i f√łrste omgang i kommuneplanerne fastl√¶gges en principiel linjef√łring.
 • Natursti syd for Tykmosevej  
  Eventuel fremtidig forbindelse (natursti) mellem Havdrup fra Tykmosevej til Kr. Skensved via Toftegårdsvej.
  Udpegningen er overf√łrt u√¶ndret fra sidste kommuneplan.
 • Natursti langs Solr√łd B√¶k mellem Havdrup, Gl. Havdrup og Solr√łd Landsby
  Eventuel fremtidig rekreativ stiforbindelse (natursti) langs Solr√łd B√¶k mellem Solr√łd Landsby, Havdrup og Gl. Havdrup.
  Udpegningen er overf√łrt u√¶ndret fra sidste kommuneplan.
 • Natursti mellem Solr√łd Landsby og Karlstrup Landsby
  Eventuel fremtidig rekreativ forbindelse (natursti) mellem landsbyerne Solr√łd og Karlstrup som blandt andet passerer gravh√łjene.
  Udpegningen er overf√łrt u√¶ndret fra sidste kommuneplan.
 • Natursti/trampesti p√• st√łjvolden ved Trylleskov Strand
  Udpegningen er overf√łrt u√¶ndret fra sidste kommuneplan. 
 • Natursti ved Havdrup Mose
  Eventuel fremtidig natursti, som kan forbinde Havdrup Mose (ogs√• kaldet Gl. Havdrup Mose) med Snoldelev Mose i Roskilde Kommune. Udpegningen er stort set overf√łrt u√¶ndret fra sidste kommuneplan, med undtagelse af, at den del af ruten, som var udpeget ad Hastrupvej, udg√•r som planlagt sti, da forbindelsen allerede eksisterer i dag (som vej) og ogs√• er en del af vandreruten Gudernes Str√¶de.
 • Sti nord for Karlstrup
  Udpegningen er videref√łrt u√¶ndret fra sidste kommuneplan.
 • Natursti ved Staunings √ė mod syd
  Eventuel fremtidig forl√¶ngelse af natursti p√• indersiden af lagunen og over kommunegr√¶nsen. Udpegningen er overf√łrt u√¶ndret fra sidste kommuneplan.
Udformning af veje og stier (RL 4.6)

Ved udformning af veje og stier skal der tages hensyn til trafiksikkerhed for alle, trafikst√łj, tilg√¶ngelighed og √¶stetisk udtryk.

Redeg√łrelse for RL 4.6

Retningslinjen skal sikre, at udbygning og udformning af vej- og cykelstinettet sker, s√• trafiksikkerhed, trafikmilj√ł og det visuelle milj√ł forbedres, samtidig med at trafikken kan afvikles p√• en effektiv, sikker og velfungerende m√•de.

Retningslinjen er bundet op p√• Byr√•dets m√•l om, at vej- og stinettets udformning og vedligeholdelsestilstand tager hensyn til trafiksikkerhed for alle trafikanter, til trafikst√łj og tilg√¶ngelighed, det √¶stetiske indtryk samt vedligeholdelsen af vejkapitalen.

Vejkapital er et udtryk for at vejbel√¶gninger er vedligeholdt tilstr√¶kkeligt, s√• det sikres at tilstanden af veje og stier ikke nedbrydes i en s√•dan grad, at det skal bruges un√łdige udgifter p√• genopretning. Den del af m√•let, som omhandler vedligehold samt vejkapital, er orienteret mod drift og er ikke relevant for kommuneplanen.

Hensyn til trafikst√łj i planl√¶gningen (RL 4.7)

N√•r der i kommune- og lokalplanl√¶gningen udl√¶gges arealer til st√łjf√łlsom anvendelse, skal det sikres, at Milj√łstyrelsens vejledende regler om st√łj kan overholdes i planomr√•det ved st√łj fra: veje og jernbaner, st√łjende fritidsanl√¶g, milit√¶re flyvestationer samt skyde- og √łvelsesterr√¶ner og virksomheder.

N√•r der etableres nye veje, skal det s√• vidt muligt tilstr√¶bes, at Milj√łstyrelsens vejledende regler for st√łj kan overholdes i eksisterende og kommuneplanlagte boligomr√•der og omr√•der med anden st√łjf√łlsom anvendelse.

Redeg√łrelse for RL 4.7

Kommunerne har pligt til at sikre, at st√łjbelastede omr√•der, hvor st√łjniveauet er h√łjere end Milj√łstyrelsens vejledende gr√¶nsev√¶rdi, ikke udl√¶gges til nye boliger eller anden st√łjf√łlsom anvendelse, med mindre lokalplanen har bestemmelse om st√łjbeskyttelse.

Omr√•der til st√łjf√łlsomme form√•l er f.eks. boligomr√•der, feriebyer, campingpladser, hoteller, kolonihaver, sommerhusbebyggelser og rekreative omr√•der. Rekreative omr√•der kan undtages, hvis de p√• grund af deres anvendelse ikke vurderes at v√¶re st√łjf√łlsomme, f.eks. st√łjende fritidsanl√¶g eller rekreative buffer omr√•der mellem erhverv og bolig.

Ved udl√¶gning af nye byudviklingsomr√•der i n√¶rheden af statsveje, er bygherre/projektet forpligtet til selv at foretage n√łdvendig st√łjreducerende tiltag.

Kommuneplanens skal if√łlge de statslige interesser vise de st√łjbelastede omr√•der og stilleomr√•der kortlagt i henhold til St√łjbekendtg√łrelsen (Bekendtg√łrelse om kortl√¶gning af ekstern st√łj og udarbejdelse af st√łjhandlingsplaner, BEK nr. 1309 af 21/12/2011).

Dog er Solr√łd Kommune ikke omfattet af kravet om at udarbejde en st√łjhandlingsplan samt st√łjkort for kommunen, idet der ikke er udpeget str√¶kninger eller byomr√•der, udover K√łge Bugt Motorvejen og Roskildevej, som begge er statsveje (jf. bilag 1 i St√łjbekendtg√łrelsen). 

Kommunerne har mulighed for at udpege og kortl√¶gge stilleomr√•der, jf. St√łjbekendtg√łrelsen. Solr√łd Kommune har ikke udpeget stilleomr√•der.

Det er vejmyndighederne, der har ansvaret for at prioritere en indsats mod generende vejst√łj ved eksisterende boliger. Vejdirektoratet er vejmyndighed langs statsvejene (motorveje), mens de p√•g√¶ldende kommuner har ansvaret langs kommuneveje, hvor langt de fleste st√łjbelastede boliger findes.

St√łjhensynet b√łr indg√• i forbindelse med planl√¶gning og projektering af boligbebyggelse langs trafikerede veje. De samme principper vil imidlertid ogs√• v√¶re g√¶ldende ved planl√¶gning af andre st√łjf√łlsomme funktioner. Der b√łr ogs√• tages udgangspunkt i disse gr√¶nsev√¶rdier ved etablering af nye veje.

Hvis det er muligt ved afsk√¶rmning eller st√łjd√¶mpning, at opn√• at overholde de vejledende krav til udend√łrs st√łjniveau, inden arealerne tages i brug, kan st√łjbelastede omr√•der anvendes til st√łjf√łlsomme form√•l.

L√¶s mere om Milj√łministeriets vejledende regler om st√łj her.

St√łj fra motorvejen

Solr√łd Kommune er i dialog med Vejdirektoratet i forbindelse med udvidelsen af motorvejen, herunder om st√łjforholdene. Der er igangsat arbejde med st√łjd√¶mpende foranstaltninger i form af st√łjsk√¶rm ved Markstiens underf√łring af Cementvej.

St√łj fra jernbane

St√łj fra eksisterende jernbaner forventes v√¶sentligt reduceret i takt med, at materiellet l√łbende fornys og forbedres.

I forbindelse med projektering og etablering af den nye jernbaneforbindelse K√łbenhavn-Ringsted arbejder Solr√łd Kommune for, at st√łjgenerne fra jernbanen begr√¶nses mest muligt. Det er dog Vejdirektoratet og Banedanmark, som er myndighed langs disse anl√¶g (Vejdirektoratet for K√łge Bugt Motorvejen og Roskildevej, samt Banedanmark langs den nye jernbaneforbindelse K√łbenhavn-Ringsted).

St√łj fra lufthavne

If√łlge Fingerplan 2017, ¬ß 33 er Solr√łd Kommune underlagt restriktioner i forbindelse med st√łjkonsekvensomr√•det for Roskilde Lufthavn, Tune, og disse skal respekteres i den kommunale planl√¶gning.

St√łjkonsekvensomr√•det ber√łrer Solr√łd Kommune ved Havdrup, Gl. Havdrup og en r√¶kke landomr√•der i tilknytning hertil og ved kommunens nordlige gr√¶nse, som vist p√• kortet med st√łjkonsekvensomr√•der ved Roskilde Lufthavn.

Generel redeg√łrelse for trafik

Solr√łd Kommune har et bredt udbud af kollektive transportformer og opfordrer rejsende til at kombinere bus- og tog, f.eks. p√• ture til K√łge, Roskilde og K√łbenhavn. Derudover har Solr√łd Kommune et veludbygget stisystem, hvorfor det er oplagt at benytte gang- og cykelstierne til skole, arbejde og til stationen.

Brugen af kollektiv trafik b√łr ogs√• som udgangspunkt t√¶nkes ind i bystrukturen - is√¶r ved planl√¶gning af nye bydele.

I Solr√łd Kommune er der (pr. marts 2017) fire buslinjer samt en natbus, en S-bane (linje A og E) og en regionaltogsforbindelse mellem Roskilde og K√łge med station i Havdrup.
Se kort over den kollektive trafik i Solr√łd Kommune her.

Derudover tilbyder Solr√łd Kommune ogs√• Flextur, som er et tilbud til alle borgere om fleksibel, kollektiv k√łrsel fra d√łr til d√łr i taxa eller minibus.
Se mere om Flextur i Solr√łd Kommune her.

Solr√łd Kommune arbejder fortsat for, at der etableres en ny station ‚ÄĚTrylleskov Strand‚ÄĚ og stationen fremg√•r ogs√• af Forslag til Fingerplan 2017 (som Trylleskoven).

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Kommuneplanen i forhold til Movias Trafikplan 2016

Trafikselskabet Movia udf√łrer den offentlige kollektive busbetjening i Hovedstadsomr√•det samt i Region Sj√¶lland og dermed ogs√• i Solr√łd Kommune. Det g√łr Movia p√• baggrund af Trafikplan 2016.

Målsætningerne i Movias Trafikplan 2016 omhandler:

 • Det strategiske net
 • Effektivitet og produktivitet
 • Klima og milj√ł
 • +Way (s√¶rligt buskoncept, hvor trafikken i videst muligt omfang afvikles p√• bussernes pr√¶misser - fx s√¶rskilt vejbane til bus, fortrinsret ved lyssignaler m.m.)
 • Tyndt befolkede omr√•der
 • Kundetilfredshed
 • Terminaler og stoppesteder
 • Flextrafik (koordineret transport af borgere- g√¶lder b√•de visiteret k√łrsel og flextur) 

Af Movias Trafikplan fremg√•r det, at Movia vil opgradere en r√¶kke buslinjer i det strategiske net, blandt andet i forbindelse med etableringen af jernbaneforbindelsen K√łbenhavn-Ringsted. Det strategiske net best√•r af tog, metro og udvalgte buslinjer, der i sammenh√¶ng har et stort potentiale for effektivitets- og produktivitetsforbedring gennem optimering af rutef√łringer, frekvens, skifteforhold, fremkommelighed osv.
For Solr√łd Kommune betyder det en forventning om en god busbetjening direkte til K√łge Nord Station og videre til det kommende Universitetshospital.

Movias m√•ls√¶tning er at g√łre busdriften fossilfri i 2030, samtidigt med en yderligere reduktion af NOX og partikeludledningen. M√•ls√¶tningen er i fin tr√•d med Solr√łd Kommunes klimam√•l.
Endvidere arbejder Movia for at d√¶mpe st√łjniveauet i og uden for busserne.

Movia bidrager desuden til omdannelsen af Havdrup Stationplads, som er en del af arbejdet med Helhedsplanen for Havdrup.

L√¶s mere om Movias Trafikplan 2016 her p√• Movias hjemmeside.

Solr√łd Kommune

Teknik og Milj√ł
Solr√łd Center 1
2680 Solr√łd Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies