Kommuneplantillæg

Her på siden kan du se de tillæg, der enten er vedtaget eller i høring, i forhold til Solrød Kommuneplan 2017.

Du kan også finde tillæg til Solrød Kommuneplan 2017 via kortet her.

Kommuneplantillæg i høring

Høringsperiode

Tillæg nr. 10 - Strandens Hus 22.08.19 - 16.10.19
Tillæg nr. 6 Birkevænget og Fredensbovej 13.06.19 - 08.08.19
Tillæg nr. 8 - Lavbundsarealer og skiltning 29.05.19 - 24.07.19

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslag, kan disse sendes pr. mail (evt. som sikker post via din e-boks) til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den dag, høringsperioden udløber.

Vedtagne Kommuneplantillæg

Tillæg nr. 1 - Solrød Erhvervskile
Tillæg 2 - Naurbjerg
Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby
Tillæg nr. 5 - Nidogaard - Solrød Landsby
Tillæg nr. 7 - Cordoza
VVM for HOFORs regionale vandindvinding

 

Klagevejledning

Du kan klage over et vedtaget kommuneplantillæg, lige som du kan klage over en lokalplan. Dvs. du kan først klage over et kommuneplantillæg efter tillæggets vedtagelse. Klagevejledning vil fremgå af det vedtagne kommuneplantillæg.

Se klagevejledning her.

Du kan også klage over en miljøvurdering (miljørapport) eller beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette vil ofte være i forbindelse med at et forslag til kommuneplantillæg er i offentlig høring. 
Hvis du ønsker at klage over miljørapporten, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet/ Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger fra offentliggørelsen af rapporten.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk, Du logger på Klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Solrød Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Solrød Kommune. Hvis Solrød Kommune fastholder afgørelsen, sender Solrød Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet/Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Solrød Kommune. Solrød Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.