Mål for natur

Byrådets mål for natur er:

  • At beskytte, styrke og pleje områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til økologiske forbindelser for planter og dyr, samt lavbundsarealer i det åbne land.

  • At forskønne og forstærke de naturoplevelser, som kommunen råder over.

Beskyttelsesværdierne omfatter biologiske interesser i det åbne land samt lavbundsarealer, der kan genoprettes til naturområder.

Ved at forskønne og forstærke de naturoplevelser, som kommunen råder over, kan kommunen fastholdes som en attraktiv og rekreativ bosætningskommune.

Retningslinjerne skal sikre, at disse værdier i det åbne land ikke forringes. Det vil sige, at det skal vurderes, om et konkret indgreb i form af bebyggelse, anlæg eller ændret anvendelse forringer de konkrete værdier i et område.

Kommunen anvender digitale naturkort som grundlag for kommunens planlægning af Grønt Danmarkskort, og Solrød Kommune vil i den kommende planperiode arbejde videre med planlægning af Grønt Danmarkskort.

Byrådets mål er dels hentet fra Mål og Økonomi 2017 og fra Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden .

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.