225 - Havdrup Industriområde Øst, Ulvedal

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  225

 • Rammeområdets navn

  Havdrup Industriområde Øst, Ulvedal

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max højde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål eller erhvervsformål ? såsom oplevelseserhverv, lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed.
  Der må kun opføres virksomheder eller anlæg, som ikke medfører gener i form af forurening, herunder transporttunge virksomheder.

 • Bebyggelsen

  Boliger skal opføres som åben-lav.
  Bebyggelsesprocent:
  Erhverv: Max 50 for hver enkelt ejendom.
  Boliger: Max 30 for hver enkelt åben-lav bolig.
  Bygningshøjde:
  Max 8,5 m over det omgivende terræn.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres beplantning (levende hegn, buske og træer) mod vejene.
  Der skal sikres areal til beplantningsbælte med afskærmning mellem områder anvendt til erhverv og mod boliger/skole. Afskærmning kan fx ske som en tilplantet jordvold langs områdets sydlige afgrænsning mod Havdrup Skole og boligområderne, hvis området udnyttes til erhverv.
  Der skal udlægges areal til lastbilsparkeringsplads, hvis området udnyttes til erhverv.
  Endvidere skal overgangen mellem by og det åbne land sikres ved beplantning.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Distrikt

  Havdrup

 • Status

  Vedtaget