192 - Gammel Havdrup

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  192

 • Rammeområdets navn

  Gammel Havdrup

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål, offentlige formål, institutioner for områdets beboere samt mindre butikker til områdernes daglige forsyning og ikke generende erhvervstyper.

 • Bebyggelsen

  En bevarende lokalplan skal sikre bevaringsværdig bebyggelse mod utilsigtede forandringer, og at ny bebyggelse placeres og udformes, så landsbyens kulturhistoriske betydning underbygges og styrkes.
  Antal etager:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage.
  Antal boliger:
  Max 27 nye boliger ud over eksisterende pr. 1. juni 2017 inden for rammerne 192 og 192 A tilsammen.

 • Opholds- og friarealer

  Træer og beplantning omkring centrale vejforløb og landsbyens centrale byrum skal sikres.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  Boligudbygning med mere end 4 boliger pr. gård i eksisterende overflødiggjorte landbrugsbygninger, der udgør en 3-4 længet gård forudsætter en ny lokalplan.
  De historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter, herunder overgangen mellem landsbyen og det åbne land skal behandles, så disse kvaliteter bevares og forbedres.
  Detailhandel:
  Max 250 m2 pr. enhed, og i alt max 250 m2 til butiksformål (nybyggeri og omdannelse) inden for rammerne 192 og 192 A tilsammen.

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Distrikt

  Landsby

 • Status

  Vedtaget