391 F - Mejerigrunden, Solrød Landsby

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  391 F

 • Rammeområdets navn

  Mejerigrunden, Solrød Landsby

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  35% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål, offentlige formål, institutioner for områdets beboere samt mindre butikker (til områdernes daglige forsyning) - og ikke generende erhvervstyper.
  Landbrugspligtige gårde forbliver i landzone og kan anvendes i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser.

 • Bebyggelsen

  Omdannelsen af området fra erhverv til bolig forudsætter ny lokalplan. En bevarende lokalplan skal sikre bevaringsværdig bebyggelse mod utilsigtede forandringer, og at ny bebyggelse placeres og udformes, så landsbyens kulturhistoriske betydning underbygges og styrkes.
  Antal etager:
  max 1 etage med udnyttet tagetage.
  Antal boliger:
  I alt max 41 nye boliger ud over eksisterende boliger pr. 1. juni 2017 i rammeområderne 391 A, B, D, E og F. Heraf max 32 boliger i delområderne E og D tilsammen.
  Såfremt den inden for rammeområdet beliggende del af en landbrugsejendom frastykkes landbruget, og kun anvendes til boligformål, kan der gives mulighed for mere end 2 boliger i overflødige landbrugsbygninger, dog max. 4 pr. ejendom.

 • Opholds- og friarealer

  Træer og beplantning omkring centrale vejforløb og landsbyens centrale byrum skal sikres.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  De historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter, herunder overgangen mellem landsbyen og det åbne land skal behandles, så disse kvaliteter bevares og forbedres.

  Detailhandel:
  Max 250 m2 pr. enhed, og i alt max 250 m2 til butiksformål (nybyggeri og omdannelse) inden for Solrød Landsby (rammerne 391 A, B, D, E og F).

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Landsby

 • Status

  Vedtaget