492 - Jersie Landsby

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  492

 • Rammeområdets navn

  Jersie Landsby

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål, offentlige formål, institutioner for områdets beboere samt én mindre butik - til områdernes daglige forsyning - og ikke generende erhvervstyper.
  Landbrugspligtige gårde forbliver i landzone og kan anvendes i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser.

 • Bebyggelsen

  En bevarende lokalplan skal sikre bevaringsværdig bebyggelse mod utilsigtede forandringer, og at ny bebyggelse placeres og udformes, så landsbyens kulturhistoriske betydning underbygges og styrkes.
  Bebyggelsesprocent:
  Max 25 for ejendomme, udlagt til åben-lav boligbebyggelse.
  Max 35 for ejendomme, udlagt til tæt-lav boligbebyggelse, offentlige formål eller erhvervsformål.
  Antal etager:
  max 1 etage med udnyttet tagetage.
  Antal boliger:
  Max 16 nye boliger ud over eksisterende boliger og mulige boliger på udstykkede grunde pr. 1. juni 2017. Heraf 14 boliger på de nuværende 6 landbrugspligtige gårde tilsammen.
  Såfremt den inden for rammeområdet beliggende del af en landbrugsejendom frastykkes landbruget, og kun anvendes til boligformål, kan der gives mulighed for mere end 2 boliger i overflødige landbrugsbygninger.

 • Opholds- og friarealer

  Træer og beplantning omkring centrale vejforløb og landsbyens centrale byrum skal sikres.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  De historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter, herunder overgangen mellem landsbyen og det åbne land skal behandles, så disse kvaliteter bevares og forbedres.

  En del af landsbyen er beliggende nær gastransmissionsledningen, hvor Arbejdstilsynet eller Energistyrelsen kan stille særlige krav. Ved lokalplanlægning og landzonesager skal Energinet vurdere, om der skal foretages en sikkerhedsberegning.

  Detailhandel:
  Max 250 m2 pr. enhed, og i alt max 250 m2 til butiksformål (nybyggeri og omdannelse).

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Distrikt

  Landsby

 • Status

  Vedtaget