693 - Karlstrup Landsby

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  693

 • Rammeområdets navn

  Karlstrup Landsby

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål, offentlige formål, institutioner for områdets beboere samt mindre butikker - til områdernes daglige forsyning - og ikke generende erhvervstyper.
  Landbrugspligtige gårde kan anvendes i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser.

 • Bebyggelsen

  En bevarende lokalplan skal sikre bevaringsværdig bebyggelse mod utilsigtede forandringer, og at ny bebyggelse placeres og udformes, så landsbyens kulturhistoriske betydning underbygges og styrkes.
  Bebyggelsesprocent:
  Max 25 for ejendomme, udlagt til åben-lav boligbebyggelse.
  Max 35 for ejendomme, udlagt til tæt-lav boligbebyggelse, offentlige formål eller erhvervsformål.
  Antal etager:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage.
  Antal boliger:
  Max 7 nye boliger ud over eksisterende boliger pr. 1. juni 2017.
  Såfremt den inden for rammeområdet beliggende del af en landbrugsejendom frastykkes landbruget og kun anvendes til boligformål, kan der gives mulighed for mere end 2 boliger i overflødige landbrugsbygninger.

 • Opholds- og friarealer

  Træer og beplantning omkring centrale vejforløb og landsbyens centrale byrum skal sikres.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  De historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter, herunder overgangen mellem landsbyen og det åbne land skal behandles, så disse kvaliteter bevares og forbedres.

  Detailhandel:
  Max 250 m2 pr. enhed, og i alt max 250 m2 til butiksformål (nybyggeri og omdannelse).

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Distrikt

  Landsby

 • Status

  Aflyst