Tillæg nr. 1 - Solrød Erhvervskile

Baggrund og formål

Byrådet har udarbejdet dette tillæg til kommuneplanen for at skabe rammerne for et kommende nyt erhvervsområde til transport- og logistikerhverv.

Forudgående debat

I forbindelse med at Byrådet har haft Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring, har der i den forbindelse været for-høring om inddragelse området til fremtidigt erhvervsområde til transport- og logistikerhverv. I den sammenhæng har der været afholdt særskilt møde for grundejere i området den 23. august 2017.

Resultat af høring

Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 12. september til 7. november 2018, begge dage medregnet. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 7 skriftlige høringssvar fra 5 borgere/organisationer/myndigheder.

Høringen har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget, udover redaktionelle samt en præcisering af bebyggelsens placering i forhold til den fælles facadelinje.

Miljørapporten blev offentliggjort sammen med forslaget til kommuneplantillægget. Miljørapporten blev ikke påklaget.

Redegørelse

I kommuneplantillægget udlægges to nye rammer, 324 og 419. De to rammer indeholder samme muligheder. Der udlægges to rammer, da området deler sig over to sogne/ejerlaug.

Rammerne er beliggende mellem den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted og Køge Bugt Motorvejen, syd for Solrød Byvej og nord for Roskildevej.  

Udlæggene er i overensstemmelse med Fingerplan 2017.

Vejadgang til Solrød Erhvervskile ligger uden for kommuneplantillæggets område og afklares i forbindelse med det efterfølgende lokalplanarbejde.

Natura-2000

Ifølge bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal der jf. § 3 i redegørelsen til et planforslag indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger.

Den planlagte håndtering af regnvand fra området betyder, at Skensved Å, og dermed også Lagunen, ikke påvirkes mere end i dag. På den baggrund vurderes det, at der ved realisering af planforslaget ikke kan forekomme en negativ påvirkning af Natura 2000-området.

Ændringer med dette kommuneplantillæg

Med dette kommuneplantillæg overgår arealet udpeget som perspektivareal for erhverv (transport- og logistikvirksomhed) til rammer for erhvervsarealer (transport- og logistikvirksomhed).

Det betyder, at eksisterende øvrige udpegninger i området fjernes med dette kommuneplantillæg for så vidt angår:

  • Beskyttelsesområde for landskab, natur og kultur.
  • Område med kulturhistorisk værdi.
  • Naturbeskyttelsesområde.
  • Særligt værdifuldt landbrugsområde.

I den forbindelse vil udpegningerne blive tilpasset på retningslinjekortene.

Dette sker på baggrund af en samlet vurdering, hvor en stor del af beskyttelsesområdet for landskab, natur og kultur samt landbrugsområde er gået tabt, som konsekvens af anlæggelsen af København-Ringsted banen og udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen. 

Ligeledes suppleres kommuneplanens retningslinjer for natur (lavbundsarealer) med en ny retningslinje (RL 3.4.4.1).

Retningslinje

Lavbundsarealer (RL 3.4.4.1)

Det udpegede lavbundsareal, der kan genoprettes som vådområde og med risiko for oversvømmelse, i den sydlige del af rammeområde 419, skal senest samtidigt med lokalplanlægning af området ved kommuneplantillæg fjernes og erstattes med en tilsvarende udpegning et andet sted i kommunen. I den sammenhæng vil der foretages afværgeforanstaltninger i og uden for rammeområderne. 

Håndteringen af overfladevand og spildevand fremgår af miljørapportens kapitel 11 om afværgende foranstaltninger.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10 maj 2017).

I screeningen er det vurderet, at der skal foretages en miljøvurdering. Af afgrænsningsnotatet er det fastlagt hvilke emner, der miljøvurderes, i forhold til planforslagets potentielle væsentlige indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af afgrænsingsnotatet er der udarbejdet en miljørapport med tilhørende OSD-redegørelse af forslaget til kommuneplantillægget og forslag til spildevandsplantillæg nr. 2-2018 af Solrød Erhvervskile, som blev offentliggjort samtidig med forslaget til dette kommuneplantillæg.

Sammenfattende redegørelse

Miljøhensyn integreres i den efterfølgende lokalplanlægning, herunder eventuelle overvågninger med væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er modtaget bemærkninger til miljørapporten, som er behandlet i høringsnotat til kommuneplantillæg nr. 1 (dette tillæg).

Området er valgt til transport- og logistikerhverv, da arealet er udpeget til dette formål i Fingerplan 2017.

Klagevejledning

Du kan klage over et vedtaget kommuneplantillæg, ligesom du kan klage over en lokalplan.

Se klagevejledning her. (121.2 KB)

NB - ny klageportal  www.naevneneshus.dk.

Du kan også klage over en miljøvurdering eller beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette var dog i forbindelse med at forslaget til kommuneplantillægget var i offentlig høring.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

324 - Solrød Erhvervskile, Solrød
419 - Solrød Erhvervskile, Jersie