Tillæg nr. 10 - Strandens Hus

Baggrund og formål

Solrød Kommune har udarbejdet lokalplan nr. 316.5 for Strandens hus beliggende i rammeområde 316 B. Planforslaget præciserer de allerede givne bestemmelser i den hidtil gældende lokalplan og er derfor i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Nærværende kommuneplantillæg nr. 10 har derfor udelukkende til formål, at sikre planlovens krav om, at arbejdet med forebyggelse af skader ved klimarelaterede oversvømmelser indarbejdes i kommuneplanen. Enkelte arealer inden for lokalplanområde 316.5 vurderes at være i risiko for at blive oversvømmet ved 2 meters havvandsspejling.

Den del af rammeområde 316 B, som er sammenfaldenden med lokalplan 316.5, overgår med tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017", til et selvstændigt rammeområde nr. 316 C.   

Redegørelse

Rammeområde 317 C består af offentlige matrikler langs Østre Strandvej, som kan anvendes til offentlige formål og publikumsorienteret erhverv i tilknytning hertil.

Afværgeforanstaltninger

Det fremgår af oversvømmelseskortet i Solrød Kommunes Klimatilpasningsplan, at dele af rammeområde 316 C er i risiko for at blive oversvømmet ved 2 meters havvandsstigning samt til dels ved 10 års regnvandshændelse. Det er derfor kommunens vurdering, at der på sigt kan være behov for etablering af afværgeforanstaltninger i området eksempelvis i form af forsinkelses- og regnvandsbassiner samt planlagt kystsikring, for at forhindre klimarelaterede oversvømmelser.

Ændringer med dette kommuneplantillæg

En del af rammeområde nr. 316 B for "Solrød Kystområde" overføres til et nyt selvstændigt rammeområde nr.  316 C for "Strandens hus". Området består af offentlige matrikler langs Østre Strandvej, hvor bestemmelser er uændret, men der er gjort rede for mulige oversvømmelser og deraf muligt behov for afværgeforanstaltninger.

Det betyder i praksis, at der kommer to nye rammeområder, og at den eksisterende ramme 316 B bliver aflyst og erstattet af den nye afgrænsning af ramme 316 B (uden ramme 316 C).

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 10 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

I screeningen vurderes det, hvorvidt planforslagene har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen var det Byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslagene, da disse ikke vurderes at ændre væsentligt på de overordnede forhold i forhold til de gældende lokalplaner.

Solrød Kommunes beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering af kommuneplantillægget blev offentliggjort samtidig med forslaget til kommuneplantillægget. Denne beslutning er ikke blevet påklaget til Planklagenævnet.

Klagevejledning

Du kan klage over et vedtaget kommuneplantillæg, lige som du kan klage over en lokalplan.

Se klagevejledning her.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

316 C - 316 C
316 B - 316 B

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

316 B - Solrød Kystområde