316 C

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  316 C

 • Rammeområdets navn

  316 C

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max antal etager

  2

 • Max højde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Rammetekst Generelle Anvendelsesbestemmelser

  Offentlige formål og publikumsorienteret serviceerhverv  

 • Anvendelse

  Offentlige formål i form af klub, forening, sport, natur- og kulturformidling, legeplads og grønne arealer med tilhørende offentlige toiletter. Derudover mulighed for publikumsorienteret serviceerhverv i form af restaurant, cafe og kiosk, i tilknytning til offentlige formål.  

 • Bebyggelsen

  Højst to etager og 8,5 meter Bebyggelsesprocent 30    

 • Opholds- og friarealer

  De udlagte rekreative områder skal bevares som friarealer og friholdes for bebyggelse. Der kan dog etableres nødvendige klimarelaterede afværgeforanstaltninger for at hindre oversvømmelser og derved sikre områdets fortsatte brug. Behovet for afværgeforanstaltninger skal vurderes konkret på baggrund af områdets øvrige forhold. Kystsikring kan etableres øst for Strandbeskyttelseslinjen med særskilt tilladelse fra relevante myndigheder.

 • Øvrige bestemmelser

  Dele af området er kortlagt som risikoområde for oversvømmelse i tilfælde af en 2 meters havvandsstigning og til dels også ved 10 års regnvejrshændelse. Der kan derfor blive behov for at etablere afværgeforanstaltninger til sikring mod klimarelateret oversvømmelse, herunder også kystsikring. Se også de generelle rammer.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Solrød

 • Status

  Vedtaget