595

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  595

 • Rammeområdets navn

  Naurbjerg

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål, offentlige formål, institutioner for områdets beboere, mindre butikker til områdets daglige forsyning og ikke generende erhvervstyper.

 • Bebyggelsen

  Ny bebyggelse placeres og udformes, så der opnås god helhedsvirkning med øvrig eksisterende bebyggelse og med landskabet.
  Bebyggelsesprocent:
  Max 30 for de enkelte ejendomme, udlagt til åben-lav boligbebyggelse og erhverv.
  Max 35 for ejendomme udlagt til tæt-lav boligbebyggelse.
  Antal etager:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage.
  Ved ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan nuværende antal etager bevares.
  Antal boliger:
  Max 12 nye boliger ud over eksisterende pr. 1. juni 2018, hvoraf de 6 boliger anvendes ved omdannelse af matr. nr. 1v Kirke Skensved By, Kirke Skensved.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  De historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter, herunder overgangen mellem landsbyen og det åbne land skal behandles, så disse kvaliteter bevares og forbedres.

  Detailhandel:
  Max 250 m2 pr. enhed og i alt max 250 m2 til butiksformål (nybyggeri og omdannelse).

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Status

  Vedtaget