Tillæg nr. 5 - Nidogaard - Solrød Landsby

Baggrund og formål

Rammen udvides en anelse mod nord/nordvest, for at muliggøre fornuftige tilkørselsforhold, parkering m.m.

Her laves endvidere en præcisering/opdeling i zoner, idet en del af rammeområdet forbliver i landzone, og stuehuset fortsat skal blive på ejendommen, selvom der etableres 10 lejlighedsenheder.

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er overholdt.

Redegørelse

Ejendommen, som lokalplan 391.12 dækker, er i dag for et lille område (nord/nordvest) ikke rammeplanlagt, mens størstedelen er beliggende i rammeområde 391 G for Nidogaard - Solrød landsby.

Ændringer med dette kommuneplantillæg

Rammen udvides en anelse mod nord/nordvest, og det ændres, således at en del af rammeområdet kan blive byzone, mens det resterende forbliver i landzone.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen er det Byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen ikke vurderes at medføre væsentlige miljøændringer.

Solrød Kommunes beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med forslaget til kommuneplantillægget. Denne beslutning kan påklages til planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning

Du kan klage over et vedtaget kommuneplantillæg, lige som du kan klage over en lokalplan.

Se klagevejledning her.

Du kan også klage over en miljøvurdering eller beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette vil ofte være i forbindelse med at et forslag til kommuneplantillæg er i offentlig høring.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

391 G - Nidogaard, Solrød Landsby

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

391 G - Nidogaard, Solrød Landsby