410

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  410

 • Rammeområdets navn

  Fredenbokvarteret

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max antal etager

  1.5

 • Max højde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Rammetekst Generelle Anvendelsesbestemmelser

  Boligområde.

 • Anvendelse

  Boligformål og offentlige formål samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

 • Bebyggelsen

  Parcelhuse. Bebyggelsesprocent: 30 for hver enkelt åben-lav ejendom - fritliggende enfamiliehuse. Antal etager:Max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Opholds- og friarealer

  Eksisterende fælles grønne områder skal bevares som friarealer og friholdes for bebyggelse. Der kan dog etableres nødvendige klimarelaterede afværgeforanstaltninger for at hindre oversvømmelser og derved sikre områdets fortsatte brug som boligområde. Behovet for afværgeforanstaltninger skal vurderes konkret ud for områdets øvrige forhold.

 • Øvrige bestemmelser

  Dele af området er kortlagt som risikoområde for oversvømmelse i tilfælde af en 10 års regnvejrshændelse. Der kan derfor blive behov for at etablere afværgeforanstaltninger til sikring mod klimarelateret oversvømmelse. Se også de generelle rammer.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Status

  Vedtaget