Tillæg nr. 7 - Cordoza

Baggrund og formål

Formålet med dette kommuneplantillæg er at sikre udviklingsmulighederne i Cordoza området i Solrød Kommunes sydlige del.

Byrådet har i budgetaftalen for 2019 aftalt, at området skal omdannes til et fyrtårnsprojekt, at det skal være "fremtidens bæredygtige boligbyggeri" og at det skal fungere som en byport fra syd.

Redegørelse

Området hører under kommuneplanramme 417. Den tidligere ramme udlagde området til boligformål i form af etageboliger og/eller tæt-lav boligbebyggelse eller erhvervsformål såsom service- og rådgivningsvirksomheder. Ved anvendelse til erhverv kunne grunden desuden anvendes til særligt pladskrævende varer.

 

Ændringer med dette kommuneplantillæg

For at sikre grundlaget for realisering af Byrådets visioner for området, er nærværende tillæg til kommuneplanen udarbejdet med henblik på at skabe rammer, der muliggør opførelse af højere boligbyggeri.

Afgrænsningen af rammeområde 417 er ikke ændret. Det er derfor udelukkende rammens bestemmelser, der er ændret, så der bl.a. kun tillades anvendelse i form af boligformål og dermed ikke udnyttelse til erhvervsformål eller detailhandel (særligt pladskrævende varegrupper).

Dermed er udpegninger på retningslinjekort for erhverv og detailhandel justeret med dette kommuneplantillæg, lige som også retningslinjen for særligt pladskrævende varer og tilhørende redegørelse er ændret.

Derudover justeres retningslinjekort for naturbeskyttelsesområder, så en tidligere registrering af naturbeskyttelsesområde inden for ramme 417 udgår.

Retningslinje

Kommuneplanens retningslinje 2.2.7 for særligt pladskrævende varer ændres i stedet til:

Der er ikke udpeget områder til særligt pladskrævende varer i Solrød Kommune.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Området indeholder et engareal, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. Da Cordozagrunden er overført til Byzone før 1. juli 1992, er området, jf. Naturbeskyttelseslovens §3.4 dog ikke underlagt restriktioner, eksempelvis for udviklingen til boligområde.

I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr 1595 af 06/12/2018) skal der i forbindelse med vedtagelse af planer og projekter foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan på virke et Natura 2000 område væsentligt. Såfremt det vurderes at der er tale om en væsentlig påvirkning, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet. Endvidere fremgår det af bekendtgørelsen at der ikke må gives tilladelse til projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets IV.

Cordoza området ligger ca. 600 meter fra det nærmeste Natura 2000-område Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Området afvander i dag naturligt til Skensved Å systemet, som sluttelig udleder vand til Lagunen ved Køge Bugt. Der må ikke udledes mere kvælstof og fosfor fra området til lagunen end der gør i dag. Afledt vand skal derfor renses inden udledning, således at en fremtidig udledning ikke overskrider de nuværende mængder. Endvidere må saliniteten i lagunen ikke påvirkes som følge af den øgede vandudledning. Såfremt dette overholdes vurdere områdets udlæggelse til boligområde ikke at påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Solrød Kommune har fået foretaget overvågninger af bilag IV arter i 2013 og i 2018. Baseret på disse overvågninger er det kommunes vurdering, at arealet ikke er hjemsted for dyre- eller plantearter, der er opført på habitatdirektivets bilag IV.

På baggrund af screeningen er det Byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen ikke vurderes at ændre væsentligt på de overordnede forhold i forhold til den gældende ramme.

Solrød Kommunes beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort samtidig med forslaget til kommuneplantillægget. Denne beslutning kunne påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen den 14. februar 2019. Beslutningen er ikke blevet påklaget.

Klagevejledning

Du kan klage over et vedtaget kommuneplantillæg, lige som du kan klage over en lokalplan.

Se klagevejledning her.

Du kan også klage over en miljøvurdering eller beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette sker ofte i forbindelse med, at et forslag til kommuneplantillæg er i offentlig høring.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

417 - Cordoza

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

417 - Cordozaparken