Cordoza - 417

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  417

 • Rammeområdets navn

  Cordoza

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  75% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  9

 • Max højde (m)

  30

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Rammetekst Generelle Anvendelsesbestemmelser

  Boligområde.

 • Anvendelse

  Boligformål (tæt-lav og etageboliger).

 • Bebyggelsen

  Bebyggelsesprocent Maks. 75 for området under ét. Antal etager Maks. 9 etager og maks. 30 meters højde i områdets syd-vestlige del. Gradvist lavere ned til 2 etager nærmest eksisterende bebyggelse i rammeområde 402, Havfruen Kvarter, under hensyntagen til skyggepåvirkning. Antal boliger Maks. 350

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 20 % af området skal anvendes til fælles grønt friareal, herunder også regnvandsbassiner og evt. andre bassiner/kanaler. Der skal sikres areal til etablering af stiforbindelse mod Køge langs S-togsbanen.  

 • Rammetekst infrastruktur

  Der skal etableres vejadgang til området via eksisterende overkørsel fra Tåstrupvej.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Status

  Vedtaget