Tillæg nr. 8 - Lavbundsarealer og skiltning

Baggrund og formål

Formålet med dette tillæg er at justere udpegningerne til lavbundsarealer og afgrænsningen af områder for skiltning i forbindelse med tilblivelsen af plangrundlaget for Solrød Erhvervskile, og som en konsekvens af realiseringen af den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted (herunder ændring af landskab og omlægning af veje).

Redegørelse

Lavbundsarealer

Med dette kommuneplantillæg reduceres et areal (tidligere udpeget til lavbundsareal med mulighed for genopretning til vådområde) ved Roskildevej, samtidig med et arealmæssigt tilsvarende areal udpeges (til lavbundsareal, der kan genoprettes som vådområde) mellem Solrød Bæk, Køge Bugt Motorvejen, Solrød Byvej og den nye jernbaneforbindelse.

Skiltning

Derudover skifter arealet for Solrød Erhvervskile (rammeområde 324 og 419) status fra "det åbne land" til "erhvervs- og industriområde" på Retningslinjekort for skiltning.

Indhold

Lavbundsarealer

Arealet, som udgår af udpegningen til lavbundsareal (til genopretning som vådområde), kan i stedet planlægges til transport- og logistikerhverv, i overensstemmelse med den statslige Fingerplan 2019 samt Solrød Kommuneplan 2017 (med kommuneplantillæg nr. 1).

Arealet som udpeges til genopretning som vådområde i stedet, har tidligere været udpeget som lavbundsareal i øvrigt.

Skiltning

Ændringen i afgrænsningen af de enkelte områder for skiltning er en konsekvens af udlægget af det indeklemte areal (Solrød Erhvervskile) til erhvervsområde med kommuneplantillæg nr. 1 og efterfølgende lokalplanlægning for området (lokalplan 702.1 for Solrød Erhvervsområde, som var i høring sideløbende med forslaget til dette kommuneplantillæg).

Ændringer med dette kommuneplantillæg

Således omhandler dette kommuneplantillæg udelukkende en ændringer i de arealmæssige udpegninger (se Retningslinjekort for lavbundsarealer og Retningslinjekort for skiltning).

Det samlede areal udpeget med mulighed for genopretning til vådområde samt kommuneplanens retningslinjer for lavbundsarealer (se Retningslinjer for natur) og retningslinjer for skiltning (se Retningslinjer for skiltning) forbliver uændrede.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslag til lokalplan 702.1 for Solrød Erhvervskile med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 8 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslagene har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Følgende registreringer er ikke fundet inden for lokalplanområdet: Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, Natura 2000, bilag IV-arter, Grønt danmarkskort, spredningskorridor, bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber, fredninger.

På baggrund af screeningen var det Byrådets vurdering, at der ikke skulle foretages miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 8, da planen ikke blev vurderet til at ændre væsentligt på de overordnede forhold i forhold til den gældende kommuneplan.

Solrød Kommunes beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering af kommuneplantillægget blev offentliggjort samtidig med forslaget til kommuneplantillægget. Denne beslutning er ikke blevet påklaget til Planklagenævnet.

Klagevejledning

Du kan klage over et vedtaget kommuneplantillæg, lige som du kan klage over en lokalplan.

Se klagevejledning her.

Du kan også klage over en miljøvurdering eller beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette vil ofte være i forbindelse med at et forslag til kommuneplantillæg er i offentlig høring.