Tillæg nr. 9 - Jersie Strand Kystområde

Baggrund og formål

Solrød Kommune har udarbejdet Lokalplan 413.2 Jersie Strand Kystområde for rammeområde 412 og 413.

Tidligere kommuneplanramme 413 tillod et etageantal på op til to etager. Formålet med kommuneplantillæg nr. 9 er således at reducere etageantallet i ramme 413 fra to etager til én etage med udnyttet tagetage. Det maksimale etageantal i kommuneplanramme 412 er én etage med udnyttet tagetage. Tillægget medfører således ikke ændringer i rammeområde 412 i forhold til etageantallet.

Derudover sikrer tillægget, at planlovens krav om, at arbejdet med forebyggelse af skader ved klimarelaterede oversvømmelser indarbejdes i kommuneplanen. Som skitseret i Solrød Kommunes Risikostyringsplan vurderes arealer inden for rammeområderne 412 og 413 til at være i risiko for at blive oversvømmet ved stormflodshændelser med havvand fra Køge Bugt. Tillægget giver derfor mulighed for, at der kan etableres afværgeforanstaltninger, der kan hindre klimarelaterede oversvømmelser inden for lokalplanområdet. Der skal i så fald tages forbehold for de internationale beskyttelsesinteresser såsom Natura 2000-området i den videre planlægning.

Redegørelse

Etageantal
I tidligere kommuneplanramme 413 var det maksimale etageantal sat til to etager. Formålet med kommuneplantillæg nr. 9 er at reducere det tilladte etageantal i rammeområde 413, hvorefter det maksimale etageantal sættes til én etage med udnyttet tagetage i både kommuneplanramme 412 og 413.

Afværgeforanstaltninger
Det fremgår af Solrød Kommunes Risikostyringsplan, at arealer inden for kommuneplanramme 412 og 413 er i risiko for at blive oversvømmet i forbindelse med stormflodhændelser med havvand fra Køge Bugt. Det er derfor kommunens vurdering, at der kan blive behov for etablering af afværgeforanstaltninger inden for området. Der skal i så fald tages forbehold for de internationale beskyttelsesinteresser såsom Natura 2000-området i den videre planlægning.

Ændringer med dette kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 9 ændrer ikke ved de eksisterende afgrænsninger for rammeområde 412 og 413.

Formålet med dette tillæg er at redegøre for, at området kan være i risiko for at blive oversvømmet i forbindelse en stormflodshændelse med havvand fra Køge Bugt, og at der på baggrund heraf kan være behov for at etablere afværgeforanstaltninger. Der skal I så fald tages forbehold for de internationale beskyttelsesinteresser såsom Natura 2000-området i den videre planlægning.

Det er ligeledes formålet at reducere det maximale etageantal til én etage med udnyttet tagetage i rammeområde 413. Det maksimale etageantal i både rammeområde 412 og 413 vil herefter være én etage med udnyttet tagetage.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

I screeningen vurderes det, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv, bilag IV-arter mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen er det Byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da denne ikke vurderes at ændre væsentligt på de overordnede forhold i forhold til de gældende rammer.

Klagevejledning

Du kan klage over et vedtaget kommuneplantillæg, lige som du kan klage over en lokalplan.

Se klagevejledning her.

Du kan også klage over en miljøvurdering eller beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette vil ofte være i forbindelse med at et forslag til kommuneplantillæg er i offentlig høring.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

412 - Jersie Nordstrand
413 - Jersie Sydstrand

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

412 - Jersie Nordstrand
413 - Jersie Sydstrand