412

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  412

 • Rammeområdets navn

  Jersie Nordstrand

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (åben-lav og tæt-lav – dog kun dobbelthuse), liberalt erhverv og offentlige formål.

 • Bebyggelsen

  Parcelhuse (åben-lav) og dobbelthuse (tæt-lav). Der må ikke opføres bebyggelse søværts strandbyggelinjen og strandbeskyttelseslinjen.

 • Øvrige bestemmelser

  Arealer inden for rammeområdet er i risiko for at blive oversvømmet i forbindelse med stormflodshændelser med havvand fra Køge Bugt. Det er derfor kommunens vurdering, at der kan blive behov for at etablere afværgeforanstaltninger. Der skal i så fald tages forbehold for de internationale beskyttelsesinteresser såsom Natura 2000-området i den videre planlægning. Se også de generelle rammer.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Status

  Vedtaget