413

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  413

 • Rammeområdets navn

  Jersie Sydstrand

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (åben-lav og tæt-lav – dog kun dobbelthuse), og offentlige formål.

 • Bebyggelsen

  Parcelhuse (åben-lav) og dobbelthuse (tæt-lav). Der må ikke opføres bebyggelse søværts strandbyggelinjen og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke opføres bebyggelse nærmere vejskel end 2,5 m. Der skal fastlægges vejbyggelinjer som sikrer, at smalle blinde boligveje (under 8 m i udlægsbredde) i det mindste for enden af blinde boligveje kan udvides uden nedrivning af bebyggelse. Tinglyste vejudlæg må ikke aflyses uden vejmyndighedens tilladelse.

 • Øvrige bestemmelser

  Arealer inden for rammeområdet er i risiko for at blive oversvømmet i forbindelse med stormflodshændelser med havvand fra Køge Bugt. Det er derfor kommunens vurdering, at der kan blive behov for at etablere afværgeforanstaltninger. Der skal i så fald tages forbehold for de internationale beskyttelsesinteresser såsom Natura 2000-området i den videre planlægning. Se også de generelle rammer.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Status

  Vedtaget