Tilpasning til klimaforandringer

Solrød Kommune har de sidste mange år arbejdet på at tilpasse kommunens regnvandssystemer og kyst til det ændrede klima. Vi får allerede og forventer stadig mere regn og højere vandstand i Køge Bugt.

Det giver en række udfordringer for Solrød Kommune, men i og med, at Solrød Kommune er i god tid giver det også nogle spændende muligheder for at tænke klimatilpasningen sådan, at den kommer til gavn på flere måder. Klimatilpasningen kan f.eks. være med til at give en grønnere by, interessante og smukke byrum, nye rekreative områder og landskaber og i det hele taget en mere robust kommune.

Tilpasningen til klimaforandringerne er en fælles sag. Solrød Kommune har ansvaret for den langsigtede planlægning, og for at sikre, at der sker en klimatilpasning af vores fælles regnvandssystem. Borgere og virksomheder har ansvaret for at klimatilpasse egen ejendom og matrikel. Uanset hvem er det en stor opgave, og der er brug for, at den løses i dialog og samarbejde på tværs af kommune, borgere og virksomheder. Det er kun ved en samlet indsats, at vi kan tilpasse os til de store udfordringer som klimaændringerne medfører.

Dette afsnit udgør tilsammen med de to tilhørende kort (Risikokort og Oversvømmelseskort) Solrød Kommunes klimatilpasningsplan.

Byrådet har i 2012 vedtaget ”Strategi for klimatilpasning af afstrømningssystemerne i Solrød Kommune og fastlæggelse af serviceniveau”. Strategien redegør for risikoen for oversvømmelser af kommunens regnvandssystem ved kragtigere og hyppigere nedbør og fastsætter et serviceniveau overfor borgere og virksomheder, hvor risikoen for oversvømmelser begrænses til gennemsnitligt maksimalt 1 gang hvert 10 år. Serviceniveauet er grundlaget for alle klimatilpasningstiltag i Solrød Kommune.

Solrød Kommune og Klar Forsyning har i 2012 i fællesskab udarbejdet en generel beredskabsplan for alle byområder på baggrund af historiske regnhændelser. Beredskabsplanen iværksættes ved varsler om risiko for oversvømmelser. Planen bliver opdateret i takt med klimatilpasningen af kommunen. Derudover har Solrød Kommune i 2014 indgået aftale med Klar Forsyning om, at forsyningsselskabet varetager beredskabet før, under og efter kraftige regnhændelser.

Byrådet har i 2013 vedtaget en overordnet klimatilpasningsplan for regnhændelser, der angiver risikoen for oversvømmelser, en kortlægning af værdier og en prioritering af klimatilpasningen. Planen indgår som en del af Kommuneplan 2013-2021 og videreføres hermed i denne kommuneplan.

Byrådet har i 2014 vedtaget ”Spildevandsplan 2014-2026”. Planen giver en status på regnvandssystemet og fastlægger konkrete indsatsplaner og projekter for klimatilpasningen i de prioriterede områder, som fremgår af Klimatilpasningsplan for regnhændelser. jf. ovenstående. Derudover angives retningslinjer i forhold til sikring af serviceniveauet, hvor kommunen skal arbejde for;

 • At rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende.

 • At der ved udledninger af regnvand til regnvandssystemet regnes med en klimafaktor på minimum 1,3 dvs. 30 % øget regn.

 • At afløbskoefficienterne for de enkelte bebyggelsestyper overholdes

 • At den fysiske planlægning fremmer en integreret by- og vandplanlægning, således at byudviklingen sker i samspil med det øgede behov for at håndtere vandet – ligesom vi har gjort i Trylleskov Strand.

Du kan læse Spildevandsplan 2014-2026 for Solrød Kommune her.

Byrådet har i 2015 vedtaget ”Risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt 2015-2021”. Planen angiver risikoen for oversvømmelser fra Køge Bugt og indsatser der skal gennemføres for at mindske risikoen. I planen fastsættes minimumssikringsniveauer for kystbeskyttelsen. Øst for Strandvejen beskyttes mod minimum en 100-årshændelse svarende til 1,54 m over normal vandstand. Vest for Strandvejen beskyttes mod en 1000-årshændelse svarende til 2,8 m over normal vandstand. Området vest for Strandvejen beskyttes til et højere sikringsniveau, idet de offentlige interesser samt infrastrukturanlæg er beliggende i dette område.

Du kan læse Risikostyringsplan 2015-2021 for Solrød Kommune her.

Solrød Kommune har i 2017 udarbejdet en beredskabsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt. Planen indeholder instrukser om, hvad ledelse og medarbejdere skal gøre, når der er risiko for en oversvømmelse fra bugten.

Tilsammen udgør de seks dele Solrød Kommunes tilpasning til det ændrede klima. Alle dele indeholder forskellige retningslinjer for klimatilpasningen i Solrød Kommune. Retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplanen og danner således et grundlag for den fremtidige planlægning for bl.a., byggeri, veje og oversvømmelsestruede områder mm.

Klimatilpasningsplanens formål er at reducere risikoen for oversvømmelser som følge af øget regn og en havvandsstigning på op til 0,5 m. Det er vedtaget, at klimatilpasningen i Solrød Kommune er gennemført indenfor en tidsplan på de næste 50 år.

I Klimatilpasningsplanen er det fastlagt, at der i gennemsnit maksimalt én gang hvert 10. år må ske oversvømmelser fra regnvandsledninger og bynære vandløb. Desuden er det besluttet, at klimatilpasningen gennemføres efter følgende overordnede prioritering:

 • De store regnvandssystemer i de bynære områder.

 • Der, hvor flest boliger oversvømmes og/eller boliger som rammes hyppigst.

 • Veje og stier.

 • Landbrugsarealer.

Disse beslutninger er bl.a. truffet ud fra en risikokortlægning, der består af to centrale elementer; en kortlægning af oversvømmelser og en kortlægning af værdier.

Kortlægningen omfatter ikke ekstreme oversvømmelser fra havet eller oversvømmelser som følge af frost i jord og vandløb. En generel havvandsstigning på op til 0,5 meter er dog indregnet i kortlægningen, idet det har betydning for afstrømningen af regnvand. Solrøds klimatilpasningsplan og den indarbejdede risikokortlægning handler om regnvandsafstrømningen (regnvandskloakker og vandløb) i kommunen.

De områder, som risikerer at blive oversvømmet, kan ses her på oversvømmelseskortet.

Kyststrækningen er ikke kortlagt som risikoområde, da regnvandet her har gode nedsivningsbetingelser, og ejendommene ikke er regnvandskloakerede.

Oversvømmelseskortet viser de områder i kommunen, som risikerer at blive oversvømmet ved regnhændelser på henholdsvis 10 eller 100 år. Som det ses af kortet, er der kun en relativ lille forskel mellem de områder, der risikerer oversvømmelse ved en 10 års og en 100 års regnhændelse. Det samme gælder desuden for 5 års regnhændelser. Af den grund er udpegningen af risikoområder ved regnhændelser i mellem disse, dvs. eksempelvis 20 års og 50 års hændelser, heller ikke medtaget på kortet. De ville simpelthen ikke kunne ses. Solrød Byråd har besluttet at anvende antallet af oversvømmede ejendomme som grundlag for værdikortlægningen. Statistikker baseret på skader opgjort af forsikring og pension viser, at skaderne på en privat ejendom, som oversvømmes med mere end 20 cm vand, koster i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.[1]. Det fremgår, at 80 % af de økonomiske omkostninger ved oversvømmelser udgøres af skader på ejendomme ved oversvømmelser i terræn[2]. Værdikortlægningen er i Solrød Kommune således baseret på de værdier, som mærkes af samfundet i form af omkostninger til skadesudbedringer, og opgøres som procentandelen af ejendomme, der rammes af oversvømmelser i et vist område.

Ud fra oversvømmelseskortet og værdikortlægningen er det muligt at udarbejde et risikokort. Se risikokortet her.

Risikokortet viser i prioriteret rækkefølge de områder i kommunen, hvor der er procentvis flest ejendomme, der er i risiko for oversvømmelse. Områderne på kortet er regnvandsoplande.

Risikokortet bygger både på oversvømmelseskortet og værdikortlægningen. Tabellen herunder viser, hvordan det enkelte områdes prioritet hænger sammen med antallet af oversvømmelsestruede ejendomme ved en 10 års og en 100 års regnhændelse. Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitlig skadesværdi på 0,5 mio. kr. pr. ejendom.

Klimatilpasningen af Solrød Kommune vil blive foretaget i overensstemmelse med ovenstående prioritering. For hvert prioriteringsområde vil der løbende blive udarbejdet en investeringsoversigt, der giver et overblik over de konkrete strategier for områderne og investeringerne knyttet hertil. For at sikre kommunens serviceniveau for regnvandssystemet skal det fælleskommunale forsyningsselskab KLAR Forsyning eksempelvis etablere nye regnvandsbassiner, der kan opsamle og forsinke det overskydende regnvand samt lægge nye større regnvandsledninger eller supplere de eksisterende. Dette arbejde vil blive indarbejdet i Solrød Kommunes Spildevandsplan eller som tillæg hertil. Det kan ligeledes få indflydelse på lokalplaner og kommuneplanen.

Sideløbende er kommunen derfor også i færd med at få kortlagt mulige placeringer til regnvandsbassiner, opdatere beredskabsplaner, skabe overblik over fremtidige renoveringsarbejder på regnvandssystemerne i byområder og igangsætte konkrete vandløbsprojekter, hvor fokus primært er rettet på aflastning af vandløb for blandt andet at forebygge oversvømmelser i landområder.

Prioriteringen af de forskellige områder vil blive revurderet gennem arbejdet med klimatilpasningen. Blandt andet er der indført en procedure for screening af klimatilpasningsmuligheder i forbindelse med større anlægsprojekter. Dette betyder, at der i enkelte områder kan opprioriteres eller nedprioriteres klimatilpasningsindsatser, hvis det viser sig, at der er synergi med andre anlægsprojekter i kommunen.

Solrød Kommune vil af klimatilpasningshensyn desuden anbefale følgende:

 • At der ved byggemodning udarbejdes beredskabsplan for oversvømmelse i terræn.

 • At der gennemføres detaljerede jordbundsundersøgelser, før der etableres infiltrationsanlæg i et byområde.

 • At der ved fortætning af byområder udarbejdes dokumentation for, at det ikke giver øget risiko for oversvømmelser.