208 A - Hovedgaden Nord, Havdrup Bymidte

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  208 A

 • Rammeområdets navn

  Hovedgaden Nord, Havdrup Bymidte

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max antal etager

  2.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Centerformål, boligformål og offentlige formål (stationsplads, torv o.lign.).
  Der må desuden indrettes mindre butikker, der kan indpasses i Hovedgadens bebyggelsesstruktur, samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder tilknyttet butikkerne og liberalt erhverv.

 • Bebyggelsen


  Bebyggelsesprocent:
  Max 40 for hvert af de enkelte områder under ét, og max 50 for hver enkel ejendom.
  Antal etager:
  Max 2 etager med udnyttet tagetage.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal i forbindelse med ny bebyggelse og omdannelse tilvejebringes opholdsarealer inden for pågældende område eller ejendom(me) svarende til mindst 100 % af boligetagearealet og 50 % af erhvervsetagearealet samt fornødent areal til parkeringspladser.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  Omkring Hovedgadens nordlige del kan planlægges en med Havdrup Center sammenhængende stationsplads/torv.
  En del af Hovedgaden er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

  Butikkers max størrelse:
  Dagligvarebutikker max 3.500 m2, og udvalgsvarebutikker max 2.000 m2.

  Detailhandelsramme:
  Samlet etageareal inden for områderne 207 og 208 A: Max 7.000 m2 (heraf max 1.100 m2 til nybyggeri og omdannelse til butiksformål).

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Havdrup

 • Status

  Vedtaget