407

407 - Magleengen Vest

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  407

 • Rammeområdets navn

  Magleengen Vest

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

  Daginstitutioner

  Støjende fritidsanlæg

  Regnvands- og klimaanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Områderne fastlægges til offentligt friareal, bypark, boldbane, nyttehaver (daghaver, støjvold, parkanlæg), daginstitution, spejderhytter, lagerfaciliteter og lign. anlæg til drift af offentlige arealer m.v.
  For 407 gælder endvidere, at området kan anvendes til køreteknisk anlæg (motor Cross bane), mindre kompostanlæg og lignende.

 • Bebyggelsen

  Området friholdes for anden bebyggelse end den for driften af arealerne nødvendige (toiletbygninger, klubhuse, havehuse, fællesbygninger og lignende).

 • Øvrige bestemmelser


  Op til 71 % af rammen er kortlagt som risikoområde for klimarelaterede oversvømmelse (se Oversvømmelseskort). Der kan derfor blive behov for at etablere afværgeforanstaltninger til sikring mod klimarelaterede oversvømmelser.
  Der er inden for rammen reserveret areal til regnvandsbassin (se Retningslinjekort for regnvandsbassiner).

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget