603 - Trylleskov Strand

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  603

 • Rammeområdets navn

  Trylleskov Strand

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (åben-lav, tæt-lav og etageboliger), daginstitutioner og menighedshus.
  Området kan desuden i begrænset omfang anvendes til detailhandel) til servicering af Karlstrup Strand-området, liberalt erhverv, mindre kontor- og serviceerhverv samt en S-togsstation med tilhørende p-plads.

 • Bebyggelsen

  Der sikres mulighed for eksperimenterende boligbebyggelse.
  Grunde skal udstykkes med grundstørrelse på mindst: 600 m2 til parcelhuse.
  Bebyggelsen skal placeres med en afstand til veje og jernbane på mindst:
  25 m fra Cementvejs nordlige vejskel,
  10 m fra Karlstrup Strandvejs vestlige vejskel,
  25 m fra Køge Bugt-banens midte (gælder ikke byggeri med tilknytning til station).
  Mod Køge Bugt Motorvejen skal støjafskærmning opretholdes.
  Bebyggelsesprocent:
  Max 35 for området under ét.
  Boligbyggeri (pr. ejendom): Parcelhuse ? max 30, tæt-lavt byggeri i én etage ? max 45, etageboliger og tæt-lav i 2 etager ? max 65.
  Etageboliger på 3 etager og 3 etager + penthouse - max 75%
  Etageboliger på 4 etager + penthouse - max 95.
  Centerformål: Max 60 for centerområdet omkring evt. station under ét.
  Daginstitutioner: max 35 pr. ejendom.
  Antal etager:
  Øst for banen:
  Max 1½ etage i første husrække nærmest hhv. Trylleskovparken og parcelhusbebyggelsen omkring Hovgårds Allé.
  Max 2 etager ind til 40 m fra Karlstrup Strandvejs vestlige vejskel, og max 3 etager i ind til halvdelen af resten af området.
  På resten af arealet øst for banen og syd for fodgængertunnelen under S-banen 4 etager + penthouse.
  På arealet nord for fodgængertunnelen under banen 3 etager + penthouse eller tagterrasse.
  Antal boliger:
  Max 800 boliger.

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 20 % af området skal anvendes til friarealer af forskellig karakter, fælles for området.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.

  Butikkers størrelse:
  Max 1.000 m2 (1.200 m2 når ny planlov træder i kraft pr. 15. juni 2017).

  Detailhandelsramme:
  I centerområdet omkring evt. station kan i lokalcenter i alt etableres max 3.000 m2 til butiksformål.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Karlstrup

 • Status

  Vedtaget