302 - Solrød Center Vest, Solrød Bymidte

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  302

 • Rammeområdets navn

  Solrød Center Vest, Solrød Bymidte

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max antal etager

  3.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Offentlige formål (station, stationsplads, busterminal, parkeringshus). Centerformål (detailhandel, liberalt erhverv, kontorbyggeri, café, restauranter, hotel m.v. samt mindre ikke generende værkstedsvirksomheder tilknyttet detailhandelen), offentlige formål (institutioner, rådhus), kulturelle formål (herunder eventuelt oplevelseserhverv) og boliger.
  Langs Centergaden og Strandvejen må der ikke indrettes boliger i stueetagen.

 • Bebyggelsen

  Bebyggelsen placeres som randbebyggelse langs Centergaden, torvene og Strandvejen. Der fast-lægges max facadehøjder, så genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås.
  Parkeringshuse/parkeringskældre må opføres bag randbebyggelsen.
  Antal etager:
  Max 3 etager med udnyttet tagetage.
  Enkelte bygninger i områdets østlige afgrænsning og mod strandvejen op til 5 etager og rådhuset i den vestlige ende med 5 etager.

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 20 % af centerområdet under ét skal anvendes til større sammenhængende fælles friarealer som gågade, torve og grønne anlæg.
  Til ny bebyggelse skal på den enkelte ejendom anlægges opholdsarealer svarende til mindst 50 % af bolig- og 15 % af erhvervsetagearealet (i terræn eller som tagterrasser og altaner), medmindre Byrådet godkender andet.
  Der skal inden for det enkelte område under ét til ny bebyggelse for udnyttelse af en bebyggelsesprocent op til 50 anlægges parkeringspladser svarende til: mindst: 1½ p-plads pr. bolig , 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal og 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.

  Butikkers max størrelse:
  Dagligvarebutikker max 3.500 m2, og udvalgsvarebutikker max 2.000 m2.

  Detailhandelsramme:
  Samlet etageareal i Solrød Bymidte (rammeområderne 301, 301 A, 302, 315 A, 316 A og 317 A) max 20.900 m2, svarende til mulighed for nybyggeri og omdannelse til butiksformål inden for områderne under ét på i alt ca. 9.900 m2. Heraf 1.500 m2 langs Strandvejen.
  Der kan placeres kontor- og servicevirksomheder større end 1.500 m2, dog max ca. 7.000 m2.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Solrød

 • Status

  Vedtaget