Retningslinjer for landsbyerne

Landsbyen, med landbrug som det historisk fundament, er et billede man i dag kun sjældent ser, og ikke det billede man ser i Solrød Kommune. Her har vi landsbyer, der gennem bebyggelse og struktur har bevaret deres landsbyudseende i større eller mindre grad. De ligger samlet på steder, hvor det forstyrrede landskabet mindst muligt. Befolkningssammensætningen er markant anderledes, end den de oprindelige landsbyer havde.

Alle landsbyer med nærmeste omgivelser udgør en vigtig del af kommunens kulturarv. Landsbyerne i sig selv er sikret gennem lokalplaner.

Som hovedregel må der ikke udlægges ny byzone. Landsbyer i landzone skal bevare landzonestatus, og der må kun ske begrænset nybyggeri til lokalt behov.

Byrådet har vedtaget lokalplaner for kommunens seks landsbyer, der fastsætter bestemmelser for bl.a. byggemuligheder.

Den klare grænse mellem landsby og det åbne land skal tilstræbes fastholdt.

Landområdet opfattes som en værdifuld kontrast til byområderne på grund af den åbne karakter. Målet er derfor at fastholde en klar afgrænsning mellem by og land.

Byrådet har vedtaget lokalplaner for kommunens seks landsbyer, der fastsætter bestemmelser for afgrænsning mod det åbne land, byggemuligheder, bygningsbevaring, struktur og beplantning.

I de udpegede særlige landsbyer skal karakteristiske træk tilstræbes bevaret, og byggeri og anlæg skal ske på baggrund af en lokalplan.

Lokalplanlægningen har til formål at bevare landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk i den omgivende dyrkningsflade.

Landsbyerne med omgivelser er især sårbare over for ændringer i bebyggelsesstruktur og vejføringer samt ændringer i beplantningsmønstret. Gammel Havdrup, Karlstrup, Jersie landsby og Kirke Skensved er udpeget som ”særlige landsbyer”.

Særlige landsbyer er landsbyer, som er særligt velbevarede eller viser en særlig tydelig sammenhæng med de omgivende dyrkningsarealer. Udpegningen er overført fra Regionplan 2005.

Det er muligt, efter en nærmere vurdering, at indrette ekstra boliger på landbrugsejendomme i landsbyerne.

Regler for indretning af en ekstra boliger på landbrugsejendomme i landsbyerne, er fastsat i lokalplanerne for disse.

Der er seks landsbyer i Solrød Kommune - Gl. Havdrup, Jersie landsby, Karlstrup, Kirke Skensved, Naurbjerg og Solrød landsby. De har hvert deres landsbylaug og hver deres lokalplan.

Jersie landsby og Solrød landsby er landsbyer i byzone, de fire øvrige landsbyer ligger i landzone.

Emne om landbyerne kommer fra tema i Planstrategi 2015, landsbypolitik, og er nu medtaget i kommuneplanen. Retningslinjerne er ført videre uændret fra sidste kommuneplan.

Se også de overordnede retningslinjer for det åbne land.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.