Retningslinjer for forebyggelse af klimaforandringer

Solrød Kommune har arbejdet, og arbejder fortsat målrettet med, at forbedre miljøet samt forberede os på fremtidige klimaforandringer. Byrådet arbejder særligt målrettet mod at reducere energiforbruget, udfase brugen af fossile brændstoffer samt reducere risikoen for oversvømmelser. Alt sammen et arbejde hvor forebyggelse og tilpasning er vigtige nøgleord.

Herunder kan du se, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for det fremtidige forebyggende arbejde. Redegørelser fremgår under de enkelte retningslinjer.

Du kan se øvrig lovgivning og andet baggrundsmateriale for kommuneplanen her.

  1. Nybyggeri, renovering og drift af de kommunale bygninger skal iagttage principper for bæredygtigt byggeri og implementere grønne kriterier med fokus på energibesparelser, materialeudnyttelse og reduktion af drivhusgasser. 
  2. Nye kommunale institutioner placeres tæt på offentlig transport og kommunens stisystemer.
  3. Nye kommunale institutioner opføres som lavenergihuse uden for fjernvarmeområderne.

Retningslinjen udspringer dels af Solrød Klimaplan 2020-2030 samt fra Solrød Kommuneplan 2017.

Se også afsnittet om "indsatser for at nå målsætningerne" under mål for forebyggelse af klimaforandringer.

De eksisterende arealer og anlæg til energiproduktion opretholdes, som vist på retningslinjekort for energiproduktions- og distributionsanlæg. 

Anlæggene kan udvikles f.eks. med henblik på at omstille energiproduktionen til mere bæredygtige former, nye produktionsteknologier osv.

Se afsnit om "energiforsyning" under "indsatser for at nå målsætningerne" på siden med mål for forebyggelse af klimaforandringer.

Der skal ske en fortsat udbygning med klimavenlig fjernvarme. Dette sikres del ved at flere områder inkluderes i fjernvarmenettet og dels ved at der afsættes de fornødne arealer til etablering af tekniske anlæg til brug for omstillingen.

Der gives derfor mulighed for integration af mindre, decentrale energiproduktions- og distributionsanlæg på andre lokaliteter i byen, hvor disse anlæg er miljømæssigt forenelige med lokaliteternes primære anvendelse.

Se udpegning i retningslinjekort for energiproduktions- og distributionsanlæg. 

Se afsnit om "energiforsyning" under "indsatser for at nå målsætningerne" på siden med mål for forebyggelse af klimaforandringer.

Via samarbejder skal der sikres et bæredygtigt transportsystem, hvor klimaneutrale transportformer og den kollektive trafik fremmes som alternativ til privatbilismen.

Retningslinjen er overført uændret fra Solrød Kommuneplan 2017 (tidligere retningslinje 5.1.3).

Se også afsnit om "transport" under mål for forebyggelse af klimaforandringer, hvor der også arbejdes med el-ladestandere som følge af Klimaplanen.

Desuden planlægges for at byudvikling sker under hensyntagen til den kollektive trafikplanlægning.