Retningslinjer for forebyggelse af klimaforandringer

Solrød Kommune har arbejdet, og arbejder fortsat målrettet med, at forbedre miljøet samt forberede os på fremtidige klimaforandringer. Byrådet arbejder særligt målrettet mod at reducere energiforbruget, udfase brugen af fossile brændstoffer samt reducere risikoen for oversvømmelser. Alt sammen et arbejde hvor forebyggelse og tilpasning er vigtige nøgleord.

Herunder kan du se, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for det fremtidige forebyggende arbejde. Redegørelser fremgår under de enkelte retningslinjer.

Du kan se øvrig lovgivning og andet baggrundsmateriale for kommuneplanen her.

Nye kommunale institutioner skal opføres som bæredygtigt byggeri, der anvender færrest mulige ressourcer.

De kommunale institutioner er ikke storforbrugere af energi, men kommunen har her en særlig mulighed for - ved etablering af nye kommunale byggerier - at anvende løsninger med lavest mulig energiforbrug. Kommunen kan på den måde være inspirator for private bygherrer. Kommunen vil fremme bæredygtige kommunale institutioner ved at iværksætte følgende indsatser:

 • Nye institutioner placeres tæt på offentlig transport og kommunens stisystemer.

 • Nye kommunale institutioner opføres som lavenergihuse uden for fjernvarmeområderne.

 • Nye kommunale bygninger skal som udgangspunkt leve op til energikrav i Bygningsreglementet for 2020.

 • I forbindelse med renovering og ombygning af eksisterende bygningsmasse foretages en helhedsbetragtning af rentabiliteten i energibesparende foranstaltninger.

 • CO2 udledningen fra kommunens bygninger skal reduceres med 2% pr. år frem til 2025.

Solrød Kommune arbejder for at motivere til energisparetiltag, at gennemføre projekter med fokus på effektiv udnyttelse af energien samt prioritere et skift til alternative energikilder som sol, biomasse og vind.

Kommunen vil arbejde for at motivere til energisparetiltag, at gennemføre projekter med fokus på effektiv udnyttelse af energien samt prioritere et skift til alternative energikilder som sol-, biomasse og vind for samlet set at reducere brugen af fossile brændstoffer til opvarmning, proces og belysning mv. i boliger og erhvervsvirksomheder. Kommunen vil fremme denne udvikling ved at iværksætte følgende indsatser i forbindelse med den fysiske planlægning:

 • Videreføre projektaktiviteter med henblik på at omlægge varmeforsyningen i landsbyerne fra individuel opvarmning med olie og el til kollektiv opvarmning (fjernvarme)baseret på lokale biomasse og overskudsvarme fra den lokale industri. .

 • Videreføre projektaktiviteter med henblik på at kunne tilbyde kommunens borgere og virksomheder fjernvarmeforsyning fra vedvarende energikilder såsom solvarme, biomasse mv.

 • Arbejde med at kortlægge muligheder og potentialer for etablering af vindmøller. Et vindmølleprojekt vil forudsætte, at der kan findes en egnet placering, hvor vindmøllerne ikke vil være til gene for mennesker og natur, samt at der kan opstilles en sund forretningsplan for eventuel investering i mindre, men mere effektive møller.

Via samarbejder skal der sikres et bæredygtigt transportsystem, hvor klimaneutrale transportformer og den kollektive trafik fremmes som alternativ til privatbilismen.

Transportsektoren er en af de store bidragsydere til udledningen af klimagasser og dermed også til klimaforandringen. Kommunen vil arbejde for at sikre et bæredygtigt transportsystem, eksempelvis ved at fokusere på følgende

 • Samarbejde med bl.a. Trafikselskabet Movia om, hvordan den kollektive trafik kan fremmes som alternativ til privatbilismen.

 • Hvordan klimaneutrale transportformer kan fremmes.

 • Hvordan en mere intelligent brug af privatbilen kan sikres, eksempelvis ved delebiler og samkørsel.

Solrød Kommune vil arbejde for at fremme denne udvikling inden for transportområdet, med følgende fokusområder i den fysiske planlægning:

 • Brugen af kollektiv trafik tænkes ind i bystrukturen - herunder ved planlægning af nye bydele.

 • Forholdene for cyklister fortsat forbedres, eksempelvis ved at etablere flere muligheder for cykelparkering, cykelruter og sanering af eksisterende cykelveje (se i øvrigt tema om trafik).

 • Muligheden for at udpege et område tæt ved motorvejen, som kan anvendes til parkering af delebiler, undersøges.