Retningslinjer for klimatilpasning

Solrød Kommune arbejder på at tilpasse kommunens byer, landsbyer og det åbne land til de fremtidige klimaforandringer. Et arbejde der kræver, og kan løftes ved hjælp af et stærk, ansvarsfuldt og bredt samarbejde mellem kommune, borgere og virksomheder. Klimatilpasningstiltag kan samtidig skabe en grønnere by, interessante og smukke byrum, nye rekreative områder og landskaber samt en generel mere robust kommune.

Herunder kan du se, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for et fremtidigt klimatilpasningsdygtigt arbejde. Redegørelser fremgår under de enkelte retningslinjer.

Du kan se øvrig lovgivning og andet baggrundsmateriale for kommuneplanen her.

Solrød Kommunes regnvandssystemer skal løbende opgraderes, så det sikres, at der i gennemsnit maksimalt må ske oversvømmelser fra regnvandssystemet hvert 10. år.

I Klimatilpasningsplanen er det fastlagt, at der i gennemsnit maksimalt må ske oversvømmelser fra regnvandssystemet hvert 10. år. På baggrund af historiske oversvømmelseshændelser er der udarbejdet en generel beredskabsplan for alle byområder, der træder i kraft i tilfælde af regnhændelser, som er større end 10 års-hændelsen. Beredskabsplanen vil løbende blive opdateret i takt med klimatilpasningen af kommunen.

Borgere og virksomheder i Solrød Kommune oplever oftere og oftere oversvømmelser af deres ejendom på grund af kraftige regnskyl og afvandingssystemernes (kloakker, vandløb m.m.) manglende evne til at afvande bymæssig bebyggelse og veje m.v. De øgede nedbørsmængder og de kraftige regnskyl er en af effekterne af klimaforandringerne. Derfor må Solrød Kommune indstille sig på fremover at kunne håndtere større mængder regnvand i kommunens byområder og i det åbne land. Derfor skal klimatilpasning fremmes og indtænkes i den fysiske planlægning på alle niveauer i hele kommunen.

Læs klimatilpasningsplanen her.

Klimatilpasningen skal give merværdi ved, at der indtænkes flere formål i klimatilpasningsprojekterne og således at der opnås synergi med den øvrige planlægning i kommunen.

Solrød Kommune står i lighed med landets øvrige kommuner over for en stor udfordring i forhold til at sikre mod oversvømmelser grundet skybrud og generelt øgede nedbørsmængder. Her handler det om at se en udfordring som en mulighed, da der i de kommende år skal investeres adskillige millioner kroner i klimatilpasning. I stedet for at bruge disse midler på tekniske løsninger under jorden kan disse investeringer anvendes til at give merværdi.

Klimatilpasning skal derfor fremmes og indtænkes i planløsninger på alle niveauer, fx ved indretning af offentlige friarealer, aktivitetspladser, anlæg af stier, udformning af bebyggelser, energibesparende tiltag mv.
På den måde tilpasses byerne, så de er robuste nok til at modstå skybrud, og udvikles byerne, så de bliver bedre at leve i. Ved at sikre klimatilpasning og livskvalitet på en og samme gang, bliver både penge og arealer anvendt smart.

Kommunen vil samtidig arbejde for at fremme vores samarbejdsmuligheder med KLAR Forsyning i forhold til byudviklingsplaner og klimatilpasning.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og større projekter skal der så vidt det er muligt indtænkes lokal afledning af regnvand.

Af hensyn til sikring af klimatilpasningsplanens serviceniveau og i overensstemmelse med vandområdeplanen gældende for Solrød Kommune, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer, hvor det er muligt, afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende, for således at begrænse mængden af overfladevand, som udledes til regnvandssystemet.

I lokalplanlægningen skal der fremover indarbejdes afløbskoefficienter for de pågældende områder i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan.

Det er nødvendigt, at afløbskoefficienterne for de enkelte bebyggelsestyper overholdes, for at sikre at der ikke afledes mere regnvand til regnvandssystemet end, hvad der er dimensioneret for.

Du kan finde Spildevandsplan 2014-2026 til højre på siden, under "Relateret indhold" (i den røde boks).

Ved udledninger til regnvandssystemet skal det endvidere sikres, at udledningen:

  • Overholder gældende krav til indholdsstoffer.

  • Ikke giver anledning til hydraulisk overbelastning op- eller nedstrøms i vandløbet.

  • Kan ske så kommunens serviceniveau jf. klimatilpasningsplanen (i gennemsnit maksimalt én opstuvning over terræn hvert 10 år) kan opretholdes.

Ved udledninger regnes med en klimafaktor på minimum 1,3 dvs. 30 % øget regn. Solrød Kommune vil arbejde for, at den fysiske planlægning sker i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanens krav.

Kommunen vil bruge den fysiske planlægning til at fremme en integreret by- og vandplanlægning, således at byudviklingen sker i samspil med det øgede behov for at håndtere vandet.

Ved etablering af regnvandsbassin skal det vurderes om, der skal stilles krav til beplantning og oprensningsplan.

Der må ikke udsættes fugle eller fisk i bassinet, ej heller op­­sættes an­dehu­se, tæt hegn eller andre kunstige indretninger i tilknytning til regnvandsbassinet.

Det skal vurderes, om der er behov for udarbejdelse af en pleje- og oprensningsplan, som indeholder vilkår om funktionsbestemmelser, oprensning m.m. Planen skal bl.a. sikre, at den nødvendige oprensning kan foretages i forhold til Naturbeskyttelsesloven § 3 om beskyttede naturtyper. Planen skal godkendes af Solrød Kommune.

Det skal sikres, at Solrød Kommune beskyttes mod forhøjet vandstand i Køge Bugt, således at strandområdet øst for Strandvejen som minimum beskyttes mod en 100-årshændelse og området vest for Strandvejen som minimum beskyttes mod en 1000-årshændelse.

I Solrød Kommunes Risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt 2015-2021 har Byrådet vedtaget, at beskytte strandområdet øst for Strandvejen mod minimum en 100-årshændelse, hvor den beregnede vandstand er 1,54 m over normalvandstanden.

Idet Strandvejen er vigtig i beredskabssammenhæng og da de offentlige interesser samt infrastrukturanlæg er beliggende i området vest for Strandvejen, har Byrådet samtidigt besluttet at beskytte Strandevejen og området mod vest til en 1000 års hændelse. 1000-årshændelsen svarer til en vandstand på 2,8 m over normal vandstand.