Det åbne land og landsbyerne.

Det åbne land omfatter den del af kommunen, som ligger uden for byområderne, det vil sige uden for eksisterende og planlagt byzone.

Det åbne land ligger overvejende i landzone og udgør ca. 75% af kommunens samlede areal. Landområdet omfatter blandt andet landsbyer, landbrugsejendomme og mindre bebyggelser samt nødvendige trafik-, forsynings- og kommunikationsanlæg i landzone. De to byzonelandsbyer opfattes også som en del af det åbne land, da overgangen til landzonen/grænsen mellem by- og landzone skal varetages og overgangen sikres såvel i forhold til landskab, natur og kultur. I det åbne land ligger også biogasanlæg og solfangeranlæg (begge lokalplanlagt).

Se kort med angivelse af landzone m.m.

Kommunen rummer varierede landskaber, kultur- og naturområder som landsbyerne, landbrugsarealer med historiske strukturer, vandløb, mose- og engarealer, mindre skovbevoksninger og åbne vidder med lange kig samt en kyststækning på knap 6 km med en unik strand med særegent naturpræg og bl.a. strandparker og forskellige publikumsfaciliteter.
Landskabet, kulturmiljøerne og naturen udgør en væsentlig ressource. Her er tale om områder med stor værdi – det åbne som en kontrast til de tættere byområder, her er ”højere til loftet”. Det åbne lands landskabs-, natur- og kulturværdier giver muligheder for rekreative oplevelser og aktivitet samt ophold i smukke landskaber, rig natur og spændende kulturmiljøer og det indenfor en kort afstand.

Her er et øget pres i form af byudvikling og større anlæg herunder infrastrukturanlæg, og derfor er der et konkret behov for at beskyttet landskabet, kulturmiljøerne og naturen. Kommuneplanen skal fastsætte retningslinjer for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser og bevaringsværdier i det åbne land.

Tema om det åbne land og landsbyerne er opdelt i flere delemner, som kan være opdelt yderligere.

Ved at klikke dig ind på et af ovenstående emner, kan du læse mere om byrådets retningslinjer for det åbne land, når det gælder et specifikt emne.

De overordnede retningslinjer for det åbne land er generelle - dvs. de gælder i det åbne land, uanset hvilke værdier og interesser, der er i spil.

Retningslinjerne for byggeri og anlæg i landzone udgør principperne i grundlaget for landzoneadministrationen i Solrød Kommune. Endvidere følges den til enhver tid gældende Planlov.

Lovgivning og andet baggrundsmateriale finder du her.