Retningslinjer for større tekniske anlæg

Emnet om større tekniske anlæg er opdelt på fire delemner: affalds- og deponeringsanlæg, herunder affaldshåndtering, håndtering af jord samt vindmøller og højspændings-, fjernvarme-, el- og naturgasnet.

For Karakterområde 1, ”Hovedlandskabet”, anbefales at:

  • Området bør friholdes for større tekniske anlæg, da det vurderes, at området ikke har kapacitet til at rumme flere større tekniske anlæg.

  • Delområdet nordvest for Kirke Skensved (1D) bør friholdes helt fra tekniske anlæg, da det vil sløre det uforstyrrede landskab.

  • I området kan der placeres mindre, tekniske anlæg, såfremt de indpasses landskabeligt evt. med en transparent grøn afgræsning.

For Karakterområde 2, ”Jersie og Solrød landbrugslandskab”, anbefales at:

  • Området bør friholdes for større tekniske anlæg, da flere tekniske anlæg vil sløre landskabskarakteren.

  • I området kan der placeres mindre, tekniske anlæg, såfremt de sikres en grøn afgrænsning.

For Karakterområde 3, ”Karlslunde-Karlstrup bakkelandskab”, anbefales at:

  • Området bør friholdes fra større tekniske anlæg, da de vil sløre landskabskarakteren og forstærke det tekniske præg.

  • Der kan etableres mindre tekniske anlæg i området, såfremt de indpasses landskabeligt.

  • Delområderne Karlslunde-Karlstrup Moser (3D) samt Karlstrup Kalkgrav (3C) bør friholdes fra tekniske anlæg.

For Karakterområde 8, ”Kysten”, anbefales at:

  • Området bør friholdes fra tekniske anlæg, da det vil forringe oplevelsen af det værdifulde kystlandskab. Dog kan der etableres midlertidige installationer i tilknytning til strandparkerne under hensyntagen til områdets landskabs- og naturværdier.

  • Endvidere kan der etableres formidling i form af informationstavler og lignende ved de særlige natur- og kulturområder.

Du kan se landskabsanalysen her og se kort med de fire karakterområder her.

Se også de overordnede retningslinjer for det åbne land.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Solrød Biogas

Solrød Kommunes biogasanlæg stod færdigt i 2015. Solrød Biogas modtager årligt små 200.000 tons råvarer, herunder tang fra Køge Bugt, restprodukter fra industrien og gylle fra landbruget. Råvarerne afgasser på anlægget, og biogassen, der udvindes fra produktionen, sendes til VEKS’ gasmotor hos Solrød Fjernvarme a.m.b.a, hvor den omdannes til grøn el og varme. Anlægget bidrager med ca. 50 % af Solrød Kommunes målsætninger for drivhusgasreduktioner frem til 2025. Den afgassede biomasse køres efterfølgende til landbruget, hvor den udnyttes som organisk gødning - "Fra restprodukt til grøn energi".

Du kan læse mere om Solrød biogas her.

Vindmøller i Solrød Kommune

Der findes i dag to husstandsvindmøller i Solrød Kommune.

Den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted

Den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted er etableret og forventes at blive taget i brug i december 2018.