Retningslinjer for vindmøller

Retningslinjer for vindmøller er delt op i retningslinjer for større vindmøller, husstandsvindmøller og generelle retningslinjer for såvel større som mindre typer af møller.

Husstandsvindmøller er enkeltstående vindmøller, ikke højere end 25 meter. Større møller opdeles i to kategorier, hvor møller på 30-80 meter betegnes små landmøller og møller på 80-150 meter betegnes som store landmøller.

Retningslinjerne ses herunder, samt eventuelt tilhørende redegørelse.

Vindmøller er også omtalt i de generelle rammebestemmelser.

Om større vindmøller gælder:

Der er ikke udpeget arealer for opstilling af større vindmøller i Solrød Kommune.

Om husstandsvindmøller gælder:

Opsætning af husstandsvindmøller kræver landzonetilladelse eller udarbejdelse af lokalplan.

En husstandsvindmølle skal placeres i tilknytning til ejendommens bygninger (indenfor en afstand af 20 m), og må ikke være til gene for omboende eller være i strid med områdets jordbrugs- og beskyttelsesinteresser. Det er dog ikke afstanden alene, der afgør dette, men det beror på en konkret vurdering.

Husstandsvindmøller skal opsættes i overensstemmelse med vejledning om planlovens regler ved opstilling af husstandsvindmøller. Her fremgår retningslinjer og regler for opstilling af husstandsvindmøller (herunder højde, afstande, støjgrænser m.m.).

Afstande m.m. reguleres af vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

Der meddeles normalt landzonetilladelse til husstandsvindmøller, såfremt dette vurderes foreneligt med øvrige interesser.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Husstandsvindmøller er enkeltstående vindmøller med spinkel konstruktion.

De bør udformes som lukkede rørtårne, i en ens lysegrå farve med ikke-reflekterende overflade.

Belysning, skilte og reklamer må ikke opsættes på møllerne.

Møllens totalhøjde må ikke overstige 25 m, rotordiameteren må ikke overstige navhøjden, og navhøjde må være op til 15 m.

Der stilles krav til husstandsvindmøllers udseende og dimensioner for at sikre et harmonisk helhedsindtryk, for at minimere gener for de omkringboende og for at beskytte landskabs-, natur- og kulturværdierne.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Placering af husstandsvindmøller i beskyttelsesområder kan tillades efter en konkret vurdering, såfremt landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes.

Husstandsvindmøller må ikke placeres i kystnærhedszonen samt i Fingerbyens grønne kiler og grønne ringe.

Husstandsvindmøller må ikke placeres i internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.
Ved et planforslag, der i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Såfremt vurderingen viser, at planen skader Natura 2000-området, kan planen ikke vedtages.

Inden for kystnærhedszonen og de regionale friluftsområder skal der udvises særlig stor tilbageholdenhed med opstilling af husstandsvindmøller.

Ved landzoneadministrationen skal der foretages en konkret vurdering af møllerne ud fra landskabelige forhold m.m.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Husstandsvindmøller skal altid screenes efter VVM-bekendtgørelsens regler. Nogle vindmølleprojekter kan i særlige tilfælde udløse VVM-pligt.

Som hovedregel er der ikke krav om VVM-redegørelse ved opstilling af husstandsmøller.

Nogle vindmølleprojekter kan i særlige tilfælde udløse VVM-pligt, eksempelvis hvis der er tale om områder, der er særligt sårbare over for placering af anlæg.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller kan kun ske, hvis møllens fysiske udseende ikke ændres væsentligt.

Generelt for vindmøller gælder:

Vindmøller skal placeres i en afstand svarende til minimum vindmøllens fulde totalhøjde fra respektafstanden for højspændingsledninger og jordkabelanlæg (el).
Høje elektrisk ledende objekter bør ikke placeres nærmere jordkabler (el) end 50 meter fra respektafstanden.

Langs naturgasledninger skal vindmøller placeres i en afstand af mindst 2 gange møllens totalhøjde.

Langs overordnede veje og jernbaner skal vindmøller placeres minimum i en afstand af møllens totalhøjde og med et 10 meters tillæg ift. jernbaner.
Vejdirektoratet og Banedanmark kan stille yderligere krav om, at vindmøller placeres længere væk i en zone mellem 1-1,7 gange møllens totalhøjde.

De højdebegrænsende indflyvningsplaner omkring Roskilde Lufthavn skal respekteres. Endvidere skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste høres ved opstilling af vindmøller nærmere end 12 km fra Forsvarets flyvepladser.

I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller både uden for og inden for de udpegede vindmølleområder bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Oplysning om de overordnede radiokædeforbindelser kan fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Afstande reguleres af vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

Vindmøller med en højde på over 20 m kan forstyrre transmissionen af radiosignaler. Ved placering af møller ved radiokædeforbindelser skal der indhentes tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Som hovedregel skal der holdes en afstand på 200 m fra overordnede radiokædeforbindelser og maritime anlæg til vindmøller.

Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg (Bek.nr. 1114 af den 18.08.2016), som regulerer elektriske anlæg og andre objekters nærhed til hinanden.

Vejdirektoratet er myndighed langs overordnede veje (statsveje) og Banedanmark langs jernbaner.

Hvis ikke afstandskravet langs naturgasledningsnettet overholdes, skal Energinet høres i ansøgningsfasen.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Vindmøller skal overholde de til enhver tid gældende støjgrænser.

Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller fastsætter forskellige grænseværdier for den samlede støjbelastning som vindmøller skal overholde, Støjgrænserne gælder for alle vindmøller og varierer efter de forskellige arealanvendelser.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.