Retningslinjer for vand

Mål og retningslinjer for vandløb, søer, kystvande, grundvandsforekomster og spildevand fremgår af statens vandområdeplan, vandområdedistrikt II - Sjælland.

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Du kan se de udpegede områder/strækninger på vandområdeplanens tilhørende kort her.

Du kan se oversigtskort over indsatser i vandløb, søer og kystvande her.

Vandområdeplanen for Vandområdedistrikt II - Sjælland for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanen for første planperiode (2009-2015) og gælder fra 2015 – 2021. Vandområdeplanen indeholder oplysninger om:

  • Påvirkninger af vandområderne.

  • Beskrivelse af overvågningen af vandområderne.

  • Vurdering af tilstanden i vandområderne.

  • De miljømål, der gælder for det enkelte område.

  • Et resumé af de indsatser, der gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål.

Planen kan ses på www.mst.dk.

De miljømål, der skal opfyldes ifølge planen, er specificeret i bilag 2 i Bekendtgørelse nr. 795 af 24. juni 2016 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, som kan læses her.

For at opfylde målsætningen i planen er der en række grundlæggende foranstaltninger, der har til formål at beskytte og forbedre miljøtilstanden i vandmiljøet. Disse er allerede fastsat i sektorlovgivningen.

Derudover er der fastsat supplerende foranstaltninger. De foranstaltninger, der skal gennemføres i Solrød Kommune i denne planperiode fremgår af Bekendtgørelse nr. 448 af 11/04/2019 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, som kan læses her.

De supplerende foranstaltninger i denne planperiode omfatter:

  • Forbedret spildevandsrensning af ejendomme beliggende i det åbne land indenfor udpegede områder i kommunen.

  • Krav om kompensationsudpumpning til Solrød Bæk i forbindelse med vandindvindingstilladelse til HOFOR.

  • Genslyngning, skyggegivende beplantning og udskiftning af bund på udpegede vandløbsstrækninger.

Se også de overordnede retningslinjer for det åbne land.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.