Læsevejledning til kommuneplanen

Dette er 2. generation af Solrød Kommunes fuldt ud digitale kommuneplan, som vi glæder os til at tage i brug.

Kommuneplanen er fortsat bygget op omkring en række temaer, som er underopdelt i henholdsvis MÅL og RETNINGSLINJER for det enkelte tema.

Læse mere herunder:

Du kan benytte MATRIKEL i bjælken foroven, som leder dig til en side, hvor du via et kort kan søge på en adresse og få en liste/et overblik over, hvad der gælder for den matrikel, du har søgt på.
Denne søgning bliver gennemført i kommuneplanen samt for lokalplaner.

Øverst til højre på alle sider finder du desuden et søgefelt - Her kan du søge i hele den digitale kommuneplan og få links til de sider, hvor din søgning/din søgeord er registreret. Søgefunktionen viser desværre ikke det komplette billede, da funktionen kun kan søge på hele ord, som er brugt i planen. Derfor henviser vi helst til HVAD GÆLDER FOR MATRIKLEN?

Mål med Byrådets mål for udviklingen med tilhørende redegørelser.

Retningslinjer for hvordan planlægningen fremadrettet skal være med tilhørende kort over udpegninger. Redegørelserne findes som fold-ud-tekster.

Rammer for lokalplanlægningen for kommunens enkelte rammeområder - Dette sker via et kort, som du klikker i og derefter fremkommer rammebestemmelserne for det enkelte område.
Rammerne fastlægger bl.a. arealets anvendelse, maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocent for rammen som helhed. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med rammerne for området.

Matrikel giver dig mulighed for via et kort at søge på en adresse, for derefter at få en liste eller et overblik over relevante emner (udpegninger) i kommuneplanen samt eventuel lokalplan for området.

Høring beskriver høringsprocessen og giver et overblik over høringssvar mv. (når planen er vedtaget). Her finder du også den miljøscreening af kommuneplanforslaget, som Byrådet har vurderet, om planforslaget skal miljøvurderes ud fra. Byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere planforslaget er i høring sammen med kommuneplanforslaget.

Når kommuneplanen er vedtaget, kan der foretages ændringer i kommuneplanen ved tillæg. Tillæg vil være at finde her efterhånden, som de opstår.

Kort giver dig adgang til et digitalt kort med kommuneplanens mange temaer, som du kan gå på opdagelse i - og selv bestemme, hvilke temaer du vil se.

Tilsvarende er der links til vores samlede digitale planoversigt, vores lokalplanside og den gældende kommuneplan (fra 2017).

Kommuneplanen er fordelt på otte temaer, hvoraf tre temaer er revideret med denne kommuneplan - henholdsvis by- og boligudvikling, det åbne land & landsbyer samt klima & bæredygtighed.

Derudover indgår fortsat Solrød Kommunes  Klimatilpasningsplan under temaet om Klima & bæredygtighed. Klimatilpasningsplanen er lidt anderledes bygget op (end de øvrige temaer), og er kun at finde under mål for klima og bæredygtighed.

Hvert tema består af en side med temaets mål samt en side med temaets retningslinjer (eventuelt suppleret med kort).

Redegørelser er tilføjet som fold-ud-tekster, hvor det er relevant. Redegørelser vil have en anden baggrundsfarve.

Du kan hurtigt navigere mellem det enkelte temas mål og retningslinjer ved at benytte link i den røde boks RELATERET INDHOLD nederst til højre på siderne.
Her vil også være eventuelle øvrige nyttige links inden for det enkelte tema.

Retningslinjerne bruges i den løbende administration efter plan-, bygge-, vej-, natur- og miljølovgivningen, herunder i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner.