Mål for skiltning i det åbne land

Byrådets mål for skiltning i det åbne land:

  • At sikre, at det åbne land fortsat beskyttes mod dominerende reklamering, skiltning og belysning.
  • At skiltning og belysning for erhverv udføres diskret og i respekt for det åbne lands karakter og sårbarhed.
  • At sikre, at skiltning for gårdsalg, loppemarkeder mv. foregår diskret og efter ensartede retningslinjer mht. placering og dimensionering.
  • At sikre, at oplysningsskilte om grundsalg, byudvikling mv. ikke skæmmer det åbne lands karakter.
  • At sikre, at henvisningsskiltning mv. udføres ensartet i hele kommunen.
  • At sikre, at offentlige vejarealer og udstyr friholdes for erhvervsskiltning af midlertidig såvel som permanent karakter. Ligeledes friholdes for skiltning for loppemarkeder mv., som skal foregå på egen grund.
  • At forbedre synligheden og adgangsmulighederne til vandet, ved blandt andet at tillade opstilling af skilte og symboler, der inspirerer til brug af stranden.

I Danmark tager vi særlig hensyn til landskabet. Skiltene må derfor ikke være store dominerende reklameskilte, der kan ses på lang afstand. Det gælder bl.a. store plakater, fritstående skilte og lysreklamer.

Reglerne for skiltning og reklamering i det åbne land er besluttet af Folketinget. Du kan læse mere i Lov om naturbeskyttelse § 21, og det forklares bl.a. i Bekendtgørelse nr. 1328 af 11. dec. 2006.

Åbent land defineres af landskabets udseende – ikke opdelingen i by- og landzone. I det åbne land ses der mest marker, skove, strand og naturarealer, og husene ligger spredt.

Reglerne gælder, når skiltene er synlige i det åbne land. Selv større anlagte grønne områder kan regnes for åbent land – både i og uden for byerne.

Det åbne land er i Solrød Kommune karakteriseret ved marker, enge og overdrev. Arealerne er fortrinsvist friholdt for bebyggelse og skovrejsning. Hvor der er bebyggelse, er denne skjult af levende hegn/hæk, for derved at fastholde en skarp afgrænsning mellem bebyggelse og landarealer. Solrød Kommune ønsker, at det åbne land fortsat beskyttes mod dominerende reklamering, skiltning og belysning. Friluftsreklamer i det åbne land skal derfor undgås men kan undtagelsesvis tillades i meget begrænset omfang efter forudgående vurdering i hvert enkelt tilfælde, jf. Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Vejdirektoratet er dog myndighed for skiltning, som kan ses fra statsveje (Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej).

Loven giver mulighed for at sætte mindre skilte op i det åbne land. Man behøver ikke at spørge kommunen. Det gælder, når man f.eks. skal sælge jordbær og andet fra landbruget, udleje værelser eller har en erhvervsvirksomhed. Blot skal man følge reglerne for skiltning i det åbne land.

Man kan sætte mindre oplysnings-skilte ved indkørslen - eller der hvor den private lukkede vej munder ud i nærmeste offentlige vej. Kort sagt skal et skilt med oplysninger være afdæmpet og neutralt, og det må ikke vække opsigt over store afstande. Skiltet sættes uden for selve vejarealet. Det må ikke skæmme i naturen eller vække stor opmærksomhed, så det forstyrrer trafikanterne.

Man må gerne sætte en virksomhedsreklame med oplysninger på egen grund, i umiddelbar tilknytning til virksomheden. Skiltet må dog stadig ikke være synligt over stor afstand eller virke dominerende.

Man må ikke sætte store dominerende skilte i det åbne land. Det gælder også for reklamer på biler, ladvogne, halmballer eller andre indretninger. Hvis man f.eks. parkerer en bil i det åbne land for at reklamere og ikke af hensyn til parkering, kan Solrød Kommune forlange bilen fjernet.

Af hensyn til trafikken skal man undgå boder og skilte der gør, at biler standser pludseligt og uforsvarligt. Der skal være plads til at se, standse og parkere.

Kommunen kan også give et påbud om at skiltet flyttes eller ændres, hvis du ikke følger de regler, der gælder.

Vejmyndigheden skal ansøges om tilladelse til skiltning på Statsveje og kommuneveje, ligesom færdselspolitiet skal godkende skiltning i henhold til Færdselsloven.

Målene her blev fastsat i forbindelse med tilblivelsen af temahæftet om skiltning, der blev vedtaget den 29. marts 2016 af Byrådet som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

Hertil blev i Kommuneplan 2017 tilføjet et enkelt nyt mål fra Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden fra temaerne om byliv og stranden, om at ville forbedre synligheden og adgangsmulighederne til stranden ved at opstille skilte og symboler, der inspirerer til brug af stranden og gør det lettere at komme til strand og vand (for aktive foreninger, gangbesværede og kørestolsbrugere). Ved at benytte strandens karakter til at skabe en visuel identitet, fx i forbindelse med skiltning, synliggøres stranden, hvilket vil bidrage til, at kommunen forbindes med noget rekreativt og eksklusivt.

I Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden blev der lagt op til at tema om detailhandel skulle genvedtages. Derfor er temaet stort set overført uændret fra den nu aflyste Kommuneplan 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.