Mål for træer

Træer er med til at danne det grønne billede i kommunen, der understøtter Byrådets vision om "det bedste sted at leve og bo".

Byrådets mål for træer (træpolitik) er, at:

  • Styrke forståelsen for træer og deres værdi.
  • Formidle Solrød Kommunes retningslinjer for fældning og beskæring af træer.
  • Skabe grundlag for en ensartet sagsbehandling i forbindelse med ønsker om fældning og beskæring.
  • Bevare og forbedre de nuværende og kommende træbevoksninger og enkeltstående træer i Solrød Kommune.

Solrød Kommune ønsker som udgangspunkt ikke at fælde træer ej heller at beskære disse i stor udstrækning. Træer har stor værdi for både miljø og sundhed.

Træer er med til at danne det grønne billede i kommunen.

Byrådets ønske om en strategi for træer på offentlige arealer er hentet fra Mål og Økonomi 2017, og udvidet til også at omfatte andre træer jf. nedenstående afgrænsning. Dette for at synliggøre helheden - det fulde omfang af, hvor kommunen er myndighed, når det gælder afgørelser omkring træer. Dermed sikres en ensartet behandling af borgerne, som bor op til områder, hvor der findes træer omfattet af denne træpolitik. Det være sig også i forhold til lokalplan, vandløbslov, trafiksikkerhed m.m.

Afgrænsning:

Solrød Kommunes træpolitik omfatter følgende:

  • Træer langs de vandløb, der er i kommunen.
  • Træer på naturarealer, der er i kommunen.
  • Træer i de grønne områder, skove og strandparker, der er i kommunen.
  • Træer ved idrætsanlæg, skoler og daginstitutioner.
  • Træer på kommunale arealer i øvrigt (stier og veje).
  • Træer beskyttet af en lokalplan.

Målene er overført uændret fra den nu aflyste Solrød Kommuneplan 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Solrød Kommune har siden 2017 været igang med registrering af træer og større beplantninger på offentlige arealer og vil fortsætte dette arbejde i den kommende planperiode, inklusiv registrering af træer udpeget i lokalplan med bestemmelser omkring fældning og beskæring. Dette bl.a. med det formål at få et detaljeret overblik over disse, for dermed bedre at kunne prioritere indsatser omkring udtynding, beskæring, fornyelse, foryngelse m.m.

Solrød Kommune vil i den kommende planperiode endvidere igangsætte udarbejdelse af en specifikation med krav til genplantning af træer - den rette plads til det rigtige træ (hvilke træer hvor, vækstbetingelser og vilkår med mere).

Det er hensigten, at ovenstående registreringer og specifikationer skal danne udgangspunkt for et detaljeret overblik over de træer og træplantninger, denne træpolitik skal være med til at bevare, pleje og forny. Et overblik, der med tiden vil blive lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.