Tillæg

Her på siden kan du se de tillæg, der enten er vedtaget eller i høring, i forhold til Solrød Kommuneplan 2021.

Der er endnu ikke udarbejdet tillæg til kommuneplanen.

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslag, kan du benytte høringsknappen på den enkelte plan.

Alternativt kan disse også sendes pr. mail (evt. som sikker post via din e-boks) til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den dag, høringsperioden udløber.

Kommuneplantillæg i forslag

Høringsperiode

Vedtagne Kommuneplantilllæg

Du kan klage over et kommuneplantillæg, lige som du kan klage over en lokalplan. Dvs. du kan først klage over et kommuneplantillæg efter tillæggets vedtagelse. Klagevejledning fremgår af det vedtagne kommuneplantillæg.

Se klagevejledning her (Planloven).

Du kan også klage over en miljøvurdering (miljørapport) eller beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

Hvis der er udarbejdet en miljøvurdering (miljørapport) følger denne planen, og derfor kan du klage over en miljøvurdering efter planens (og dermed miljørapportens) vedtagelse.
En klage over miljørapporten sendes også til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger fra offentliggørelsen af den vedtagne plan med tilhørende miljørapport.

Hvis du ønsker at klage over en beslutning om, at planen ikke skal miljøvurderes, skal dette ske i forbindelse med offentliggørelse af planforslaget.
Klagen skal sendes til Planklagenævnet og være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslaget.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NemID.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Solrød Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Solrød Kommune. Hvis Solrød Kommune fastholder afgørelsen/planen, sender Solrød Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Solrød Kommune. Solrød Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.
Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.