Retningslinjer for skiltning i erhvervs- og industriområder

Erhverv- og industriområderne i Solrød Kommune omfatter Karlstrup Erhvervsområde, Havdrup Industriområde, Solrød Erhvervsområde (Lerbækvej), Engvangen og Cordozasvinget.

Herunder kan du læse retningslinjerne for skiltning i kommunens erhvervs- og industriområder. Redegørelsen findes samlet til slut og indeholder blandt andet beskrivelser af de enkelte områder.

Skiltning, reklamering, herunder reklameflag, banner og lign., samt skiltning og reklamering udformet som en del af facadeudsmykning på større bygningsanlæg (f.eks. siloer, fabriks- og lagerhaller) kan tillades, såfremt det ikke er til gene for brugere af området eller for trafikken i og uden for området.

Skiltning skal tilpasses den enkelte ejendoms arkitektur, og må ikke være til gene for omkringboende eller trafikken.

Skiltningen skal placeres på facader som løse bogstaver, pladeskilt, eller kan placeres i ruder som folieklæb/fritskårne bogstaver uden dog helt at blænde disse.

Skiltning inden for samme virksomhed eller ejendom skal ske efter et samlet koncept og udformes som angivet af Solrød Kommune. Den enkelte virksomhed må reklamere med virksomhedens navn, adresse, art samt virksomhedens produkter. Skiltning på facaderne kan kun ske i form af bogstaver og logo, og skal tilpasses bygningens arkitektur.

Skiltning/reklamering for virksomheder af midlertidig såvel som permanent karakter placeret på offentlig vej, i offentlig vejudstyr eller beplantning må ikke finde sted.

For ejendomme udlagt til erhverv i erhvervsområder
Facadeskiltning må maksimalt have en højde på 1,5 m indpasset harmonisk på facaden i forhold til bygningens arkitektur.

For ejendomme udlagt til erhverv i beboelseskvarterer
Facadeskiltning må placeres over døre og vinduer i højde på maks. 60 cm, jf. dog bestemmelser i lokalplanerne for de enkelte områder.

For ejendomme udlagt til bolig og erhverv
Facadeskiltning må placeres over eller ved siden af døre og vinduer i højde på maks. 40 cm.

Ved skiltning i gavltrekanter, skal skiltningen dimensioneres og tilpasses, så der fremkommer et harmonisk facadeudtryk. Ofte kan det være en fordel at anvende løse bogstaver eller blot et logo i gavltrekanten. Anvendes pladeskilte skal disse dimensioneres så størrelsen ikke kommer i sammenstød med tagkanten, og placeres således at pladen er tilpasset den underliggende facaderytme med opdeling af vinduer og døre.

I Karlstrup erhvervsområde kan skiltning tillige placeres på tag, såfremt det ikke er til ulempe for trafikken og det ikke er dominerende i forhold til placering tæt på det åbne land eller fredet natur, jf. Vejloven og Naturbeskyttelsesloven.

I øvrige erhvervsområder tillades skiltning på tag ikke af hensyn til omgivelserne.

Skrigende og dominerende farver, herunder neonreklamer, blinkende billboards og stærk belysning tillades ikke.

Billboards til rullende lysreklamer tillades f.eks. ikke, da de kan være til gene for trafikken. Se også RL 6.4.4 herefter om belysning af skiltning.

Belysning kan udformes som belysningsarmaturer eller indbygget lyskilde i skiltning.

Særligt for Karlstrup erhvervsområde gælder
For begge delområder gælder, at belysning, herunder facadebelysning, i lokalplanområdet ikke må virke generende for områdets brugere, for trafikken på Tåstrupvej, Cementvej, Køge Bugt Motorvejen eller for de omkringliggende ejendomme.

Dette skyldes hensynet til områdets beliggenhed tæt på Køge Bugt Motorvejen, Tåstrupvejen og jernbanen København-Ringsted. Ligeledes skyldes det hensynet til områdets beliggenhed tæt ved Karlstrup Kalkgrav, som er fredet naturområde, samt beliggenhed ud mod det åbne land og beliggenhed ved beboelseskvarteret Tulipanmarken og Rismarken på den anden side af motorvejen.

For øvrige erhvervsområder gælder
Belysning skal udføres diskret på facader og ved indkørsler.

Armaturet skal tilpasses den enkelte bygnings arkitektur. Det anbefales, at udforme belysningsarmaturer ensartet for større erhvervsområder for at opnå et harmonisk helhedsindtryk af erhvervsområdet.

Lysstyrken må ikke være til ulempe for området eller trafikken.

For erhvervsområder i beboelseskvarterer
Belysning skal udføres diskret på facader og ved indkørsler. Armaturet skal tilpasses den enkelte bygnings arkitektur.

Lysstyrken må ikke være til ulempe for omboende eller trafikken.

Der kan placeres henvisningsskilte ved indkørslen til den enkelte virksomhed. Ved flere virksomheder på samme adresse og indkørsel, skal henvisningskiltet udformes så der er plads til at skilte for alle erhverv på adressen. Henvisningsskiltet kan eventuelt suppleres med et områdekort der viser placering af de enkelte virksomheder.

Særligt for ejendomme udlagt til erhverv i erhvervsområder gælder
Der kan opstilles 1 til maks. 2 pyloner i hvert erhvervs- og industriområde i en højde af max 6 m og en bredde af max 1,5 m, placeret ved hovedadgangsvejen ind til området. Pylonen skal anvendes til fælles skiltning og oversigtskort for virksomheders placering i området. Pylonen skal udformes således, at områdenavn placeres øverst, og virksomhedernes navne oplistes nedenunder. Placering og udformning af pylonen skal godkendes af Solrød Kommune (under hensyntagen til fx oversigtsforhold m.m.).

Ved Motelvej i Karlstrup erhvervsområde kan der endvidere tillades maks. én pylon til fælles skiltning for virksomheder på Motelvej. Pylonen må maks. være 32 m høj.

For ejendomme udlagt til erhverv i beboelseskvarterer
Ved fordelingsvejens tilslutning til området må der opstilles en samlet skiltning i form af en skiltesøjle, der oplyser om, hvilke virksomheder der er i området. Søjlen må maksimalt være 3 meter høj. Placering skal godkendes af Solrød Kommune.

Se i øvrigt overordnet retningslinje om skiltning i erhvervsområder og butikscentre generelt (RL 6.1.1).

For ejendomme udlagt til erhverv i erhvervsområder
Reklameflag o. lign. kan tillades, såfremt det ikke er til ulempe for området eller skæmmer områdets udseende.

For ejendomme udlagt til erhverv i beboelseskvarterer
Reklameflag o. lign. kan kun tillades i begrænset omfang, såfremt det ikke er til ulempe for omboende eller skæmmer områdets udseende.

Virksomheder må opsætte markiser på facaderne ved vinduer som solafskærmning.

Markiserne skal have samme bredde som vindueshullet.

Markiserne må ikke indeholde skiltning.

Markisen skal passe til den enkelte bygnings arkitektur og farvesætning og være ensfarvede.

Solrød Kommune har 6 erhvervsområder: Cordozasvinget, Cordozaparken (endnu ikke udnyttet/bebygget) og Engvangen i bydelen Jersie Strand, Karlstrup erhvervsområde i bydelen Karlstrup Strand, Solrød erhvervsområde/Lerbækvej i bydelen Solrød Strand og Havdrup Industriområde i Havdrup.

Kunderne i Solrød Kommunes erhvervs- og industriområder bør ved skiltning orienteres om de enkelte virksomheders beliggenhed og aktiviteter under hensyntagen til ønsket om at opnå et harmonisk og tiltalende erhvervs- og industriområde.

Kunder kommer fortrinsvis til områderne i bil/motorkøretøj, og områderne passeres ofte med høj fart. På denne måde opleves de forskellige lokaliteter med høj hastighed, og skiltningen skal derfor kunne henvende sig til bilister/motorkøretøjer. Læsbarheden er mindre ved høj hastighed og der er der typisk behov større skiltning, i form af pyloner f.eks. med virksomhedernes navne eller ydelser, ligesom firmaflagstænger kan være en løsning for at gøre opmærksom på beliggenhed.

Disse skilteregler giver mulighed for at reklamere for virksomhedernes egne varer eller ydelser, arrangementer herunder også opsætning af fælles pyloner på udvalgte steder, f.eks. ved adgangsveje ud mod Sallevvej, Skolevej og Tåstrupvej.

Ligeledes forholder skiltereglerne sig til placering og indpasning af markiser og tekniske anlæg på facaderne.

Facadernes udformning, højde og materialer reguleres af de gældende lokalplaner og byplaner for de enkelte områder. erhvervsfacaden skal udformes, så facaden og dens elementer udgør en harmonisk helhed og harmonerer med resten af bygningen.

Derudover ønskes et nogenlunde ensartet udtryk for skiltningen i de enkelte erhvervs- og industriområder for at opnå et harmonisk og velordnet udtryk af de enkelte områder som helhed. Dette søges opnået ved en række bestemmelser for skiltningens farve, form m.m.

Se også de overordnede retningslinjer for skiltning.

Herunder kan du læse nærmere om de enkelte erhvervs- og industriområders karakteristika m.m.

Karlstrup erhvervsområde er et større erhvervsområde beliggende mellem Køge Bugt Motorvejen, Cementvej, Karlstrup Kalkgrav og marker i bydelen Karlstrup Strand.

Erhvervsområdet er beliggende langs Motelvej og Silovej, og opdeles i to delområder af Tåstrupvej og den nye jernbane mellem København og Ringsted.

Erhvervene på Motelvej består af en tankstation, en McDonalds restaurant med drive-in og et lastbilservicecenter med lastbilsalg. Erhvervene på Silovej indeholder servicevirksomheder, produktionsvirksomheder, transportvirksomheder og lignende.

Bebyggelsen i området er karakteriseret ved at være ret blandet i højde og volumen. Således er der en 32 m høj skiltepylon i området omkring Motelvej, og en 40 m høje silo i området omkring Silovej, mens den øvrige bebyggelse er i 1 - 2 etager. Siloen anvendes til reklamering for cement- og mørtelvirksomheden.

De tidligste bygninger i området omkring Silovej stammer fra 1958, hvor det tidligere Aalborg-Portland opførte cementfabrikker i forbindelse med udvinding af kalk fra Karlstrup kalkgrav til brug for produktion af cement og mørtel. Kommuneplan 2013-2025 har udpeget området omkring Silovej som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Den øvrige bebyggelse i området omkring Motelvej og Silovej er opført i perioden 1980 - 2013, og afspejler de arkitekturstrømninger for erhvervsbyggeri, der har været i disse årtier, herunder trend for erhvervsskiltning. Det er således et ret broget og usammenhængende udtryk der hersker i området.

Da der ikke er boliger i området, og området ikke grænser op til boligområde, kan skiltningen være mere liberal. Dog må der tages et vist hensyn i forhold til beliggenheden ved Karlstrup Kalkgrav, som er et fredet naturområde af geologisk interesse, og derfor også udflugtsmål fra nær og fjern. Ligeledes skal der tages hensyn til beliggenheden langs Køge Bugt Motorvejen, hvor trafikken ikke skal generes af lysreklamer og lignende. Blinkende reklamer, neonlys og stærk belysning kan således ikke tillades i erhvervsområdet.

Havdrup Industriområde er afgrænset af Sallevvej, Salbjergvej og Ulvevej i den nordlige ende af Havdrup. Området grænser op til marker mod nord ud mod kommunegrænsen til Roskilde.

Området er åbent og venligt. Flere større virksomheder har nyere bygninger med præsentable udstillingslokaler. På grund af Havdrups strategisk gode beliggenhed i forhold til Greve, Køge og Roskilde er erhvervsområdet velegnet til service- eller underleverandørvirksomheder til de store transporttunge virksomheder i nabokommunerne. Området består da også af mange værksteds-, lager- og industrivirksomheder med et lidt broget bygningsudtryk med metal eller træbeklædte lagerhaller og murstensbyggeri af forskellig volumen.

Industriområdet ligger i den nordlige afgrænsning af Havdrup, og er delvist indpasset i et beboelseskvarter. Flere af erhvervsejendommene har tilknyttet et stuehus til beboelse. Erhvervsområdet ligger tæt på skole og beboelseskvarterer. Skiltning og belysning skal derfor tage hensyn til beboelse i området, og må derfor ikke være til ulempe for omboende.

Der er mange reklameflagstænger og pyloner. Da industriområdet også huser beboelsesejendomme, bør mængden af pyloner og reklameflagstænger begrænses. Det anbefales derfor, at flere erhvervsejendomme går sammen om én fælles skiltepylon placeret for enden af vejen, f.eks., med henvisningskort til de enkelte erhverv. De enkelte erhverv kan i stedet have mindre vejskilte eller henvisningsskilte ud for indkørslerne til erhvervsejendommen.

Hvis ramme 225 ændres til boligområde, justeres skiltereglerne tilsvarende, så skiltning i området behandles som i øvrige boligområder (se fx retningslinjer for skiltning i boligområder i byzone).

Solrød erhvervsområde er beliggende omkring Lerbækvej i bydelen Solrød Strand, og afgrænses af Tåstrupvejen mod øst og Vestvolden langs Køge Bugt Motorvejen, og beboelseskvarter på Højagervænget mod syd.

Området er især præget af én virksomheds domicil, som har store haller i en højde af op til 16,5 m. Der er ligeledes opført indræts- og kulturfaciliteter, som giver området en blandet karakter.

Området grænser op til beboelseskvarter omkring Højagervænget, ligesom der ligger beboelseskvarterer overfor erhvervsområdet på den anden side af Tåstrupvejen. Vestvolden ligger som en grøn og rekreativ vold langs områdets vest side.

Bebyggelsen i området er som nævnt præget af store haller, men og 1-etages erhvervsbyggeri. Der er store grønne arealer som anvendes til idrætsudfoldelse.

Skiltningen i området er afstemt efter bebyggelsens udtryk, hvilket skal fastholdes fremover.

Engvangen er et mindre erhvervsområde beliggende på Engvangen mellem Tåstrupvejen og Engvangstien i Jersie Strand.

Bebyggelsen i området er karakteriseret ved at være et blandet bolig- og erhvervsområde, hvor boligejendomme har tilknyttet eller opført erhvervsejendomme, eller hvor der kun er opført erhvervsejendomme.

Erhvervsområdet er udbygget og integreret i det omkringliggende boligområde, både i bygningshøjde og i bygningsudtryk.

Da området netop ligger omkranset af beboelse, er det vigtigt at skiltning, reklamering og belysning ikke er til gene for områdets boliger. Samtidig skal erhvervsejendommene kunne udvikle sig og gøre opmærksomme på sig selv.

De eksisterende erhverv har varierende skiltetyper på facader og langs indkørsler. Der er tillige opsat halvstore pyloner eller reklameflagstænger langs vejen flere steder.

I stedet for mange pyloner i det forholdsvis begrænsede område, kunne man opstille 2 fælles skiltepyloner, 1 i hver ende ved indkørslerne til erhvervsområdet. Pylonerne skal have plads til at alle erhverv kan have deres navneskilt stående, og der skal være tilknyttet et områdekort, hvor man kan se de enkelte erhvervs placering.

De enkelte erhvervskiltninger er mere eller mindre heldigt indpasset facaderne. Det bør altid være en individuel vurdering af hvordan skiltet skal udformes, da ejendommene er meget forskellige i deres udtryk. Nogle steder er pladeskilte en udmærket idé. Andre steder bliver den dominerende eller ser uheldig ud, fordi den ikke kan indpasses bygningens geometri. Så vil det måske være bedre at vælge løse bogstaver, som oftere kan placeres mere smidigt på facaden.

Har man en masse ydelser man gerne vil reklamere for, kan disse placeres som løse bogstaver i form af folieklæb på ruderne, eller på en tavle for sig selv ved indgangen eller på et stykke bar facade.

Erhvervsområdet Cordozasvinget er beliggende mellem Strandvejen, Cordozavej og S-banen i Jersie Strand.

Bebyggelsen i området er karakteriseret ved at være mindre velordnet. Mod syd er etableret en jordvold, hvor brændselsoplag i erhvervsområdet er stablet højere end jordvolden. Vejen Cordozasvingets beskaffenhed er dårlig med huller og manglende præcis afgrænsning. I området er der campingsalg og lastbilsparkering.

Området skal fremtræde åbent og tiltalende, da det grænser op til beboelsesområder og ligger direkte ud til Strandvejen. Derfor skal skiltning og belysning i området også tilpasses placeringen. Der løber endvidere en gang- og cykelsti gennem området.

Der kan således ikke tillades blinkende lysreklamer, neonlys eller lignende, som kan skæmme området og være til gene for trafik og omkringboende.

For den nordlige del (rammeområde 416 A, nord for vejen Cordozasvinget) udvides anvendelsesmulighederne med denne kommuneplan til også at omfatte boligformål. Hvis området omdannes til boliger i stedet, skal kommuneplanen justeres, så dette område fremadrettet behandles som boligområde (se fx retningslinjer for skiltning i boligområder i byzone).