Mål for større tekniske anlæg

Større tekniske anlæg omfatter affalds- og deponeringsanlæg, herunder håndtering af affald og jord, vindmøller samt forsyningsnettet (højspændings-, fjernvarme-, el- og naturgasnet)

Herunder finder du Byrådets mål for henholdsvis affald, håndtering af jord og energi- og varmeforsyning:

Byrådets mål for affald er:

  • At yde høj service og bedre udnyttelse af affaldsressourcerne.
  • At nedbringe mængden af farligt affald, elektronikaffald og genanvendelige materialer i dagrenovationen og i brændbart storskrald med gennemsnitligt 25 % ved udgangen af 2018.
  • At sikre udsortering af farligt affald fra bygge- og anlægsaffald.

I Solrød Kommune er vi gode til at sortere affaldet og meget affald bliver genanvendt. Men vi kan blive endnu bedre. Affaldet indeholder mange materialer, som vi kan bruge igen og det er samtidig med, at der begynder at være mangel på de materialer, vi bruger til at danne nye produkter med. Affaldet indeholder værdifulde ressourcer, som vi skal sikre genanvendt og nyttiggjort i højere grad end i dag.

Gældende affaldsplan, udarbejdet af Solrød Kommune i 2014, kan ses her.

Byrådets mål er overført uændret fra den nu aflyste Solrød Kommuneplan 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Byrådets mål for håndtering af jord er:

  • Solrød Kommune bør arbejde for en ”Helhedsorienteret, bæredygtig jordhåndtering”.

Det bør i forbindelse med større bygge- og anlægsarbejder indgå i overvejelserne at benytte lettere forurenet jord til erstatning for råstoffer i det omfang, dette er miljømæssigt forsvarligt. Denne anvendelse nedbringer behovet for deponeringskapacitet.

Jord kan genanvendes efter bestemmelserne i Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald” (bekendtgørelse 1672).

I de tilfælde, hvor bekendtgørelsens krav ikke kan overholdes, eller hvor den aktuelle situation ikke omfattes af bekendtgørelsen, vil den enkelte sag blive vurderet konkret efter Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Solrød Kommune finder, at det miljømæssigt er mest forsvarligt:

  • At der i områder med særlige drikkevandsinteresser ikke udføres bygge-/anlægsarbejder med kraftigt forurenet jord.

  • At der i indvindingsoplandet omkring kildepladser og i sårbare områder ikke udføres bygge-/anlægsarbejder med kraftigt forurenet jord.

  • At der i kildepladszoner som hovedregel ikke udføres bygge-/anlægsarbejder med kraftigt forurenet jord.

Region Sjælland har bidraget til det 4 årige projekt ”Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering”, som Region Hovedstaden har gennemført i samarbejde med Bygherreforeningen. Man kan læse mere om hele projektet og søge inspiration fra konkrete projekter med genanvendelse af jord her.

Målet er overført uændret fra Solrød Kommuneplan 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Byrådets mål for andel af vedvarende energi i el- og varmeforsyningen (klima) er:

  • I Solrød Kommune skal forbruget af elektricitet i 2030 være 100 % baseret på vedvarende energi, og forbruget af fjernvarme i 2030 skal for 90 %’s vedkommende være baseret på vedvarende energi.