Mål for større tekniske anlæg

Større tekniske anlæg omfatter affalds- og deponeringsanlæg, herunder håndtering af affald og jord, vindmøller samt forsyningsnettet (højspændings-, fjernvarme-, el- og naturgasnet)

Herunder finder du Byrådets mål for henholdsvis affald, håndtering af jord og energi- og varmeforsyning:

Byrådets mål for affald er:

  • At yde høj service og bedre udnyttelse af affaldsressourcerne.

  • At nedbringe mængden af farligt affald, elektronikaffald og genanvendelige materialer i dagrenovationen og i brændbart storskrald med gennemsnitligt 25 % ved udgangen af 2018.

  • At sikre udsortering af farligt affald fra bygge- og anlægsaffald.

I Solrød Kommune er vi gode til at sortere affaldet og meget affald bliver genanvendt. Men vi kan blive endnu bedre. Affaldet indeholder mange materialer, som vi kan bruge igen og det er samtidig med, at der begynder at være mangel på de materialer, vi bruger til at danne nye produkter med. Affaldet indeholder værdifulde ressourcer, som vi skal sikre genanvendt og nyttiggjort i højere grad end i dag.

Gælden affaldsplan, udarbejdet af Solrød Kommune i 2014, kan ses her.

Byrådets mål er hentet fra Mål og Økonomi 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Mål for håndtering af jord:

  • Solrød Kommune bør arbejde for en ”Helhedsorienteret, bæredygtig jordhåndtering”.

Det bør i forbindelse med større bygge- og anlægsarbejder indgå i overvejelserne at benytte lettere forurenet jord til erstatning for råstoffer i det omfang, dette er miljømæssigt forsvarligt. Denne anvendelse nedbringer behovet for deponeringskapacitet.

Jord kan genanvendes efter bestemmelserne i Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald” (bekendtgørelse 1672).

I de tilfælde, hvor bekendtgørelsens krav ikke kan overholdes, eller hvor den aktuelle situation ikke omfattes af bekendtgørelsen, vil den enkelte sag blive vurderet konkret efter Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Solrød Kommune finder, at det miljømæssigt er mest forsvarligt:

  • At der i områder med særlige drikkevandsinteresser ikke udføres bygge-/anlægsarbejder med kraftigt forurenet jord.

  • At der i indvindingsoplandet omkring kildepladser og i sårbare områder ikke udføres bygge-/anlægsarbejder med kraftigt forurenet jord.

  • At der i kildepladszoner som hovedregel ikke udføres bygge-/anlægsarbejder med kraftigt forurenet jord.

Region Sjælland har bidraget til det 4 årige projekt ”Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering”, som Region Hovedstaden har gennemført i samarbejde med Bygherreforeningen. Man kan læse mere om hele projektet og søge inspiration fra konkrete projekter med genanvendelse af jord her.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Byrådets mål omkring klima med hensyn til energi- og varmeforsyning er:

  • I Klimaplan 2010-2025 er fastsat et mål om en reduktion af den samlede drivhusgasudledning med 55 % inden år 2025.

Byrådet vedtog i 2009 Solrød Kommunes Klimaplan 2010-2025. I planen er fastsat et mål om en reduktion af den samlede drivhusgasudledning med 55 % inden år 2025. Indsatsen koncentreres på de tre områder varmeproduktion og –forbrug, elektricitetsproduktion og –forbrug, samt transport, der står for 93 % af udledningerne, og som har de største indsatsmuligheder.

Det vurderes således i tråd med og nødvendigt for målopfyldelsen, at der bør kortlægges potentialer for udbygning af vindkraft i Solrød Kommune.

Det er opgjort i klimaplanen, at der skal reduceres ca. 22.600 tons drivhusgasser på elektricitetsområdet frem til 2025. Dette skal gøres dels gennem energibesparelser og dels gennem skift i energikilder.

Klimaplan 2010-2025 kan ses her.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.