Retningslinjer for træer

Træer er med til at danne det grønne billede i kommunen.

Solrød Kommune ønsker som udgangspunkt ikke at fælde træer ej heller at beskære disse i stor udstrækning, da træer er vigtige at bevare – både af biologiske, fysiologiske og æstetiske grunde.

Vurdering om fældning:

En beslutning om fældning eller beskæring af et træ vil altid bero på en konkret vurdering af træet/træplantningen, foretaget af Solrød Kommune.

For hver sag bliver afgørelsen truffet på følgende grundlag og med baggrund i en besigtigelse foretaget af Solrød Kommune evt. sammen med en sagkyndig:

 • En vurdering af træets og/eller træplantningens æstetiske kvalitet, funktion, sundhedstilstand og alder.

 • En vurdering af de fysiske forhold herunder træets og/eller træplantningens placering i forhold til skel, vejareal, placering i forhold til bebyggelse m.m.

 • En vurdering af væsentlige gener, herunder nabohensyn, og hvad man bør tåle, samt eventuelle farer for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed.

 • En undersøgelse af lovmæssige forhold (lokalplan/byplanvedtægt, fredning/tinglysning, skovlov, vejlov, hegnslov m.m.).

 • En vurdering af, om en eventuel beskæring eller fældning kan indgå i den normale drift af området, eventuelt gør dette allerede.

Træer bliver som udgangspunkt kun fældet, hvis der er sygdom, omfattende stormskader eller andet galt med træerne, og ikke alene på grund af gener i form af udsigt, skygge eller gener fra blade, frugter m.m. Det samme gælder træer omfattet af lokalplaner og ansøgning om dispensationer herfra. Retspraksis viser, at skyggeforholdene skal være af meget væsentligt omfang, før den naboretlige tålegrænse vurderes som overskredet.

Fældning af træ:

En afgørelse om, at det er nødvendigt at fælde et træ (evt. flere) vil bero på følgende:

 • Træet er sygt (svamp, råd o.lign.), omfattet af stormskader eller udgør på anden vis en risiko, og dermed en fare for at vælte eller knække.

 • Træet forårsager skader på murværk, hegn, belægning m.m., der beviseligt er forårsaget af træet inklusiv dets rødder, og hvor det ikke er realistisk at udbedre/stoppe skaderne.

 • Træet har vokset sig så stort, at det skygger eller udgør andre gener, som er mere end man bør tåle.

 • Træet har vokset sig så stort, at det skalamæssigt, og dermed arkitektonisk og evt. æstetisk, ikke længere har kvalitet.

Der foretages så vidt muligt, på baggrund af en vurdering, genplantning.

En afgørelse om, at det er muligt at fælde et træ (evt. flere) vil bero på følgende:

 • Her er tale om så stort et ønske fra omkringboende om en fældning, at Solrød Kommune vil tilgodese dette.

 • Solrød Kommunes vurdering, i forhold til fældning indikerer, at en fældning kan accepteres, såfremt der sker en genplantning.

 • Her skal ske en genplantning, således at den grønne struktur og værdi bliver bevaret. Det behøver nødvendigvis ikke være hverken samme træsort, samme antal træer ej heller samme placering (men i nærområdet).

Tilladelse til fældning og beskæring på kommunale arealer:

Der kan i særlige tilfælde og under en række forudsætninger, gives tilladelse til, at private lodsejere fælder eller beskærer træer, der står på kommunale arealer.

Risikotræer:

Alle træer udgør som udgangspunkt en større eller mindre risiko. Træers rodsystem kan løsne sig i stormvejr, hvorefter træet kan vælte ved bare små vindstyrker. Skal man gardere sig 100% mod, at træer ikke vælter i en storm, skal man ikke have træer.

Solrød Kommune ønsker at agere ansvarligt og ikke udsætte andre for unødvendige risici, og vurderer jævnligt, om træerne trænger til at blive beskåret og/eller fældet. De bliver som udgangspunkt kun beskåret eller fældet, når dette er absolut nødvendigt, når der er risiko for mennesker eller væsentlige materielle værdier. Her er der naturligvis forskel på, om man er uden for bymiljøet, uden for formelle offentlige stier, hvor man principielt færdes på egen risiko, er i en bynær skov eller kører på en vej.

Træer beskæres primært for at forlænge deres levetid, som en del af god træpleje, så disse fremstår sunde og smukke, og således at bl.a. kritiske forhold omkring træer imødegås.

I sager, hvor fældning ikke kan imødekommes, kan en mindre udtynding foretages, såfremt Solrød Kommune vurderer, at dette vil reducere de oplevede gener.

En kraftig kronereduktion, eventuelt en styning (hele kronen fjernes) eller en topkapning, i forhold til oplevede gener, og med det formål et reducere træhøjden, er en bekostelig affære. Det er et omfattende stykke arbejde, der efterfølgende skal gentages med få års mellemrum for at bibeholde det ønskede resultat. Et sådan indgreb kan endvidere være meget belastende for træets sundhed og som ofte ikke med et tilfredsstillende æstetisk resultat. Solrød Kommune ønsker som udgangspunkt ikke at træer topkappes, ej heller beskæres kraftigt.

Der er en del ulemper forbundet med at beskære træer:

 • Træet skal bruge energi på at læge sårene efter beskæring, og kan i værste fald svækkes så meget, at det dør.

 • Det kan være svært at forudsige, hvordan resultatet bliver, fordi beskæringen stimulerer træet til at sætte en masse nye skud. Det er især en ulempe, hvis formålet med beskæringen er at få træet til at fylde mindre.

 • Fra et æstetisk synspunkt vil man ofte opfatte et træ, der er kraftigt beskåret, som en væsentlig forringelse af dettes værdi.

 • Det er omkostningstungt at beskære træer, hvorfor det bør både planlægges, herunder prioriteres nøje.

Der kan i særlige tilfælde, ud fra en konkret vurdering, gives tilladelse til, at private lodsejere fælder eller beskærer træer, der står på kommunale arealer.

Solrød Kommune accepterer ikke beskadigelser (fx påkørsler) af eller hærværk (beskæring mv.) på træer omfattet af denne træpolitik, ej heller at disse træer fældes ved selvtægt.

Konstateres noget sådant, kan der blive tale om politianmeldelse og krav om erstatning.

Erstatning fastsættes ud fra gældende normer for værdisætning af træer (VAT19), udarbejdet af Forskningscentret Skov & Landskab

Træer har stor værdi fordi:

 • Træer er med til at skabe forandringer, oplevelser, struktur og variation, danne rum, volumen og rammer. De er med til at danne forbindelseslinjer mellem grønne områder, de trækker naturen ind i byerne. De afspejler vejrets og årstidernes skiften, i farver, former, dufte, bevægelser og lyde.

 • Træer er vigtige elementer – ikke kun arkitektoniske og æstetiske men også for dyrelivet, økosystemet, biodiversiteten, miljøet og livskvaliteten. Træer er en vigtig faktor i klimareguleringen, da de kan være med til at nedbringe luftforureningen, skabe læ, være temperaturregulerende og reducere skybrudsbelastninger.

 • Træer har en lang livscyklus, koster mange penge og har stor værdi for mennesker, dyr og miljøet.

Træer er derfor vigtige at bevare – både af biologiske, fysiologiske og æstetiske grunde.