Vandområdeplanens kort (udvalgte)

Du kan se de udpegede områder/strækninger på vandområdeplanens tilhørende kort:

Genslyngning af Vildmoseløbet.

Udlægning af groft materiale.

Udskiftning af bundmateriale.

Etablering af træer.

Etablering af sandfang.

Etablering af sandfangfjernelse af spærringer (Der gøres opmærksom på at indsatsen er gennemført i første planperiode, hvorfor den ikke er medtaget i foranstående opremsning af foranstaltninger i denne planperiode).

Ukloakerede ejendomme.