Mål for by- og boligudvikling

Solrød Kommune er attraktiv som bosætnings Kommune. Solrød har 6 km børnevenlig sandstrand langs Køge Bugt, et smukt agerlandskab med 6 landsbyer og den hyggelige stationsby Havdrup - alt med gode trafikale forbindelser til København, Køge og Roskilde.

Byrådets mål for by- og byudvikling:

  • Solrød Kommune skal fortsat være en attraktiv og rekreativ bosætningskommune, hvor byudvikling skal ske på et helhedsorienteret og balanceret grundlag, og tilgængeligheden mellem boliger, arbejdspladser, skoler og centre skal være god.

  • Solrød Kommune skal være smukkere på et bæredygtigt grundlag i forhold til byudvikling, klima og miljø.

  • Solrød Kommune vil fremme boligmuligheder, der imødekommer alle aldersgrupper, skabe cirkulation i boligmassen og vil derfor udpege centralt beliggende arealer til forskellige boligtyper herunder ungdoms- og seniorboliger.

  • Solrød Kommune vil udpege perspektivarealer til boligudstykning, som kan sikre en langsigtet harmonisk og bæredygtig udvikling.

  • Solrød Kommune vil fremtidssikre Solrød Center og Havdrup Bymidte, så de kan danne rammer for handel, ophold, aktiviteter og oplevelser.

  • Solrød Kommune vil fortsat arbejde for at omdanne blandede bolig- og erhvervsområder til rene erhvervs- eller boligområder.

  • Byområder skal være attraktive valg for rekreation, mødesteder og bevægelse.

For at være en attraktiv og rekreativ bosætningskommune, vil Solrød Kommune arbejde for bæredygtig byudvikling med et varieret boligudbud, klimatilpassede byrum og rekreative områder, samt for at skabe gode fysiske rammer for kommunens skoler, institutioner og fritidstilbud.

Samtidig kan målet også opnås ved at synliggøre og profilere Solrød Kommunes eksklusive profil med beliggenhed ved vand og strand, de attraktive naturområder samt mange kultur- og fritidstilbud, for herved at inspirere borgerne til et aktivt hverdagsliv samt tiltrække nye borgere.

Solrød Kommune vil arbejde for at fremme smuk arkitektur, smukke byrum og smukke naturområder i kommunen.

Solrød Kommune vil fortsat arbejde med at undersøge muligheden for at skabe cirkulation i boligmassen – enten ved alternativ udnyttelse af den eksisterende boligmasse til fx nye boformer og dermed skabe mere varieret boligudbud (fx opdeling af store parcelhuse i to mindre boliger) eller ved at fortætte eksisterende, centralt beliggende områder (med forskellige boligtyper). Fortætning kan også være en katalysator for mere byliv i kommunens centre.

Plejecentret Christians Have udbygges nu med flere plejeboliger for at fremtidssikre behovet for pleje af de svageste ældre i kommunen, og samtidig vil Solrød Kommune undersøge muligheden for placering af flere stationsnære, mindre boliger (fx 1 og 2-rums boliger som både kan være egnet for seniorer, yngre og små familier).

Med denne kommuneplan udpeges fortsat en række perspektivarealer til boligudvikling, som Solrød Kommune arbejder for at kunne realisere, forudsat den statslige planlægning giver mulighed for det.

Solrød Kommune vil arbejde for at kunne tilbyde gode fritidstilbud og muligheder for oplevelser – herunder styrke kommunens centre og byrum, så de inviterer unge såvel som ældre til længere ophold samt summer af aktivitet og liv – også efter butikkernes åbningstid.

I Havdrup Bymidte og Solrød Center arbejder Solrød Kommune med dette ved at følge retningslinjer og anbefalinger i helhedsplanerne med henblik på at skabe attraktive fysiske rammer for handel, ophold, mødesteder, aktiviteter og oplevelser, og dermed at revitalisere vores bycentre og skabe grobund for at bycentrene kan bestå og videreudvikles. Dette kan blandt andet gøres med fortætning, bedre forbindelser og forskønnelse af belægninger, facader mv.

Solrød Kommune vil arbejde på at implementere multifunktionelle, bæredygtige og klimatilpassede rekreative løsninger i vores byrum og offentlige arealer (som eksempelvis Kilen), for at styrke attraktionsniveauet og dermed skabe grobund for mere byliv, fællesskab og lyst til ophold.

Det er også vigtigt at fremme tilgængelighed og nærhed til idrætsfaciliteter/installationer og grønne lokaliteter, herunder udvikle og styrke de spontant tilgængelige aktivitetsmuligheder - og dermed fremme et godt og aktivt hverdagsliv for borgere i alle aldre.
Det kan blandt andet gøres ved at etablere inspirerende installationer og byrumsinventar på strategiske egnede steder, der opfordrer til leg, bevægelse og ophold – og ved at indtænke bevægelsesfremmende indretning i forbindelse med byomdannelsesprojekter.
Kommuneplanen giver mulighed for etablering af en hundelufteplads ved Havdrup Vest (indarbejdet i rammen for Havdrup Nyskov) og der er en etableret i Trylleskov Strand (mellem Markstien og støjvolden), som opfølgning på Byrådets aftale om budget 2017, indgået den 25. september 2016.

Solrød Kommune vil også undersøge muligheden for at indrette midlertidige faciliteter i kommunens bynære områder med henblik på, at sikre en aktiv brug af området i en periode, hvor det ellers vil ligge ubenyttet hen.

Landsbyerne behandles særskilt under det åbne land & landsbyerne.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.