Mål for forebyggelse

Byrådets mål for forebyggelse af klimaforandringer er:

 • Der fokuseres på ressourcebesparende tiltag og på mulighederne for at udnytte vedvarende og CO2 neutral energi.

 • CO2 udledningen fra energiforsyningen skal reduceres med 55% (reference år 2007) inden udgangen af 2025.

Solrød Kommune har som en del af Den Grønne Dagsorden (Kommunens Lokale Agenda 21 Strategi - en del af Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden) i mange år arbejdet målrettet med at bidrage til en bæredygtig udvikling. Med bæredygtig menes en udvikling, der imødekommer menneskenes behov uden at belaste miljøet mere, end det kan bære.

Solrød Kommune har allerede opnået gode resultater, men skal stadig gøre en stor indsats for at forbedre miljøet. Aktuelt er en af de største udfordringer klimaforandringerne, hvor både forebyggelse og tilpasning til den nye situation er i fokus. Klimaforandringerne ses blandt andet ved øget nedbør, og som følge heraf overfyldte kloakker, vandløb, veje og kældre. Det antages, at års-nedbøren i Solrød vil stige med 9-16 %, og at vinterregnen øges med 10-50 %. Vandstanden i Køge Bugt forventes at stige med ca. ½ meter over de næste 100 år. Byrådet har derfor besluttet at arbejde målrettet på at reducere energiforbruget og udfase brugen af fossile brændsler (kul, olie og naturgas) generelt i kommunen samtidig med en målrettet indsats for at reducere risikoen for oversvømmelser.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Byrådet vedtog i 2009 Solrød Kommunes Klimaplan 2010-2025.

Se Klimaplan 2010-2025 for Solrød Kommune her.

I klimaplanen er fastsat indsatsmål om en reduktion af de samlede drivhusgasser i kommunen med 46 % i forhold til udgangsåret 2007 og en reduktion på 55 % i forhold til den forventede stigning af drivhusgasser i 2025, hvis der ikke blev gjort noget.

I 2007 udledte Solrød Kommune i alt ca. 144.000 tons drivhusgasser om året. De tre hovedområder varme, elektricitet og transport står samlet for godt 93 % af drivhusgasserne, medens lattergas fra landbrug og metan fra affald samlet står for godt 7 %. Det betyder også, at indsatsen med fordel kan koncentreres om de tre hovedområder: Varmeproduktion og -forbrug, elproduktion og -forbrug, samt transport, hvor den samlede drivhusgasudledning i 2007 var på 133.900 tons om året.

Figuren herover viser fordelingen af drivhusgasser i Solrød Kommune i 2007 (Kilde: Klimaplan for Solrød Kommune 2010-2025). For hvert af disse områder kan Solrød Kommune reducere drivhusgasserne på tre forskellige måder:

 • Solrød Kommune kan skifte energikilde fra fossil energi (kul og olie) til vedvarende energi.

 • Solrød Kommune kan bruge energikilden så effektivitet som muligt, når vi konverterer energikilden til energi i form af varme, elektricitet eller til transport.

 • Solrød Kommune kan spare på energien ved at bruge mindre, køre mindre, men også ved at bruge mere energieffektive apparater, osv.

Dette kan også illustreres ved figuren (som også er hentet fra Klimaplanen) herunder:

Indsatsområder i den fysiske planlægning er beskrevet herunder.

Følgende indsatser i den fysiske planlægning kan bidrage til gennemførelse af de tre måder at reducere drivhusgasudledningen på:

Boliger og erhverv
Solrød Kommune vil fremme anvendelse af mere bæredygtig energi, ved at gennemføre projekter med fokus på effektiv udnyttelse af energien samt prioritere alternative energikilder som sol-, biomasse og vind for samlet at reducere brugen af fossile brændstoffer til opvarmning, proces og belysning mv. i boliger og erhvervsvirksomheder.

Solrød Kommune vil fremme denne udvikling ved at iværksætte følgende indsatser i forbindelse med den fysiske planlægning:

 • Viderefører projektaktiviteter med henblik på at omlægge varmeforsyningen i landsbyerne fra individuel opvarmning med olie og el til kollektiv opvarmning (fjernvarme) baseret på lokal biomasse og overskudsvarme fra den lokale industri.

 • Videreføre projektaktiviteter med henblik på at kunne tilbyde kommunens borgere og virksomheder fjernvarmeforsyning fra vedvarende energikilder såsom solvarme, biomasse mv.

Kommunens egne institutioner
De kommunale institutioner er ikke storforbrugere af energi, men kommunen har her en særlig mulighed for - ved etablering af nye kommunale byggerier - at anvende løsninger med lavest muligt energiforbrug. Kommunen kan på den måde være inspirator for private bygherrer.

Solrød Kommune vil fremme bæredygtige kommunale institutioner ved at iværksætte følgende indsatser i tilknytning til den fysiske planlægning:

 • Nye institutioner placeres tæt på offentlig transport og kommunens stisystemer.

 • Nye kommunale institutioner opføres som lavenergihuse uden for fjernvarmeområderne

Transport
Transportsektoren er en af de store bidragsydere til udledningen af drivhusgasser og dermed også til klimaforandringen. Solrød Kommune vil arbejde for at sikre et bæredygtigt transportsystem, eksempelvis ved at fokusere på:

 • Hvordan den kollektive trafik kan fremmes som alternativ til privatbilismen.

 • Hvordan klimaneutrale transportformer kan fremmes.

 • Hvordan en mere intelligent brug af privatbilen kan sikres, eksempelvis ved delebiler og samkørsel.

Solrød Kommune vil arbejde for at fremme denne udvikling inden for transportområdet, med følgende fokusområder i den fysiske planlægning:

 • Brugen af kollektiv trafik tænkes ind i bystrukturen - herunder ved planlægning af nye bydele (se i øvrigt tema om trafik).

 • Forholdene for cyklister fortsat forbedres, eksempelvis ved at etablere flere muligheder for cykelparkering, cykelruter og sanering af eksisterende cykelveje (se i øvrigt tema om trafik).

 • Muligheden for at udpege et område tæt ved motorvejen, som kan anvendes til parkering af delebiler, undersøges.