Mål for forebyggelse af klimaforandringer

Byrådets overordnede mål for forebyggelse af klimaforandringer er:

Målsætning for reduktion af drivhusgasser

 • Drivhusgasser i Solrød Kommune skal være reduceret med 70 % frem til 2030.

Målsætning for andel af vedvarende energi i el- og varmeforsyningen

 • I Solrød Kommune skal forbruget af elektricitet i 2030 være 100 % baseret på vedvarende energi, og forbruget af fjernvarme i 2030 skal for 90 %’s vedkommende være baseret på vedvarende energi.

Mål for energieffektivitet og ressourcebesparelser

 • Solrød Kommune skal arbejde målrettet med energieffektivisering og ressourcebesparelser. Indsatser for klimaforebyggelse vurderes med henblik på at Solrød Kommune kan leve op til EU’s bindende målsætning om 27 % energieffektivisering fra 2020 til 2030.

For at nå målsætningerne i Klimaplan 2020-2030 skal der gennemføres indsatser på en række områder:

Solrød Kommune vil fremme anvendelse af mere bæredygtig energi, ved at gennemføre projekter med fokus på effektiv udnyttelse af energien samt prioritere vedvarende energikilder som sol-, biomasse og vind for samlet at reducere brugen af fossile brændstoffer til opvarmning, proces og belysning mv. i boliger og erhvervsvirksomheder. Udviklingen skal ske ved at iværksætte følgende indsatser:

Solrød Kommune vil arbejde for at alle virksomheder og husstande i kommunen omstiller til en klimavenlig varmeforsyning inden 2030. Omstillingen sker frivilligt og ad tre spor:

 • Udvidelse af fjernvarmeområder og større integration af vedvarende energi i fjernvarmen.
 • Undersøgelse af mulighed for anvendelse af biogas som eneste opvarmningskilde i strandområdet.
 • Omstilling af mindre landsbyer og fritliggende huse og erhverv via individuelle varmepumpeløsninger og/eller små kollektive nærvarmeløsninger.

Solrød Kommune vil arbejde for at implementere projekter i og uden for kommunen som kan bidrage til produktionen af el på vedvarende energi i en skala på størrelse med elforbruget i hele Solrød Kommune. Dette sker bl.a. via:

 • Samarbejde om opsætning af kystnære havvindmøller ved Aflandshage og Nordre Flint
 • Modernisering af eksisterende lokale landvindmøller ved Roskildevej.

De kommunale institutioner er ikke storforbrugere af energi, men kommunen har her en særlig mulighed for ved drift, renovering og etablering af nye kommunale byggerier - at anvende løsninger med lavest muligt energiforbrug. Kommunen kan på den måde være inspirator for private bygherrer.

Solrød Kommune vil fremme bæredygtige kommunale institutioner ved at iværksætte følgende indsatser:

 • Mål for drivhusgasreduktioner og cirkulær økonomi implementeres i Solrød Kommunes indkøbs- og udbudspolitikker og der etableres en intern genbrugsordning med fokus på genanvendelse af produkter internt i kommunen.
 • Der udformes konkrete grønne kriterier for nybyggeri, renovering og drift af de kommunale bygninger med afsæt i principper for bæredygtigt byggeri og med fokus på energibesparelser, materialeudnyttelse og reduktion af drivhusgasser.
 • CO2 udledningen fra kommunens egne aktiviteter (bygninger og transport) skal reduceres med min. 2 % pr. år frem til 2025.

Transportsektoren er en af de store bidragsydere til udledningen af drivhusgasser og dermed også til klimaforandringerne. Solrød Kommune vil arbejde for at sikre et bæredygtigt transportsystem hvor:

 • Solrød Kommunes egen bilpark bliver fossilfri i 2030
 • Der etableres offentligt tilgængelige el-ladestandere der understøtter målet om min. 4.000 elbiler i Solrød Kommune i 2030.
 • Den kollektive trafik fremmes som alternativ til privatbilismen.
 • Brugen af kollektiv trafik tænkes ind i bystrukturen - herunder ved planlægning af nye bydele (se i øvrigt tema om trafik).
 • Forholdene for cyklister fortsat forbedres, eksempelvis ved at etablere flere muligheder for cykelparkering, cykelruter og sanering af eksisterende cykelveje (se i øvrigt tema om trafik).

Solrød Kommune vil arbejde for at indfri følgende øvrige indsatser:

 • Der gennemføres en proces med at optimere sagsbehandlingen af klimaprojekter i kommunen, herunder med udarbejdelse af et centralt basisdokument for større gennemsigtighed i krav og forventninger til projekter.
 • Der indgås samarbejder med virksomheder om at gennemføre tiltag der understøtter cirkulær økonomi og reduktion af drivhusgasser.
 • Affaldsindsamlingen understøttes og udvikles med henblik på at sikre fortsat høje genanvendelsesgrader og reduktion af drivhusgasser.

Solrød Kommune har i mange år arbejdet målrettet med at bidrage til en bæredygtig udvikling. Med bæredygtig menes en udvikling der imødekommer menneskenes behov uden at belaste miljøet mere end det kan bære.

Aktuelt er klimaforandringerne en af de største udfordringer for en bæredygtig udvikling, og derfor har Solrød Kommune valgt at arbejde fokuseret med forebyggelse af klimaforandringer.

I 2010 vedtog Solrød Kommune en ambitiøs klimaplan, "Klimaplan for Solrød Kommune 2010-2025".
Målsætningen i denne klimaplan indebar, at udledningen af drivhusgasser i Solrød Kommune som geografisk område skulle reduceres fra 143.800 til 72.800 tons i 2025. Status i 2020 er, at udledningen er blevet reduceret til 84.600 tons, dvs. 41 %. De tre hovedområder: varme, elektricitet og transport har fra klimaplanens basisår i 2007 leveret en reduktion på 59.200 tons med udgangen af 2019.

Rigtig mange af de indsatser, der var planlagt i Klimaplanen 2010-2025 er blevet gennemført.
Det har ført til udbygning af fjernvarmen og etablering af vedvarende energikilder, hvor biogasanlægget har haft den største betydning med de to tilknyttede motoranlæg – VEKS’s biogasmotor i Solrød Strand og Solrød Fjernvarme a.m.b.a.’s biogasmotor i Havdrup. Men også andre vedvarende energikilder har bidraget til omstillingen, bl.a. solvarmeanlægget i Havdrup og halmvarmeværket i Gl. Havdrup.

I 2020 vedtog et samlet byråd en ny Klimaplan 2020-2030 for Solrød Kommune som erstatning for den hidtidige. Den nye plan sætter mål og foreslår udviklingsaktiviteter frem mod 2030. I planen skal de samlede drivhusgasser i Solrød Kommune reduceres til 45.200 i 2030, svarende til 70 % reduktion ift. 1990-niveauet. 

Tema om klima og bæredygtighed var et af de i alt tre temaer, som Byrådet i Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden pegede på skulle revideres i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2021.

Du kan også se mere om lovgivning, baggrund mv. om kommuneplanen her.

I Solrød Klimaplan 2020-2030 arbejdes der med tre målsætninger, som indgår i den danske klimapolitik, og som også er fastlagt af EU. De berører (1) reduktion af udledningen af drivhusgasser, (2) andelen af vedvarende energi i forsyningen og (3) energieffektivitet og ressourcebesparelser.

Målsætningerne har naturligvis fokus på Solrød Kommune som geografisk område. Samtidigt indgår der også et fokus på både opnåelse af flersidige fordele og de positive effekter, der kan tilvejebringes uden for kommunens geografi. Metoden kan forklares med begrebet ’scope 1,2 og 3’.

Scope 1 er drivhusgasser fra kilder inden for Solrød Kommune som geografisk område (f.eks. naturgasfyret og bilen).

Scope 2 er indirekte drivhusgasser som opstår uden for kommunen pga. el- og varmeforbruget inden for kommunen (f.eks. fra elproduktionen på kraftvarmeværker).

Scope 3 er indirekte drivhusgasser som optræder uden for kommunen som en konsekvens af aktiviteter udført af borgere og virksomheder i Solrød Kommune (f.eks. flyrejser, affaldsforbrænding og tøjproduktion).

Kernen i målsætningerne er, at drivhusgasudledningerne skal reduceres markant både i og uden for kommunen. Dette gøres ved at:

 • Udskifte fossile energikilder (kul, olie og naturgas) til vedvarende energi (vind, sol og biomasse)
 • Bruge energikilden så effektivitet som muligt, når vi konverterer energikilden til energi i form af varme, elektricitet eller til transport.
 • Spare på energien ved at bruge mindre, køre mindre, men også ved at bruge mere energieffektive apparater, osv.