Retningslinjer for grundvand

Vandforsyningen i kommunen varetages af private vandværker og enkeltindvindinger. Kommunen har udarbejdet en vandforsyningsplan (2016-2026), som angiver, hvordan de enkelte ejendomme skal forsynes med vand.

Grundvandsbeskyttelse

Der er i kommunen udpeget OSD-områder (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) samt OD-områder (Områder med Drikkevandsinteresser). Ligeledes er der udpeget nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Der kan være restriktioner i forhold til areal-anvendelsen i disse områder.

For Havdrup-området og Solrød-området er der udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvor der kan være indarbejdet restriktioner på arealanvendelsen i enkelte områder. Restriktionerne går hovedsageligt på udbringning af husdyrgødning fra dyrehold.

Udpegningerne fremgår af Retningslinjekort for grundvand. Retningslinjerne i denne kommuneplan er kun gældende inden for kommunens afgrænsning.

Der må som udgangspunkt ikke udlægges områder til erhvervsformål i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger hvis disse medfører en øget fare for forurening af grundvandet. Dette kan dog fraviges, såfremt det er godtgjort, at der er en særlig planmæssig begrundelse for placering af erhvervene, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Tidligere fremgik retningslinjer omkring beskyttelse af grundvandet retningslinjerne 40 og 41 i vandplanen og af den statslige udmelding hertil. Vandplanen er nu ophævet, idet der pr. juli 2016 er vedtaget en Vandområdeplan, og retningslinjerne 40 og 41 er ikke videreført heri. I stedet gælder nu en bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1677) med tilhørende vejledning.

Bekendtgørelsen stiller stadig krav til kommunerne om at sikre grundvandet mod forurening fra industrivirksomheder, men i en mere forenklet form end før. Derudover beskriver bekendtgørelsen, hvordan kommunen skal udarbejde en grundvandsredegørelse.

De nitratfølsomme indvindingsområder indeholder områder, hvor der er fundet nitrat, eller hvor der er risiko for nitratnedsivning. I Solrød Kommune er udpegningen hovedsageligt foregået i områder, hvor der er risiko for nitratnedsivning pga. dårlig naturlig beskyttelse af grundvandsressourcen.

Etablering af nye grundvands-truende aktiviteter kan således kun ske på skærpede vilkår. Ved skærpede vilkår stilles krav til indretning, drift og kontrol, så risikoen for uheld minimeres, og så eventuelle udslip umiddelbart kan lokaliseres og fjernes.

Her er det hovedsageligt i forhold til forøgelse af udbringningen af husdyrgødning fra intensive dyrehold. Da der er dårlig naturlig beskyttelse af grundvandsressourcen, er der restriktioner i forhold til arealanvendelsen, idet konsekvenser af udslip kan være omfattende.

Se endvidere retningslinje 2.1.7 om planlægning for erhverv i OSD-områder m.m.

Der må som hovedregel ikke ske anden arealanvendelse, som udgør en fare for forurening af grundvandet, inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), i nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

De nitratfølsomme indvindingsområder indeholder områder, hvor der er fundet nitrat, eller hvor der er risiko for nitratnedsivning. I Solrød Kommune er udpegningen hovedsageligt foregået i områder, hvor der er risiko for nitratnedsivning pga. dårlig naturlig beskyttelse af grundvandsressourcen.

Etablering af nye grundvands-truende aktiviteter kan således kun ske på skærpede vilkår. Ved skærpede vilkår stilles krav til indretning, drift og kontrol, så risikoen for uheld minimeres, og så eventuelle udslip umiddelbart kan lokaliseres og fjernes.

Her er det hovedsageligt i forhold til forøgelse af udbringningen af husdyrgødning fra intensive dyrehold. Da der er dårlig naturlig beskyttelse af grundvandsressourcen, er der restriktioner i forhold til arealanvendelsen, idet konsekvenser af udslip kan være omfattende.

Der er udarbejdet tilstandsvurderinger på de terrænnære og regionale grundvandsressourcer i kommunen. Den overordnede vurdering viser, at der på nuværende tidspunkt ikke foregår bæredygtig indvinding, på trods af, at der de senere år er observeret stigende vandspejl. Den indvundne vandmængde på et større regionalt plan er således stadig for stor i forhold til grundvandsdannelsen.

Grundvandsdannelsen i kommunen er formindsket på grund af intensiv dyrkning af landbrugsarealer, hvor markerne drænes og vandet derfor ledes væk, samt den store andel af befæstede arealer i byområderne, hvor hovedparten af regnvandet afvandes til regnvandsledninger.

Det vurderes, at indvindingen er så intensiv, at den påvirker de sekundære magasiner og dermed også vandløb og vådområder.

Grundvandsforekomsten er ligeledes påvirket af miljøfremmede stoffer, hvor hovedproblemet i kommunen er pesticider og klorerede opløsningsmidler. Herudover er der hos flere af vandværkerne problemer med nikkelind-holdet i vandet.

Indenfor OSD og indvindingsoplande kan findes områdeudpegninger og beskyttelseszoner, som medfører særlige krav, herunder: nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Der er i Solrød Kommune ikke udpeget SFI og ikke udlagt restriktioner på BNBO. BNBO er beregnet af Naturstyrelsen og kan ses på Miljøportalen. Solrød Kommune vil i denne planperiode vurdere, hvorvidt der skal indtænkes restriktioner i forhold til grundvandsbeskyttelse i BNBO-udpegningerne.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

OD (Områder med Drikkevandsinteresser)

Udpegning af OD dækker de kystnære områder i Solrød Kommune, og skal i videst muligt omfang sikre tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet grundvand.

Vandområdeplan, vandområdedistrikt II - Sjælland

Mål og retningslinjer for vandløb, søer, kystvande, grundvandsforekomster og spildevand fremgår af statens vandområdeplan, vandområdedistrikt II - Sjælland.

Planen kan ses på www.mst.dk.