Mål for natur og Grønt Danmarkskort

Byrådets mål for natur og Grønt Danmarkskort er:

 • At beskytte, styrke og pleje områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til økologiske forbindelser for planter og dyr, samt lavbundsarealer i det åbne land.
 • At forskønne og forstærke de naturoplevelser, som kommunen råder over.
 • Gennemføre fokuserede indsatser for biodiversitet i områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til landskab, geologi, kulturhistorie og økologiske forbindelser for planter, dyr og lavbundsarealer i det åbne land.
 • Sikre spredningsveje for planter og dyr gennem udlægning af økologiske forbindelser.
 • Sikre og gerne øge areal og kvalitet af kommunens beskyttede naturområder.
 • Sikre og gerne øge kommunens bestande af sårbare og sjældne arter.

Beskyttelsesværdierne omfatter biologiske interesser i det åbne land samt lavbundsarealer, der kan genoprettes til naturområder.

Ved at forskønne og forstærke de naturoplevelser, som kommunen råder over, kan kommunen fastholdes som en attraktiv og rekreativ bosætningskommune.

Retningslinjerne skal sikre, at disse værdier i det åbne land ikke forringes. Det vil sige, at det skal vurderes, om et konkret indgreb i form af bebyggelse, anlæg eller ændret anvendelse forringer de konkrete værdier i et område.

Byrådets mål er dels hentet fra den nu aflyste Solrød Kommuneplan 2017 og fra Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden.

I Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden fastsatte Byrådet følgende strategi for Grønt Danmarkskort

 • Fastholde og udvikle udpegningen af
  naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
 • Udpege potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser
 • Sikre at de udpegede arealer hænger sammen med nabokommunernes udpegede områder.
 • Sikre at plejen af kommunens naturområder forvaltes med fokuseret indsats for
  biodiversitet i henhold til Naturkvalitetsplanen.
 • Sikre at målene i handleplanerne for
  kommunens internationale naturbeskyttelsesområder, Natura 2000-områderne Gammel Havdrup Mose og Ølsemagle Strand og Staunings Ø opfyldes inden for handleplanperioderne.

Strategierne forventes implementeret ved følgende indsatser, hvoraf nogle allerede er gennemført siden vedtagelsen af Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden:

 • Udvikle potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.
 • Indgå i dialog med nabokommunerne om
  udpegede områder.
 • Forny Naturkvalitetsplanen.
 • Inddrage Grønt Råd i den konkrete udmøntning af Grønt Danmarkskort.
 • Sikre at al pleje som udgangspunkt foregår uden brug af kemisk bekæmpelse.
 • Reservere kommunale områder til natur
  og biodiversitet.
 • Igangsætte samarbejder med kommunes
  borgere og erhvervsliv om fremme af biodiversitet.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.