Overordnede mål for skiltning

Byrådets overordnede mål for skiltningen i Solrød Kommune er:

  • At sikre at skiltning af permanet såvel som midlertidig karakter i Solrød Kommune generelt set fremstår pæn og ikke er til ulempe for omgivelserne med udseende, belysning og placering. Dette under hensyn til geografisk placering, benyttelse og beskyttelse.
  • At sikre landområdet som et attraktivt åbent landskab, hvor anvendelse af reklamering, belysning mv. begrænses og sker under hensyn til benyttelse og beskyttelse af jordbrugsproduktion, landskabs-, natur- og kulturværdier samt friluftsliv.
  • At skiltning i byområder og den grønne struktur udvikles under hensyn til afgrænsningen mellem by og land. Skiltning kan indgå som henvisningsskilte og oplysning til kunder og brugere, herunder reklamering under regulerede forhold for at opnå et harmonisk udtryk i det pågældende område.
  • At skiltning udføres ud fra princippet om at gøre Solrød Kommune smukkere.
  • At sikre oplysende og motiverende skiltning, der synliggør kommunens attraktioner.

Det er Byrådets hensigt, at erhvervs- og butiksskiltningen i Solrød Kommune skal fremstå harmonisk og tiltalende. Dette skal ske ved en mere hensigtsmæssig og ensartet udformning af butiks- og erhvervsskiltningen og en forskønnelse af facaderne ud mod gader og veje, for at forhindre uhensigtsmæssig placering og mængde af skiltning.

De lokalplaner og byplanvedtægter som indeholder bestemmelser om skiltning for de enkelte ejendomme, er fortsat gældende.

Temaet udgør med sine mål og retningslinjer administrationsgrundlaget for behandling af skiltning i kommunen, og kan ligeledes anvendes guideline for erhvervs- og butiksdrivende for, hvordan Solrød Kommune ønsker, at skiltningen skal tage sig ud.

Målene her blev fastsat i forbindelse med tilblivelsen af temahæftet om skiltning, der blev vedtaget den 29. marts 2016 af Byrådet som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

Hertil blev i Kommuneplan 2017 tilføjet et enkelt nyt mål fra Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden fra temaerne om byliv og stranden, om at ville forbedre synligheden og adgangsmulighederne til stranden ved at opstille skilte og symboler, der inspirerer til brug af stranden og gør det lettere at komme til strand og vand (for aktive foreninger, gangbesværede og kørestolsbrugere). Ved at benytte strandens karakter til at skabe en visuel identitet, fx i forbindelse med skiltning, synliggøres stranden, hvilket vil bidrage til, at kommunen forbindes med noget rekreativt og eksklusivt.

I Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden blev der lagt op til at tema om detailhandel skulle genvedtages. Derfor er temaet stort set overført uændret fra den nu aflyste Kommuneplan 2017.
Ved revision af kommuneplanen i 2021 er dog tilføjet en ny retningslinje for skiltning og reklame ved byggepladser.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.