Mål for trafik

Trafik spiller en væsentlig rolle i Solrød Kommune, hvor ønsket er at have let og trafiksikker tilgængelighed med gode muligheder for kollektiv trafik og sammenhængende stiforbindelser, der mindsker afhængigheden af kørsel i privatbil.

Byrådets mål for trafik:

  • Solrød Kommune vil opfordre staten til at flytte transportkorridoren til vest for Havdrup.

  • Infrastruktur og kollektiv trafik udvikles på et bæredygtigt, samfundsøkonomisk og klimamæssigt balanceret grundlag.

  • Vej- og stinettets udformning tager hensyn til trafiksikkerhed for alle trafikanter, til trafikstøj og tilgængelighed samt til det æstetiske indtryk.

  • Kommunens stisystem skal være veludbygget og logisk.

  • Det rekreative stinet søges udbygget – gerne i samarbejde med lokale grønne partnerskaber.

  • Solrød Kommune vil arbejde for gode forbindelser til og i naturen – også adgangsmulighederne til vandet.

  • Tilgængeligheden mellem boliger, arbejdspladser, skoler og centre skal være god.

  • Solrød Kommune vil arbejde for gode kollektive forbindelser til Køge Nord Station og kommunecentrene.

  • Solrød Kommune vil forbedre faciliteterne, der understøtter kombinationsrejser herunder mulighed for Parker-og-rejs faciliteter med ladestationer til el-biler, cykelparkering m.m. ved s-togstationerne.

  • Solrød Kommune vil arbejde for realiseringen af Trylleskov Strand Station.

Transportkorridoren, som er en arealreservation til mulige fremtidige overordnede trafik- og forsyningsanlæg, er udlagt i Fingerplanen og kan kun revideres, hvis Fingerplanen ændres. Fingerplan 2017 indeholder ikke ændringer for transportkorridoren i Solrød Kommune, men står imidlertid overfor endnu en revision i 2018. Solrød Kommune forventer, at dialog om transportkorridoren bliver en del af dette arbejde og Byrådet vil i den forbindelse arbejde for at få omlagt/flyttet transportkorridoren vest om Havdrup i stedet.

Forbindelserne til grønne attraktioner og lokaliteter styrkes ved at skabe sikre, tilgængelige og inspirerende stisystemer til disse for dermed at skabe et godt grundlag for et aktivt hverdagsliv.

Samtidig ønskes bedre tilgængelighed for ældre og handicappede – fx mere synlige adgangsmuligheder til vandet (ved brug af skilte og symboler, der gør det lettere for aktive foreninger, gangbesværede og kørestolsbrugere at komme til strand og vand).

Siden sidste kommuneplan i 2013 har udbygningen af Køge Bugt Motorvejen og etableringen af den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted præget det infrastrukturelle landskab i Solrød Kommune – blandt andet med en række omlægninger af krydsende veje til følge.

Derudover har Solrød Kommune etableret veje i de nye bydele Trylleskov Strand og Havdrup Vest, gennemført en række trafiksaneringsprojekter, etableret en dobbeltrettet cykelsti fra Jersie til og gennem Naurbjerg til kommunegrænsen ved Køge, og har medvirket til etableringen af Hedebostien, som er en 23 km lang, rekreativ stiforbindelse fra Køge Bugt til Roskilde Fjord.

Byrådets mål, om at planlægning for kollektiv trafik skal ske på et bæredygtig, samfundsøkonomisk og klimamæssigt balanceret grundlag, varetages dels ved, at busdriften drives i et samarbejde mellem Trafikselskabet Movia (som koordinerer kommunernes ønsker for busdriften), regionerne og nabokommunerne, og dels ved at busdriften indgår som en del af de årlige budgetforhandlinger.

Målene fra Mål og Økonomi 2017 forventes at kunne indfries ved at anvisningerne i Trafikplan 2016-2020 følges og prioriteres i forbindelse med kommunens budgetlægning.
Trafikplanen beskriver målsætning og virkemidler som skal forbedre trafiksikkerheden og øge borgernes tryghed i trafikken på de kommunale veje.

Se Trafikplan 2016-2020 her.

Desuden er administrationens forslag til indsatser beskrevet i indsatsplanen, som er et tillæg til trafikplanen. Indsatsplanen beskriver problemstillinger og løsninger indenfor ”tilgængelighed” og ”hastighed/tryghed”.

Se indsatsplan, tillæg til Trafikplan 2016-2020 her.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.