Mål for trafik

Trafik spiller en væsentlig rolle i Solrød Kommune, hvor ønsket er at have let og trafiksikker tilgængelighed med gode muligheder for kollektiv trafik og sammenhængende stiforbindelser, der mindsker afhængigheden af kørsel i privatbil.

Byrådets mål for trafik:

 • Solrød Kommune vil opfordre staten til at flytte transportkorridoren til vest for Havdrup.
 • Infrastruktur og kollektiv trafik udvikles på et bæredygtigt, samfundsøkonomisk og klimamæssigt balanceret grundlag.
 • Vej- og stinettets udformning tager hensyn til trafiksikkerhed for alle trafikanter, til trafikstøj og tilgængelighed samt til det æstetiske indtryk.
 • Kommunens stisystem skal være veludbygget og logisk.
 • Det rekreative stinet søges udbygget – gerne i samarbejde med lokale grønne partnerskaber.
 • Solrød Kommune vil arbejde for gode forbindelser til og i naturen – også adgangsmulighederne til vandet.
 • Tilgængeligheden mellem boliger, arbejdspladser, skoler og centre skal være god.
 • Solrød Kommune vil arbejde for gode kollektive forbindelser til Køge Nord Station og kommunecentrene.
 • Solrød Kommune vil forbedre faciliteterne, der understøtter kombinationsrejser herunder mulighed for Parker-og-rejs faciliteter med ladestationer til el-biler, cykelparkering m.m. ved s-togstationerne.
 • Solrød Kommune vil arbejde for realiseringen af Trylleskov Strand Station.
 • Borgerne skal opleve, at kommunal infrastruktur giver værdi for den enkelte og for fællesskabet.
 • Borgerne skal opleve, at kommunale veje er velholdte, og busdriften er effektiv.

Transportkorridoren, som er en arealreservation til mulige fremtidige overordnede trafik- og forsyningsanlæg, er udlagt i Fingerplanen og kan kun revideres, hvis Fingerplanen ændres. Fingerplan 2019 indeholder ikke ændringer for transportkorridoren i Solrød Kommune.

Forbindelserne til grønne attraktioner og lokaliteter styrkes ved at skabe sikre, tilgængelige og inspirerende stisystemer til disse for dermed at skabe et godt grundlag for et aktivt hverdagsliv.

Samtidig ønskes bedre tilgængelighed for ældre og handicappede - fx mere synlige adgangsmuligheder til vandet (ved brug af skilte og symboler, der gør det lettere for aktive foreninger, gangbesværede og kørestolsbrugere at komme til strand og vand).

Byrådets mål, om at planlægning for kollektiv trafik skal ske på et bæredygtig, samfundsøkonomisk og klimamæssigt balanceret grundlag, varetages dels ved, at busdriften drives i et samarbejde mellem

Trafikselskabet Movia (som koordinerer kommunernes ønsker for busdriften), regionerne og nabokommunerne, og dels ved at busdriften indgår som en del af de årlige budgetforhandlinger. Dette er videreført uændret fra sidste kommuneplan.

Byrådet besluttede med Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden, at tema om trafik skulle genvedtages for en ny 4-årig periode i kommuneplanen. Således er temaet udelukkende opdateret ift. den nye trafikplan samt relevante ændringer.

Nye mål siden 2017

I Mål og Økonomi 2021 er der desuden fastsat mål om, at borgerne skal opleve, at projekter og kommunal infrastruktur giver værdi for den enkelte og for fællesskabet. Dette skal ske ved, at borgere og andre interessenter inddrages i prioritering, udvikling og gennemførelse af projekter og, hvor det er relevant, i den efterfølgende drift.
Derudover er der fastsat som mål, at borgerne skal opleve, at kommunale veje er velholdte, og busdriften er effektiv. Det sker ved, at driften tilrettelægges og gennemføres i dialog og samarbejde med borgere og andre interessenter med størst mulig fleksibilitet for den enkeltes ønsker og behov.

Således er der tilføjet 2 nye mål. Resten af målene er overført uændret fra den nu aflyste Solrød Kommuneplan 2017.

Målene fra Mål og Økonomi 2021 forventes blandt andet at kunne indfries ved at anvisningerne i Trafikplan 2021-2025 følges og prioriteres i forbindelse med kommunens budgetlægning.

Trafikplanens afsnit 3 beskriver målsætning og virkemidler som skal forbedre trafiksikkerheden og øge borgernes tryghed i trafikken på de kommunale veje. Fokus i perioden (2021-2025) er: Eneulykker, frontalkollisioner, krydsulykker, lette trafikanter og unge bilførere.

Se Trafikplan 2021-2025 her.

Du kan også få overblik over de foreslåede, igangværende og fuldførte indsatser inden for trafikområdet her på kommunens hjemmeside.

Desuden er administrationens forslag til indsatser beskrevet i indsatsplanen, som er en del af trafikplanen. Indsatsplanen beskriver prioriterede problemstillinger og løsninger indenfor ”uheldsbelastede lokaliteter”, "hastighed/tryghed” og ”tilgængelighed”.

Se mere om Lovgivning mv. i forhold til kommuneplanen her.