Overordnede retningslinjer for skiltning

Disse retningslinjer gør sig gældende i hele kommunen og er således overordnet for alle de øvrige områder for skiltning.

Retningslinjerne gør rede for Byrådets overordnede ønsker for skiltningen i kommunen og omhandler ligeledes krav om, at du indhenter tilladelse til skiltning og øvrigt facadeudstyr.

Redegørelser fremgår enten under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Bemærk at der udover disse retningslinjer, gør sig yderligere retningslinjer gældende, alt efter hvilket område, du befinder dig i. Du kan finde disse retningslinjer ved at klikke dig videre i menuen til højre her på siden, eller ved at se på retningslinjekortet for skiltning.

Du kan også søge på hvad der gælder for matriklen her.

Områder hvor der kun er erhverv eller industri, er mindre følsomme overfor skiltning, reklamering og belysning alt efter områdets geografiske placering. Der skal tilstræbes en ensartet skiltning for hvert enkelt område, for at opnå et harmonisk helhedsindtryk og samtidig gøre Solrød Kommune smukkere.

Reklameflagstænger og pyloner skal indgå som fælles løsninger for de enkelte områder. F.eks. pyloner som fælles henvisningsskilt for erhverv i et større erhvervsområde eller et butikscenter - fortrinsvis ved adgangsveje.

Se i øvrigt retningslinjerne for pyloner - RL 6.2.10 (Strandvejen), RL 6.3.1.10 (Solrød Center), RL 6.3.2.5 (Havdrup Center), RL 6.3.3.8 (Stationspladsen og Hovedgaden), RL 6.3.6 (ved centerområder) og RL 6.4.5 (erhvervs- og industriområder).

Områder med fortrinsvist beboelse er mere følsom overfor skiltning, reklamering og belysning. Det skal derfor tilstræbes at skiltning udføres diskret uden at være til ulempe for omboende. Reklameflagstænger, pyloner og lignende meget synlig skiltning bør helt undgås i beboelsesområder.

Områder i landzone og det åbne land er meget følsom overfor alle former for skiltning og belysning, hvorfor det så vidt muligt skal begrænses. Dog kan der tillades diskrete henvisningsskilte til friluftsanlæg og lignende, ligesom gårdbutikker kan opstille midlertidige skilte under hensyn til trafik og færdsel.

Reklameflagstænger, reklamering og pyloner skal helt undgås

På udvalgte centrale steder i kommunen kan der placeres en informationstavle, der oplyser om områdets anvendelse, lokale events/begivenheder o.lign. Informationstavlerne kan være elektroniske/interaktive.

Se endvidere øvrige retningslinjer for informationstavler - RL 6.2.8 (Strandvejen), RL 6.3.1.14 (Solrød Center), RL 6.3.2.8 (Havdrup Center), RL 6.3.3.12 (Stationspladsen og Hovedgaden i Havdrup), RL 6.3.4.6 (Jersie Center), RL 6.3.5.3 (Trylleskov Strand Center) og RL 6.6.5 (landsbyerne).

Al form for skiltning, reklamering, belysning og andet facadeudstyr på og ved erhverv, institutioner og offentlige anlæg må kun finde sted med Solrød Kommunes godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Belysning og skiltning, herunder pyloner, langs veje, må desuden kun finde sted med vejmyndighedens tilladelse.

Vejmyndigheden skal godkende færdselsregulerende skiltning og med samtykke fra politiet. Vejdirektoratet er dog myndighed for de to statsveje, Roskildevej og Køge Bugt Motorvejen, og behandler således skiltning, som er synlig, langs disse veje.

Se mere om, hvordan du ansøger her.

Lovgrundlaget for tema om skiltning findes i Planlovens § 15, Naturbeskyttelsesloven § 21 og Byggelovens § 6 D. Derudover kan der stilles krav efter Vejloven og Færdselsloven mht. sikkerhedshensyn til trafik og færdsel. Men temaet omhandler ikke færdselsregulerende skiltning.

Ifølge Planlovens § 15 kan skilte reguleres gennem lokalplaner (eller byplanvedtægter).

Solrød Kommune har stort set vedtaget lokalplaner og byplanvedtægter for alle ejendomme, der er ligger i byzone. Planerne fastlægger bestemmelser for bygningers udseende og mulighed for skiltning ved erhverv. Det er fortsat reglerne i de enkelte lokalplaner og byplanvedtægter, der gør sig gældende. Ved udarbejdelse af nye lokalplaner, skal kommuneplanens retningslinjer for skiltning indarbejdes.

Ligeledes kan temaet om skiltning anvendes som guideline for erhvervs- og butiksdrivende for, hvordan Solrød Kommune ønsker, at skiltningen skal tage sig ud.

For ejendomme, der ligger i landzone, gælder Planlovens § 35 og Naturbeskyttelseslovens § 21.

Vejdirektoratet er myndighed for skiltning i det åbne land, som er synlig fra statsvejnettet (Roskildevej og Køge Bugt Motorvejen), og Vejdirektoratet vurderer, hvornår der er tale om åbent land. Således vil skiltning her blive behandlet af Vejdirektoratet efter Vejlovens § 80 og Naturbeskyttelseslovens § 21.

Temaet er underopdelt i geografiske områder med hver deres karakteristika, og der er fastlagt retningslinjer for skiltning for de enkelte geografiske områder.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.