391 B - Solrød, Lodden

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  391 B

 • Rammeområdets navn

  Solrød, Lodden

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål, offentlige formål, institutioner for områdets beboere samt mindre butikker (til områdernes daglige forsyning) - og ikke generende erhvervstyper.
  Landbrugspligtige gårde forbliver i landzone og kan anvendes i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser.

 • Bebyggelsen

  En bevarende lokalplan skal sikre bevaringsværdig bebyggelse mod utilsigtede forandringer, og at ny bebyggelse placeres og udformes, så landsbyens kulturhistoriske betydning underbygges og styrkes.
  Byggelsesprocent:
  Max 25 for ejendomme, udlagt til åben-lav boligbebyggelse, og max 35 for ejendomme udlagt til erhverv.
  Antal etager:
  max 1 etage med udnyttet tagetage.
  Antal boliger:
  I alt max 41 nye boliger ud over eksisterende boliger pr. 1. juni 2017 i rammeområderne 391 A, B, D, E og F. Heraf max 32 boliger i delområderne E og D tilsammen.
  Såfremt den inden for rammeområdet beliggende del af en landbrugsejendom frastykkes landbruget, og kun anvendes til boligformål, kan der gives mulighed for mere end 2 boliger i overflødige landbrugsbygninger, dog max. 4 pr. ejendom.

 • Opholds- og friarealer

  Træer og beplantning omkring centrale vejforløb og landsbyens centrale byrum skal sikres.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  De historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter, herunder overgangen mellem landsbyen og det åbne land skal behandles, så disse kvaliteter bevares og forbedres.

  Detailhandel:
  Max 250 m2 pr. enhed, og i alt max 250 m2 til butiksformål (nybyggeri og omdannelse) inden for Solrød Landsby (rammerne 391 A, B, D, E og F).

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Distrikt

  Landsby

 • Status

  Vedtaget